Ktl-icon-tai-lieu

100 bài tập về thể tích khối đa diện

Được đăng lên bởi legolas-greenleaf
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 11129 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HÓC KHÔNG GIAN - THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH

BÀI TẬP VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
Bài 1. Cho tam giác ABC cố định và một điểm S thay đổi . Thể tích của khối chóp
S.ABC thay đổi hay không nếu :
a/ Đỉnh S di chuyển trên một mặt phẳng song song với mặt phẳng ABC
b/ Đỉnh S di chuyển trên một mặt phẳng song song với chỉ một cạnh đáy
c/ Đỉnh S di chuyển trên một đường thẳng song song với mặt phẳng (ABC)?
Bài 2 Hãy chia khối tứ diện thành 2 khối tứ diện sao cho tỷ số thể tích của hai khối tứ
diện này bằng một số k cho trước ( k>0).
Bài 3. Tính thể tích khối hộp ABCD.A'B'C'D' , biết rằng AA'B'D' là khối tứ diện đều
cạnh a .
Bài 4. Tính thể tích khối lăng trụ n giác đều có tất cả các cạnh bằng a .
Bài 5. Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác ABC vuông tại A
AC=b, ∠ACB = 600 . Đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng (AAC'C) một góc bằng 300 .
a/ Tính độ dài đoạn thẳng AC' .
b/ Tính thể tích khối lăng trụ đã cho
Bài 6 Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a , điểm A'
cách đều ba điểm A,B,C , cạnh AA' tạo với đáy một góc bằng 600
a/ Tính thể tích khối lăng trụ
b/ Chứng minh mặt bên BCC'B' là hình chữ nhật
c/ Tính tổng diện tích các mặt bên ( gọi là diện tích xung quanh )?
Bài 7. Gọi M nằm trong tứ diện đều ABCD. Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ
M đến bốn mặt của tứ diện là một số không phụ thuộc vào vị trí của điểm M . Tính tổng
đó bằng bao nhiêu nếu các cạnh của tứ diện đó bằng a .
Bài 8. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' . Gọi M là trung điểm của AA'. Mặt
phẳng đi qua M ,B'C' chia khối lăng trụ thành hai phần . Tính tỷ số thể tích hai phần đó ?
Bài 9. Cho khối chóp S.ABC. Tren ba đường thẳng SA,SB,SC lần lượt lấy ba điểm
A',B',C' khác với S . Gọi V và V' lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABC và
S.A'B'C'. Chứng minh rằng :

V
SA SB SC
=
.
.
V ' SA ' SB ' SC '

Bài 10 Khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành . M là trung điểm cạnh SC ,
mặt phẳng (P) qua AM , song song với BD chia khối chóp thành 2 phần . Tính tỉ số thể
tích của hai phần đó .
Bài 11 Chứng minh nếu có phép vị tự tỉ số k biến tứ diện ABCD thành tứ diện A'B'C'D'
thì :

VA ' B 'C ' D '
3
=k
VABCD

Bài 12
Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V . Gọi B' và D' lần lượt là trung điểm của AB và
AD . Mặt phẳng (CB'D') chia khối tứ diện thành 2 phần . Tính thể tích mỗi phần đó .
Bài 13. Cho khối hộp ABCD.A'B'C'D' . Chứng minh rằng 6 trung diểm của 6 cạnh
AB,BC,CC',C'D', D'A' và AA' nằm tren một mặt phẳng và mặt phẳng đó chia khối hộp
thành ...
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HÓC KHÔNG GIAN - THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH
BÀI TẬP VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
Bài 1. Cho tam giác ABC cố định và một điểm S thay đổi . Thể tích của khối chóp
S.ABC thay đổi hay không nếu :
a/ Đỉnh S di chuyển trên một mặt phẳng song song với mặt phẳng ABC
b/ Đỉnh S di chuyển trên một mặt phẳng song song với chỉ một cạnh đáy
c/ Đỉnh S di chuyển trên một đường thẳng song song với mặt phẳng (ABC)?
Bài 2 Hãy chia khối tứ diện thành 2 khối tứ diện sao cho tỷ số thể tích của hai khối tứ
diện này bằng một số k cho trước ( k>0).
Bài 3. Tính thể tích khối hộp ABCD.A'B'C'D' , biết rằng AA'B'D' là khối tứ diện đều
cạnh a .
Bài 4. Tính thể tích khối lăng trụ n giác đều có tất cả các cạnh bằng a .
Bài 5. Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác ABC vuông tại A
AC=b,
0
60ACB =
. Đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng (AAC'C) một góc bằng
0
30
.
a/ Tính độ dài đoạn thẳng AC' .
b/ Tính thể tích khối lăng trụ đã cho
Bài 6 Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a , điểm A'
cách đều ba điểm A,B,C , cạnh AA' tạo với đáy một góc bằng
0
60
a/ Tính thể tích khối lăng trụ
b/ Chứng minh mặt bên BCC'B' là hình chữ nhật
c/ Tính tổng diện tích các mặt bên ( gọi là diện tích xung quanh )?
Bài 7. Gọi M nằm trong tứ diện đều ABCD. Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ
M đến bốn mặt của tứ diện là một số không phụ thuộc vào vị trí của điểm M . Tính tổng
đó bằng bao nhiêu nếu các cạnh của tứ diện đó bằng a .
Bài 8. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' . Gọi M là trung điểm của AA'. Mặt
phẳng đi qua M ,B'C' chia khối lăng trụ thành hai phần . Tính tỷ số thể tích hai phần đó ?
Bài 9. Cho khối chóp S.ABC. Tren ba đường thẳng SA,SB,SC lần lượt lấy ba điểm
A',B',C' khác với S . Gọi V và V' lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABC và
S.A'B'C'. Chứng minh rằng :
. .
' ' ' '
V SA SB SC
V SA SB SC
=
Bài 10 Khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành . M là trung điểm cạnh SC ,
mặt phẳng (P) qua AM , song song với BD chia khối chóp thành 2 phần . Tính tỉ số thể
tích của hai phần đó .
Bài 11 Chứng minh nếu có phép vị tự tỉ số k biến tứ diện ABCD thành tứ diện A'B'C'D'
thì :
3
' ' ' 'A B C D
ABCD
V
k
V
=
Bài 12
Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V . Gọi B' và D' lần lượt là trung điểm của AB và
AD . Mặt phẳng (CB'D') chia khối tứ diện thành 2 phần . Tính thể tích mỗi phần đó .
Bài 13. Cho khối hộp ABCD.A'B'C'D' . Chứng minh rằng 6 trung diểm của 6 cạnh
AB,BC,CC',C'D', D'A' và AA' nằm tren một mặt phẳng và mặt phẳng đó chia khối hộp
thành hai phần có thể tích bằng nhau .
Bài 14. Cho khối tứ diện ABCD, E , F lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và CD .
Hai mặt phẳng ABF và CDF chia khối tứ diện thành bốn khối tứ diện
a/ Kể tên 4 khối tứ diện đó ?
b/ Chứng tỏ 4 khối tứ diện đó có thể tích bằng nhau
c/ Chứng tỏ rằng nếu khối tứ diện ABCD là khối tứ diện đều thì 4 khối tứ diện nói trên
bằng nhau ?
Nguyễn Đình Sỹ - sưu tầm -Tháng 10 năm 2012
1
100 bài tập về thể tích khối đa diện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 bài tập về thể tích khối đa diện - Người đăng: legolas-greenleaf
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
100 bài tập về thể tích khối đa diện 9 10 271