Ktl-icon-tai-lieu

100 câu trắc nghiệm 10 NC chương cấu tạo nguyên tử

Được đăng lên bởi kimtram261099
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
100 câu trắc nghiệm 10 NC chương cấu tạo nguyên tử
Câu 1: Đồng có 2 đồng vị 63Cu (69,1%) và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng
là:
A. 64, 000(u)
B. 63,542(u)
C.
64,382(u)
D. 63,618(u)
Câu 2: Các hạt cấu tạo nên
hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. nơtron,electron
B. electron,nơtron,proton
C. electron, proton
D.
proton,nơtron
Câu 3: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên
tử X phân bố như sau:
Số hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử X là
2s2 2p3
A. 5, B B. 8, O
C. 10, Ne
D. 7, N
Câu 4: Trong thiên nhiên Ag có hai đồng vị Ag(56%). Tính số khối của đồng vị thứ
hai.Biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88 u.
A. 109
B. 107
C. 106 D. 108
Câu 5: Chọn câu
phát biểu sai:
A. Số khối bằng tổng số hạt p
và n
B. Tổng số p và số e được gọi là số khối
C. Trong 1 nguyên tử số p = số e = điện tích hạt nhân
D. Số p bằng số e
Câu 6: Nguyên tử của
nguyên tố nào sau đây có số hạt nơtron nhỏ nhất?
A. F
B.
Sc
C. K
D. Ca
Câu 7: A,B là 2 nguyên tử đồng vị.
A có số khối bằng 24 chiếm 60%, nguyên tử khối trung bình của hai đồng vị là 24,4. Số
khối của đồng vị B là:
A. 26
B. 25
C. 23
D. 27
Câu 8: Chọn câu phát biểu đúng:
A. Số khối bằng tổng số hạt p và n
B. Tổng số p
và số e được gọi là số khối
C. Trong 1 nguyên tử số p
= số e = điện tích hạt nhân
D. a; c đúng.
Câu 9: Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số Nơtron
A. F;Cl;Ca;Na;C
B. Na;C;F;Cl;Ca
C. C;F; Na;Cl;Ca
D. Ca;Na;C;F;Cl;
Câu 10: Nguyên
tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có 2 đồng vị X và Y, biết tổng số khối là
128. Số ng tử đồng vị X = 0,37 số nguyên tử đồng vị Y. Vậy số khối của X và Y lần lượt
là
A. 65 và 67
B. 63 và 66
C. 64 và 66
D. 63 và 65
Câu 11: Cho 10 gam một muối cacbonat của kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thu được
2,24 lít CO2 (đktc). Vậy muối cacbonat đó là
A. MgCO3
B. BaCO3
C. CaCO3
D. BeCO3
Câu 12:
Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số Nơtron: 1> Na; 2> C; 3> F; 4> Cl;
A. 1;2;3;4
B. 3;2;1;4
C. 2;3;1;4
D. 4;3;2;1
Câu 13:
Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 11B (x1%) và 10B (x2%), nguyên tử khối trung bình của Bo
là 10,8. Giá trị của x1% là:
A. 80%
B. 20%
C. 10,8%
D. 89,2%
Câu 14: Cho 10gam kim loại
M( hóa trị II) tác dụng với dd HCl dư thì thu được 6,16 lít H2 (ở 27,30C và 1atm). M là
nguyên tố nào sau đây?
A. Ca
B. Be
C. Mg
D. Ba
Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 34,25 gam một kim
loại A hóa trị II vào dd H2SO4(l) dư thu được 0,5 gam khí H2 .Nguyên tử lượng của kim
loại A là:
A. 24(u)
B. 23(u)
C.
137(u)
D. 40(u)
Câu 16: Clo có hai đồng vị Cl( Chiếm 24,23%) và
Cl(Chiếm 75,77%...
100 câu trắc nghiệm 10 NC chương cấu tạo nguyên tử
Câu 1: Đồng có 2 đồng vị 63Cu (69,1%) và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng
là: A. 64, 000(u) B. 63,542(u) C.
64,382(u) D. 63,618(u) Câu 2: Các hạt cấu tạo nên
hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là A. nơtron,electron
B. electron,nơtron,proton C. electron, proton D.
proton,nơtron Câu 3: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên
tử X phân bố như sau: Số hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử X là
2s2 2p3 A. 5, B B. 8, O C. 10, Ne D. 7, N
Câu 4: Trong thiên nhiên Ag có hai đồng vị Ag(56%). Tính số khối của đồng vị thứ
hai.Biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88 u.
A. 109 B. 107 C. 106 D. 108 Câu 5: Chọn câu
phát biểu sai: A. Số khối bằng tổng số hạt p
và n B. Tổng số p và số e được gọi là số khối
C. Trong 1 nguyên tử số p = số e = điện tích hạt nhân
D. Số p bằng số e Câu 6: Nguyên tử của
nguyên tố nào sau đây có số hạt nơtron nhỏ nhất? A. F B.
Sc C. K D. Ca Câu 7: A,B là 2 nguyên tử đồng vị.
A có số khối bằng 24 chiếm 60%, nguyên tử khối trung bình của hai đồng vị là 24,4. Số
khối của đồng vị B là: A. 26 B. 25 C. 23
D. 27 Câu 8: Chọn câu phát biểu đúng:
A. Số khối bằng tổng số hạt p và n B. Tổng số p
và số e được gọi là số khối C. Trong 1 nguyên tử số p
= số e = điện tích hạt nhân D. a; c đúng.
Câu 9: Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số Nơtron
A. F;Cl;Ca;Na;C B. Na;C;F;Cl;Ca
C. C;F; Na;Cl;Ca D. Ca;Na;C;F;Cl; Câu 10: Nguyên
tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có 2 đồng vị X và Y, biết tổng số khối là
128. Số ng tử đồng vị X = 0,37 số nguyên tử đồng vị Y. Vậy số khối của X và Y lần lượt
là A. 65 và 67 B. 63 và 66 C. 64 và 66 D. 63 và 65
Câu 11: Cho 10 gam một muối cacbonat của kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thu được
2,24 lít CO2 (đktc). Vậy muối cacbonat đó là
A. MgCO3 B. BaCO3 C. CaCO3 D. BeCO3 Câu 12:
Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số Nơtron: 1> Na; 2> C; 3> F; 4> Cl;
A. 1;2;3;4 B. 3;2;1;4 C. 2;3;1;4 D. 4;3;2;1 Câu 13:
Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 11B (x1%) và 10B (x2%), nguyên tử khối trung bình của Bo
là 10,8. Giá trị của x1% là: A. 80%
B. 20% C. 10,8% D. 89,2% Câu 14: Cho 10gam kim loại
M( hóa trị II) tác dụng với dd HCl dư thì thu được 6,16 lít H2 (ở 27,30C và 1atm). M là
nguyên tố nào sau đây? A. Ca B. Be
C. Mg D. Ba Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 34,25 gam một kim
loại A hóa trị II vào dd H2SO4(l) dư thu được 0,5 gam khí H2 .Nguyên tử lượng của kim
loại A là: A. 24(u) B. 23(u) C.
137(u) D. 40(u) Câu 16: Clo có hai đồng vị Cl( Chiếm 24,23%) và
Cl(Chiếm 75,77%). Nguyên tử khối trung bình của Clo. A. 37,5 B. 35,5
100 câu trắc nghiệm 10 NC chương cấu tạo nguyên tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu trắc nghiệm 10 NC chương cấu tạo nguyên tử - Người đăng: kimtram261099
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
100 câu trắc nghiệm 10 NC chương cấu tạo nguyên tử 9 10 702