Ktl-icon-tai-lieu

16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học

Được đăng lên bởi anhduc18
Số trang: 236 trang   |   Lượt xem: 4021 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Sách dành tặng học sinh phổ thông
16 Phương pháp và kĩ thuật giải nhanh hóa học
Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học

2

MỤC LỤC
PHẦN I: 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC
NGHIỆM HÓA HỌC 3

Ph−¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l−îng 4
Ph−¬ng ph¸p 2: Ph−¬ng ph¸p B¶o toµn nguyªn tè 16
Ph−¬ng ph¸p 3: Ph−¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l−îng 24
Ph−¬ng ph¸p 4: Ph−¬ng ph¸p B¶o toµn ®iÖn tÝch 40
Ph−¬ng ph¸p 5: Ph−¬ng ph¸p B¶o toµn electron 46
Ph−¬ng ph¸p 6: Ph−¬ng ph¸p trung b×nh 62
Ph−¬ng ph¸p 7: Ph−¬ng ph¸p quy ®æi 77
Ph−¬ng ph¸p 8: Ph−¬ng ph¸p ®−êng chÐo 89
Ph−¬ng ph¸p 9: Ph−¬ng ph¸p hÖ sè 105
Ph−¬ng ph¸p 10: Ph−¬ng ph¸p sö dông ph−¬ng tr×nh ion thu gän 114
Ph−¬ng ph¸p 11: Kh¶o s¸t ®å thÞ 125
Ph−¬ng ph¸p 1:

Ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t tû lÖ sè mol CO vµ H O 133
Ph−¬ng ph¸p 13: Ph−¬ng ph¸p chia hçn hîp thµnh hai phÇn kh«ng
®Òu nhau 145
Ph−¬ng ph¸p 14: Ph−¬ng ph¸p mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i l−îng 150
Ph−¬ng ph¸p 15: Ph−¬ng ph¸p chän ®¹i l−îng thÝch hîp 160
Ph−¬ng ph¸p 16: Ph−¬ng ph¸p chän ®¹i l−îng thÝch hîp 170
Ph−¬ng ph¸p 16+: Ph−¬ng ph¸p sö dông c«ng thøc kinh nghiÖm 178
Ph−¬ng ph¸p 12:

2

2

PHẦN II: CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 185
CHƯƠNG I: CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRONG HÓA HỌC 186
CHƯƠNG II: MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO 218
CHƯƠNG III: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 228
2

3

PHẦN I: 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

3

4

Ph−¬ng ph¸p 1

Ph−¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l−îng
1. Nội dung phương pháp
- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (BTKL): “ Tổng khối lượng các chất tham gia phản
ứng bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm”
Điều này giúp ta giải bài toán hóa học một cách đơn giản, nhanh chóng
Xét phản ứng: A + B → C + D
Ta luôn có: mA + mB = mC + mD (1)
* Lưu ý: Điều quan trọng nhất khi áp dụng phương pháp này đó là việc phải xác định đúng
lượng chất (khối lượng) tham gia phản ứng và tạo thành (có chú ý đến các chất kết tủa, bay hơi,
đặc biệt là khối lượng dung dịch).
2. Các dạng bài toán thường gặp
Hệ quả 1: Biết tổng khối lượng chất ban đầu ↔ khối lượng chất sản phẩm
Phương pháp giải: m(đầu) = m(sau) (không phụ thuộc hiệu suất phản ứng)
Hệ quả 2: Trong phản ứng có n chất tham gia, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì ta dễ
dàng tính khối lượng của chất còn lại.
Hệ quả 3: Bài toán: Kim loại + axit → muối + khí
mmuối = mkim loại + manion tạo muối
- Biết khối lượng kim loại, khối lượng anion tạo muối (tính qua sản phẩm khí) → khối
lượng muối
- Biết khối lượng muối và khối lượng anion tạo muối → khối lượng kim loại
...
Sách dành tng hc sinh ph thông
16 Phương pháp và kĩ thut gii nhanh hóa hc
Các công thc gii nhanh trc nghim hóa hc
16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học - Người đăng: anhduc18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
236 Vietnamese
16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học 9 10 178