Ktl-icon-tai-lieu

16 đề thi vật lý chuyên

Được đăng lên bởi songahri1783-gmail-com
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1759 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÛdNc DAI rIQc sÛ PHAM

mIIôNG

T1À

DÊ TEI THIT G'HU,ÀN BI cHo
ICi.
IryT QUôc GTA æI5

NOI

IE

THPT CI{ITYÉN

MôNvÂT

Li

mùi siû làn bài: i0 ph,r:
pu .e Ùac nahr?n)

Mrdèrhi

111

Ki

n6i vè biél tlô cùâ dù tlôle dle hqp, phdt biêu ûo su ilây si?
Dæ d6is tônc hqp .ùa hai dæ dône dièù Àè6 oins phms, oins À ô qt biên dô p[È thùôc vào
A. biên rlô .ù. dao dôls rhà.! phÀn thrr
'Iât.
B. biên .lô ou dæ itôns thành !hà tht hal.
c. À sij chùs cùê hai dæ dolc thàùt pùÀr
D. dô l&h pha giûa hai dao ttôns tùùh phàn,

ctù

1:

Câu 2: Môt vêt nlô dao dôns ilièu hè6 tên qut d3o dài 40 d. Khi qù li ttô x = 10 d, vôt cô t6c
dO bùne 2orJ3 c'Lis. chan gôc thùi giæ là ll1c ytu rli qua vi tJ cân hàts theo chièu âs. Phuoc

^.

t =to6s(2'É

+

L)<cn).

8.,

c. ,=2r)æsr2'É +:)Gn).

D.

=to@s(2,û -

t)Gù.

r=rocos(r+;)(.u

).

Câu 3: Con lâc lè xo 1r@ ùing thds dlo dông dièù hôâ ydi biên .lô 8 m và cnù ki 0,4 s. Chqn Elc
ox ù;ns d,tq, chièù dùds lûôtrg ntue, e6c tça dô tai vi t{ cér bhs g6c ihùi sid I = o khi vôt
qùa

vi r,l cân bàng ùeo chièu

n!ât ké tir khi t = 0 dén

kl lw

l5

o

dMs.

Léy eia t6c
t{ do s = 1o ûÆ vÀ
dù hèi cùa lô xô c6 .lô 1,in qc tiêù È

I

=

10.

T!ùi gie ngâ

D.f..
30

n.1..
30

Câù4:VâldaoilOnsdièuh@voiphudrgtdnhr=6cos(@t-r)cm.saukhoànsthè,igidt=!s

cn

ùr

rlarc torn phù vàl
bin ttuqc irons m6i sdy là
15.
D.20,
Câù 5: Môr cotr lÉc.lû sèm quÀ càu ldn loai ,nô, &!éi lloE log iich difu q = 5,66.10j C, dûqc
fto ren tot sqi dây ûâiù, céch dien, dà ly' n. con lic rtuqc dàr trone nOt diçû tluùng dèu cô
plMc nàn nede, dô ldn E = ld v/n,
iotsia6ctro.Iel.Tèncs=9,8û]J.Choconlicdào
donsd'; hôa quani !i tl cân bàrs. Chu ki dæ dôns æa €otr lâc la
C. 2,12 s.
D 2,47s.
B 2,17 s,
câu 6: MOr cor Éc gèh quÀ cà! n!ô lt!5i lùaag n = 200 c và môr lô xo ll iùdng, cd dô dài tu nhiên
l0 = 24 cn, ilô crs k - 49 N/n. cho qùà càu dao ttôns dièu hèa vdi bien dO 4 cn xune quail vl lri
cân bàne aêi duùns dôc chlnn qb ùô1 në ph;ng ne])iene (96. nehiêne a = 300 $ vt nF !ùàns
nsas). Lây e = 9,8 ft/s2, bô qu noi ma sâl, chièu dài lè xo thay dôi tung plrnn vi
vâr d.

dùq( qùàne duône c

Sô d@

c

rai

T.ahg

I êùa6- Mô

dè

lll

k!6i lMs 2oo g trote hçt con Éc lô xo dao ilôls dièù hôa vdi chù ki T và bien
.lô 4 cn. Biâ tuns nôt chù kl, knoàns ihùi Êrm dè v4t n!ô c6 dô Ljd eiâ t6c không nlô hû 500.,â
cûd h T,r. Dô cùns ciq lô xo là
C,40N/d
D,50 N/h,
À.30N/m.
8.20N/m,
Ctù

