Ktl-icon-tai-lieu

100 câu khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi Cữu Vĩ Hồ
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRAÀN SÓ TUØNG
---- ›š & ›š ----

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG

Naêm 2011


Trần Sĩ Tùng

100 Khảo sát hàm số
KSHS 01: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

1
Cho hàm số y = (m - 1) x 3 + mx 2 + (3m - 2) x (1)
3
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 2 .
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) đồng biến trên tập xác định của nó.

Câu 1.

· Tập xác định: D = R. y ¢= (m - 1) x 2 + 2mx + 3m - 2 .
(1) đồng biến trên R Û y ¢³ 0, "x Û m ³ 2
mx + 4
(1)
x+m
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = -1 .
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) nghịch biến trên khoảng (-¥;1) .

Câu 2.

Cho hàm số y =

· Tập xác định: D = R \ {–m}.

y ¢=

m2 - 4
( x + m )2

.

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định Û y ¢< 0 Û -2 < m < 2
Để hàm số (1) nghịch biến trên khoảng (-¥;1) thì ta phải có -m ³ 1 Û m £ -1
Kết hợp (1) và (2) ta được: -2 < m £ -1 .

(1)
(2)

Cho hàm số y = x 3 + 3 x 2 - mx - 4 (1)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 0 .
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (-¥; 0) .

Câu 3.

· m £ -3
Cho hàm số y = 2 x 3 - 3(2 m + 1) x 2 + 6 m ( m + 1) x + 1 có đồ thị (Cm).
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0.
2) Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (2; +¥)

Câu 4.

· y ' = 6 x 2 - 6(2m + 1) x + 6m(m + 1) có D = (2 m + 1)2 - 4(m 2 + m ) = 1 > 0
éx = m
y' = 0 Û ê
. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-¥; m ), (m + 1; +¥)
ëx = m +1
Do đó: hàm số đồng biến trên (2; +¥) Û m + 1 £ 2 Û m £ 1
Cho hàm số y = x 4 - 2 mx 2 - 3m + 1 (1), (m là tham số).
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
2) Tìm m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (1; 2).
· Ta có y ' = 4 x 3 - 4mx = 4 x( x 2 - m)

Câu 5.

+ m £ 0 , y ¢³ 0, "x Þ m £ 0 thoả mãn.
+ m > 0 , y ¢= 0 có 3 nghiệm phân biệt: - m , 0,
Hàm số (1) đồng biến trên (1; 2) khi chỉ khi

m.

m £ 1 Û 0 < m £ 1.

Cho hàm số y = x 3 + (1 - 2m) x 2 + (2 - m) x + m + 2 .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1.
2) Tìm m để hàm đồng biến trên ( 0; +¥ ) .

Câu 6.

Trang 1

Vậy m Î ( -¥;1] .


100 Khảo sát hàm số

· Hàm đồng biến trên (0; +¥) Û y ¢= 3 x 2 + 2(1 - 2m ) x + (2 - m ) ³ 0 với "x Î (0; +¥)
3x 2 + 2 x + 2
Û f ( x) =
³ m với "x Î (0; +¥)
4x +1
-1 ± 73
2(6 x 2 + x - 3)
= 0 Û 6x2 + x - 3 = 0 Û x =
Ta có: f ¢( x ) =
2
12
(4 x + 1)
Lập bảng biến thiên của hàm f ( x ) trên (0; +¥) , từ đó ta đi đến kết...
www.VNMATH.com
TRN SÓ TNG
---- ›š & ›š ----
I LIU ÔN THI ĐẠI HC CAO ĐẲNG
Naêm 2011
100 câu khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu khảo sát hàm số - Người đăng: Cữu Vĩ Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
100 câu khảo sát hàm số 9 10 819