Ktl-icon-tai-lieu

12 BÀI TẬP VỀ “GÓC & CẠNH” CỦA TAM GIÁC

Được đăng lên bởi vuvanninh2vn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1809 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN GIẢI
12 BÀI TẬP VỀ “GÓC & CẠNH” CỦA TAM GIÁC
Chương trình Hình học lớp 7, các em bắt đầu làm quen với tam giác qua các bài tập về góc và
cạnh tam giác, Định lí Pitagor,...thường còn rất lúng túng với PP chứng minh, tính toán góc,
cạnh, Tài liệu này giới thiệu 12 bài tập có HD hoặc gợi ý giải để các em tham khảo.
* Các bài mẫu
BÀI 1: Cho tam giác ABC có Â = 80 0, góc B = 600. Hai tia phân giác của góc B và C cắt nhau
tại I. Vẽ tia phân giác ngoài tại đỉnh B cắt
tia CI tại D.
Chứng minh góc BDC = góc C ?

BÀI 2: Cho tam giác ABC có góc A =
2 góc B và góc B = 3 góc C.
a/ Tính góc A; B ; C ?
b/ Gọi E giao điểm của đường thẳng AB với tia phân giác của góc ngoài tại đỉnh C.
Tính góc AEC ?
Hướng dẫn

BÀI 3: Cho tam giác ABC.Biết AB = 3 cm , BC = 5 cm và CA = 4 cm .Gọi đường thẳng qua A
và song song với BC là a .Đường qua B song song với CA là b và đường thẳng qua C và song
song vơi AB là c. Gọi M,N,P theo thứ tự giao điểm các đường thẳng b và c; a và c; a và b. Tìm
độ dài các cạnh tam giác MNP ?
Hướng dẫn

BÀI 4: Cho tam giác LMN có 3 góc đều nhọn . Người
ta vẽ phía ngoài tam giác ấy ba tam giác đều LMA; MNB
và NLC . Chứng minh rằng : LB = MC = NA ?
Hướng dẫn

1

BÀI 5: Cho tamgiác ABC có Â = 90 0; góc B = 600. Phân giác góc B và góc C cắt nhau tai I và
AI cắt BC tại M.
a/ Chứng minh góc BIC là góc tù ?
b/ Tính góc BIC ?

BÀI 6: Cho tam giác ABC có các góc A;B;C tỷ lệ với 3; 2; 1. Hỏi tam giác ABC là tam giác gì?
HD: Ta có góc A : B : C = 3 : 2 : 1 => góc A =900 => Tam giác ABC vuông tại A.
BÀI 7 : Cho tam giác ABC với K là trung điểm AB và E trung điểm AC. Trên tia
đối tia KC lấy điểm M sao cho KM = KC. Trên tia đối EB lấy điểm N sao cho
EN = EB . Chứng minh A là trung điểm của MN ?
Hướng dẫn

*Các bài ứng dụng thực hành:
BÀI 8 : Cho tam giác ABC có chu vi bằng 21 cm . Độ dài 3 cạnh AB < BC < CA là 3 số lẻ liên
tiếp Tìm độ dài 3 cạnh của tam giác ABC
BÀI 9: Cho tam giác ABC có góc B – góc C = 20 độ . Tia phân giác góc A cắt
BC tại D. Tính số đóc góc ADC ? góc ADB ?
BÀI 10: Cho tam giác ABC có  B = 2  C. Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Trên tia đối BD
lấy điểm E sao cho BE = AC. Trên tia đối CB lấy điểm K sao cho CK = AB. Chứng minh
rằng: AE = AK ?
BÀI 11: Cho tam giác ABC có Â = 60 0. Các tia phân giác góc B,góc C cắt nhau tại I và cắt
AC; AB theo thứ tự D; E. Chứng minh: ID = IE ?
BÀI 12: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm D; E sao cho AD = BE. Qua D và E vẽ
các đường song song BC chúng cắt AC theo thứ tự ở M và N. Chứng minh DM + EN = BC.
Khá...
HƯỚNG DẪN GIẢI
12 BÀI TẬP VỀ “GÓC & CẠNH” CỦA TAM GIÁC
Chương trình Hình học lớp 7, các em bắt đầu làm quen với tam giác qua các bài tập về góc
cạnh tam giác, Định Pitagor,...thường còn rất lúng túng với PP chứng minh, tính toán góc,
cạnh, Tài liệu này giới thiệu 12 bài tập có HD hoặc gợi ý giải để các em tham khảo.
* Các bài mẫu
BÀI 1: Cho tam giác ABC Â = 80
0
, góc B = 60
0
. Hai tia phân giác của góc BC cắt nhau
tại I. Vẽ tia phân giác ngoài tại đỉnh B cắt
tia CI tại D.
Chứng minh góc BDC = góc C ?
BÀI 2: Cho tam giác ABC có góc A =
2 góc B và góc B = 3 góc C.
a/ Tính góc A; B ; C ?
b/ Gọi E giao điểm của đường thẳng AB với tia phân giác của góc ngoài tại đỉnh C.
Tính góc AEC ?
Hướng dẫn
BÀI 3: Cho tam giác ABC.Biết AB = 3 cm , BC = 5 cm và CA = 4 cm .Gọi đường thẳng qua A
song song với BC a .Đường qua B song song với CA b đường thẳng qua C song
song vơi AB c. Gọi M,N,P theo thứ tự giao điểm các đường thẳng b c; a c; a b. Tìm
độ dài các cạnh tam giác MNP ?
Hướng dẫn
BÀI 4: Cho tam giác LMN có 3 góc đều nhọn . Người
ta vẽ phía ngoài tam giác ấy ba tam giác đều LMA; MNB
và NLC . Chứng minh rằng : LB = MC = NA ?
Hướng dẫn
1
12 BÀI TẬP VỀ “GÓC & CẠNH” CỦA TAM GIÁC - Trang 2
12 BÀI TẬP VỀ “GÓC & CẠNH” CỦA TAM GIÁC - Người đăng: vuvanninh2vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
12 BÀI TẬP VỀ “GÓC & CẠNH” CỦA TAM GIÁC 9 10 874