7r

vft

Dnô cô

Ciù 8: vân dc hlc ùô,i oa ûôr
dây vê1 së di

a.o-l

qû diên

s.

v

dâodôngla,=4orcosrs'r1x.u/rr.và...
TRÛdNc DAI rIQc PHAM T1À NOI
mIIôNG THPT CI{ITYÉN
^.
t
=to6s(2'É
+
L)<cn).
c. ,=2r)æsr2'É +:)Gn).
TEI THIT G'HU,ÀN BI cHo
ICi. IE IryT
QUôc
GTA æI5
MôNvÂT Li
mùi
siû
làn bài: i0
ph,r:
pu
.e Ùac nahr?n)
Mrdèrhi 111
ctù 1: Ki n6i
biél
tlô cùâ tlôle dle hqp,
phdt
biêu ûo su ilây si?
d6is
tônc hqp .ùa hai
dône dièù Àè6 oins
phms,
oins À ô
qt
biên
p[È
thùôc vào
A. biên rlô .ù. dao dôls rhà.!
phÀn
thrr
'Iât.
B. biên .lô ou itôns thành
!hà
tht hal.
c. À sij chùs cùê hai dolc
thàùt
pùÀr
D.
l&h
pha giûa
hai dao ttôns tùùh
phàn,
Câu 2: Môt
vêt
nlô dao dôns
ilièu hè6 tên
qut
d3o dài 40 d. Khi
li ttô x
=
10 d, vôt t6c
dO bùne 2orJ3 c'Lis. chan
gôc
thùi
giæ
ll1c
ytu
rli
qua
vi
tJ cân hàts theo chièu âs. Phuoc
8.,
=to@s(2,û
-
t)Gù.
D.
r=rocos(r+;)(.u
).
Câu 3: Con lâc
xo 1r@
ùing thds dlo dông dièù hôâ
ydi
biên .lô 8 m cnù ki 0,4 s. Chqn Elc
ox ù;ns d,tq, chièù dùds lûôtrg ntue,
e6c
tça tai
vi
t{ cér bhs
g6c
ihùi
sid
I
=
o khi vôt
qùa
vi r,l cân
bàng
ùeo chièu dMs. Léy
eia
t6c o t{ do
s
=
1o ûÆ I
=
10. T!ùi
gie
ngâ
n!ât tir khi t
=
0 dén kl lw hèi
cùa c6 .lô 1,in
qc
tiêù È
l5
n.1..
30
D.f..
30
Câù4:VâldaoilOnsdièuh@voiphudrgtdnhr=6cos(@t-r)cm.saukhoànsthè,igidt=!s
vâr
d. dùq(
qùàne
duône
c
cn d@
rlarc torn
phù vàl
ùr bin ttuqc irons
m6i
sdy
c 15. D.20,
Câù 5: Môr cotr lÉc.lû
sèm
quÀ
càu ldn loai ,nô,
&!éi lloE
log iich difu
q
=
5,66.10j C, dûqc
fto ren tot sqi dây ûâiù, céch dien,
ly' n. con lic rtuqc dàr trone
nOt diçû tluùng dèu
plMc
nàn nede, ldn E = ld
v/n, rai iotsia6ctro.Iel.Tèncs=9,8û]J.Choconlicdào
donsd'; hôa
quani
!i
tl
cân
bàrs.
Chu ki dôns æa €otr lâc la
B 2,17 s,
C. 2,12 s. D 2,47s.
câu 6: MOr cor Éc
gèh quÀ
cà! n!ô lt!5i lùaag
n
=
200
c
môr
xo ll iùdng, cd dài tu nhiên
l0
=
24 cn, ilô crs k
-
49 N/n. cho
qùà
càu dao
ttôns dièu
hèa vdi bien dO 4 cn xune
quail
vl lri
cân
bàne
aêi
duùns
dôc chlnn
qb
ùô1
ph;ng
ne])iene
(96.
nehiêne a
=
300 $ vt nF
!ùàns
nsas). Lây
e
= 9,8
ft/s2,
qu
noi ma sâl, chièu dài xo thay dôi tung
plrnn
vi
T.ahg I êùa6- lll
16 đề thi vật lý chuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
16 đề thi vật lý chuyên - Người đăng: songahri1783-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
16 đề thi vật lý chuyên 9 10 495