Ktl-icon-tai-lieu

15 chuyên đề BDHSG Hóa 9

Được đăng lên bởi Phan Trung Anh
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 3473 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học
kế hoạch bồi dưỡng hsg
môn: Hoá Học 9
Stt
Tên chuyên đề
I Rèn luyện kĩ năng viết CTHH, PTHH và các phương pháp giải
toán hoá học thông dụng.
1 Viết, hoàn thành các phương trình hoá học và hướng dẫn 1 số
phương pháp giải toán hoá học thông dụng.
II Vận dụng các công thức tính toán hoá học
1 Bài tập về độ tan, nồng độ dung dịch...
2 Bài tập pha trộn dung dịch các chất
III Tính theo PTHH: Xác định công thức - Tính khối lượng, thể
tích, nồng độ và thành phần % của các chất.
1 Xác định công thức của các chất vô cơ
a/ Bài tập Oxit tác dụng với dung dịch axít
2 b/ Bài tập Oxít tác dụng với dung dịch bazơ
c/ Bài tập hỗn hợp Oxít
3 Bài tập dung dịch axit tác dụng với kim loại
4 Bài tập dung dịch axít tác dụng với bazơ
(hỗn hợp axit tác dụng với hỗn hợp bazơ)
5 Bài tập dung dịch axít tác dụng với muối
6 Bài tập dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối
7 Bài tập hỗn hợp kim loại
8 Bài tập hỗn hợp muối
9 Bài tập tổng hợp của chủ đề tính theo PTHH.
IV Nhận biết – phân biệt, tách – tinh chế, điều chế các chất vô cơ
theo yêu cầu. Viết PTHH để thực hiện sơ đồ chuyển hoá.
1 Bài tập nhận biết – phân biệt các hợp chất vô cơ
2 Bài tập tách – tinh chế các chất vô cơ
3 Điều chế các chất vô cơ
4 Viết và hoàn thành các phương trình hoá học để thực hiện sơ
đồ chuyển hoá - chuỗi phản ứng
V Hiđrocacbon – Dẫn xuất của hiđrôcacbon
1 Viết công thức cấu tạo
2 Nhận biết, tinh chế và điều chế chất hữu cơ
3 Viết phương trình hoá học – sơ đồ chuyển hoá - chuỗi phản
ứng
4 Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ
5 Tính theo PTHH: Tính độ rượu, nồng độ và thành phần % về
khối lượng, thể tích của các chất hữu cơ trong hỗn hợp.
a Bài tập hỗn hợp hiđrôcacbon
b Bài tập hỗn hợp rượu
c Bài tập hỗn hợp axit hữu cơ
d Bài tập tổng hợp

1

Số tiết
12
04
08
04
04
04
08
04
12
04
04
08
08
08
04
04
04
04
03
04
04
04
04
04
04
08

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học
Chuyên đề 1: Viết phương trình hoá học
I/ Phản ứng vừa có sự thay đổi số oxi hoá, vừa không có sự thay đổi số oxi hoá.
1/ Phản ứng hoá hợp.
- Đặc điểm của phản ứng: Có thể xảy ra sự thay đổi số oxi hoá hoặc không.
Ví dụ:
Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá.
4Al (r) + 3O2 (k) ----> 2Al2O3 (r)
Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá.
BaO (r) + H2O (l) ----> Ba(OH)2 (dd)
2/ Phản ứng phân huỷ.
- Đặc điểm của phản ứng: Có thể xảy ra sự thay đổi số oxi hoá hoặc không.
Ví dụ:
Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá.
2KClO3 (r) -------> 2KCl (r) + 3O2 (k)
Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá.
CaCO...
T i li u b i d ng h c sinh gi i môn hoá h cà ư ỡ
kế hoạch bồi dưỡng hsg
môn: Hoá Học 9
Stt Tên chuyên đề Số tiết
I Rèn luyện kĩ năng viết CTHH, PTHH và các phương pháp giải
toán hoá học thông dụng.
1 Viết, hoàn thành các phương trình hoá học và hướng dẫn 1 số
phương pháp giải toán hoá học thông dụng.
12
II Vận dụng các công thức tính toán hoá học
1 Bài tập về độ tan, nồng độ dung dịch... 04
2 Bài tập pha trộn dung dịch các chất 08
III Tính theo PTHH: Xác định công thức - Tính khối lượng, thể
tích, nồng độ và thành phần % của các chất.
1 Xác định công thức của các chất vô cơ 04
2
a/ Bài tập Oxit tác dụng với dung dịch axít
b/ Bài tập Oxít tác dụng với dung dịch bazơ
c/ Bài tập hỗn hợp Oxít
04
04
08
3 Bài tập dung dịch axit tác dụng với kim loại 04
4 Bài tập dung dịch axít tác dụng với bazơ
(hỗn hợp axit tác dụng với hỗn hợp bazơ)
12
5 Bài tập dung dịch axít tác dụng với muối 04
6 Bài tập dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối 04
7 Bài tập hỗn hợp kim loại 08
8 Bài tập hỗn hợp muối 08
9 Bài tập tổng hợp của chủ đề tính theo PTHH. 08
IV Nhận biết – phân biệt, tách – tinh chế, điều chế các chất vô cơ
theo yêu cầu. Viết PTHH để thực hiện sơ đồ chuyển hoá.
1 Bài tập nhận biết – phân biệt các hợp chất vô cơ 04
2 Bài tập tách – tinh chế các chất vô cơ 04
3 Điều chế các chất vô cơ 04
4 Viết và hoàn thành các phương trình hoá học để thực hiện sơ
đồ chuyển hoá - chuỗi phản ứng
04
V Hiđrocacbon – Dẫn xuất của hiđrôcacbon
1 Viết công thức cấu tạo 03
2 Nhận biết, tinh chế và điều chế chất hữu cơ 04
3 Viết phương trình hoá học – sơ đồ chuyển hoá - chuỗi phản
ứng
04
4 Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ 04
5 Tính theo PTHH: Tính độ rượu, nồng độ và thành phần % về
khối lượng, thể tích của các chất hữu cơ trong hỗn hợp.
a Bài tập hỗn hợp hiđrôcacbon 04
b Bài tập hỗn hợp rượu 04
c Bài tập hỗn hợp axit hữu cơ 04
d Bài tập tổng hợp 08
1
15 chuyên đề BDHSG Hóa 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
15 chuyên đề BDHSG Hóa 9 - Người đăng: Phan Trung Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
15 chuyên đề BDHSG Hóa 9 9 10 374