Ktl-icon-tai-lieu

1000 câu trăc nghiệm vật lý

Được đăng lên bởi nguyen-van-ngan
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 4561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ
DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI

GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH

ĐỂ CÓ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ CÁC CHUYÊN ĐỀ CÁC BẠN TÌM KIẾM
“ GIÁO TRÌNH VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013”
GIÁO DỤC HỒNG PHÚC
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC
*****

THẦY “NGUYỄN HỒNG KHÁNH”
CHÚC CÁC EM LUÔN HỌC TÔT!

Câu 1: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s; quãng đường
vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ x  2 3cm theo chiều dương. Phương trình dao động của
vật là:

3

A: x  8cos(t  )cm

B: x  4cos(2t 

5
)cm
6


6


6

C: x  8cos(t  )cm

D: x  4cos(2t  )cm

Câu 2: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ treo ở đầu một sợi dây mảnh không co dãn, khối lượng dây không đáng
kể. Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích q, treo con lắc vào trong một điện trường biến thiên điều hòa theo
phương ngang. Biên độ dao động của con lắc càng lớn nếu
A: chiều dài của dây treo càng nhỏ
B: khối lượng của quả cầu càng lớn
C: chiều dài của dây treo càng lớn
D: khối lượng của quả cầu càng nhỏ
Câu 3: Vật dao động điều hòa, biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế
năng là 0,1s. Tốc độ trung bình của vật trong nửa chu kì là:
2,5
5
10
20
A:
A.
B. A .
C.
A.
D.
A.
3
3
3
3
Câu 4: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 170C . Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao h = 640m thì
đồng hồ vẫn chỉ đúng giờ. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là  = 4.10-5 K-1. Lấy bán kính trái đất là 6400 km. Nhiệt
độ trên đỉnh núi là:
A: 70C
B: 120C
C: 14,50C
D: 1,450C
Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi lớn nhất của lò xo là 2N và năng lượng
dao động là 0,1J. Thời gian trong 1 chu kì lực đàn hồi là lực kéo không nhỏ hơn 1N là 0,1s. Tính tốc độ lớn nhất của vật.
A: 209,44cm/s
B. 31,4cm/s
C. 402,5cm/s.
D. 314,1cm/s
Câu 6: Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai?
A: Mọi hệ dao động tự do thực đều là dao động tắt dần.
B: Dao động tắt dần có thể coi là dao động tự do.
C: Dao động tắt dần chậm có thể coi là dao động hình sin có biên độ giảm dần đến bằng không.
D: Dao động tắt dần trong thực tế luôn có hại và cần duy trì các dao động đó.
Câu 7: Con lắc lò xo nằm ngang có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Tác dụng vào m lực F có phương dọc theo trục
lò xo F=F0 sin t . Vậy khi ổn định m dao động theo tần số
A: f=
Câu 8:


.
2

B: f=

1 k
.
2 m

C: f=


1 k
+
.
2 m 2

D: f=




Một vật dao động điều...
1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ
DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI
GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH
GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ!
Trang 1
Đ CÓ TÀI LIU HƯNG DN V CÁC CHUYÊN Đ CÁC BN TÌM KIẾM
GIÁO TRÌNH VT LÝ LUYỆN THI ĐI HC 2013”
GIÁO DC HỒNG PHÚC
CHƯƠNG I: DAO ĐNG CƠ HỌC
*****
THY NGUYỄN HNG KHÁNH
CHÚC CÁC EM LUÔN HC TÔT!
Câu 1: Mt vật dao đng điu hoà, khoảng thi gian gia hai ln liên tiếp vt qua v trí cân bng là 0,5s; quãng đường
vật đi đưc trong 2s là 32cm. Ti thi đim t=1,5s vt qua li đ
x 2 3cm
theo chiu dương. Phương trình dao đng ca
vật là:
A:
x 8cos( t )cm
3
B:
5
x 4cos(2 t )cm
6
C:
x 8cos( t )cm
6
D:
x 4cos(2 t )cm
6
Câu 2: Mt con lc đơn gm mt qu cu nhỏ treo đu mt si dây mảnh không co dãn, khi lượng dây không đáng
k. Qu cầu ca con lắc đượcch mt lưng đinch q, treo con lắc vào trong mt đin trường biến thiên điu hòa theo
phương ngang. Biên đ dao động ca con lc càng lớn nếu
A: chiu dài ca dây treo càng nh B: khi lượng ca qu cu càng lớn
C: chiu dài ca dây treo càng lớn D: khi lưng ca qu cu càng nh
Câu 3: Vật dao đng điu hòa, biết thi gian ngắn nht vt đi t v trí cân bằng đến v t có động năng bằng 3 lần thế
năng là 0,1s. Tc đ trung bình ca vt trong na chu kì là:
A:
2,5
A
3
. B.
5
A
3
. C.
10
A
. D.
20
A
3
.
Câu 4: Mt đồng h quả lc chạy đúng gi trên mặt đt nhit đ 17
0
C . Đưa đng h n đnh núi cao h = 640m thì
đng h vẫn ch đúng gi. Biết h số n dài ca dây treo con lắc là = 4.10
-5
K
-1
. Lấy bán kính trái đt là 6400 km. Nhit
đ tn đnh núi là:
A: 7
0
C B: 12
0
C C: 14,5
0
C D: 1,45
0
C
Câu 5: Mt con lc lò xo dao đng điu hòa theo phương ngang vi lc đàn hi ln nhất ca lò xo là 2N và năng lượng
dao đng là 0,1J. Thi gian trong 1 chu kì lực đàn hồi là lc kéo không nh hơn 1N là 0,1s. Tính tc độ ln nht ca vt.
A: 209,44cm/s B. 31,4cm/s C. 402,5cm/s. D. 314,1cm/s
Câu 6: Khi nói v dao đng tắt dần, phát biu nào sau đây là sai?
A: Mi h dao đng t do thực đu là dao đng tt dần.
B: Dao đng tt dần có th coi là dao đng tự do.
C: Dao đng tt dn chậm th coi là dao đng hình sin có biên độ giảm dn đến bằng không.
D: Dao đng tt dn trong thực tế ln có hi và cn duy trì các dao đng đó.
Câu 7: Con lắc lò xo nằm ngang có khi lưng m và lò xo có độ cứng k. Tác dụng vào m lc F có phương dc theo trc
lò xo F=F
0
sin
t
. Vậy khin đnh m dao đng theo tn s
A: f=
2
. B: f=
1 k
2 m
. C: f=
1 k
2 m
+
2
. D: f=
1 m
2 k
.
Câu 8: Mt vật dao đng điu hoà có vận tc thay đổi theo qui lut: 10 cos 2
6
v t
cm/s. Thi đim vt đi
qua v t x = -5cm là :
A:
3
4
s B:
2
3
s C:
1
3
s D:
1
6
s
Câu 9: Phát biu nào sau đây là không đúng khi nói v dao động điu hoà của vật ?
A: Thế năng ca vt biến thiên với tần số bng hai lần tn s ca vật dao đng điu hoà
B: Vận tc và gia tc ca vật luôn cùng chiu nhau.
C: Khi ti v t cân bằng thì tc đ ca vật cực đại còn gia tc ca vt bng không
D: Thi gian đ vật đi t v t biên v v trí cân bằng là mt phần tư chu kì
Câu 10:
Cho hai dao đng điều hòa cùng phương cùng tần s : x
1
=acos(100πt+φ) (cm;s); x
2
=6sin(100πt+
3
) (cm;s).
Dao đng tng hợp x = x
1
+ x
2
= 6
3
cos(100πt) (cm;s). Giá tr của a và φ là :
A: 6cm ; -π/3 rad B: 6cm ; π/6 rad C: 6cm; π/3 rad D: 6
3
cm ; 2π/3 rad
1000 câu trăc nghiệm vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1000 câu trăc nghiệm vật lý - Người đăng: nguyen-van-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
1000 câu trăc nghiệm vật lý 9 10 180