Ktl-icon-tai-lieu

165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại

Được đăng lên bởi Gia Vo
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu học tập chia sẻ

165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại

165 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN KIM LOẠI
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN
ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu 1: Các ion Na+, Mg2+, Al3+ có các đặc điểm chung nào sau đây ?
A. Có cùng số electron
B. Có cùng số proton
C. Đều bị khử khi điện phân dung dịch muối clorua
D. Đều tạo liên kết ion với anion oxit tạo thành các oxit bazơ
Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của Cr (Z = 24) ?
A. 1s22s22p63s24s23d4

B. 1s22s22p63s23p64s23d54s1

C. 1s22s22p63s23p64s23d44s2
D. 1s22s22p63s33p64s13d5
Câu 3: Cho Ca (Z = 20). Cấu hình của ion Ca2+ là
A. 1s22s22p63s23p6

B. 1s22s22p6
D. 1s22s22p63s23p64s24p2

C. 1s22s22p63s23p64s2

Câu 4: Cho các nguyên tử có cấu hình electron tương ứng là
X : 2s22p5 ;

Y : 4s1 ;

Z : 5s25p2 ;

T : 2s22p2 R : 3s23p6.

Các nguyên tố kim loại là
A. Y ; Z

B. Y

C. X ; Z ; T

D. R

Câu 5: Trong số các ion sau, ion nào không có cấu hình electron của khí hiếm ?
A. Zn2+

B. Al3+

C. K+

D. Cl-

Câu 6: Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn vì những nguyên nhân chính nào sau đây ?
A. Là kim loại rất cứng.

B. Là kim loại rất mềm.

C. Là kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất cao. D. Là kim loại có khối lượng phân tử lớn.
Câu 7: Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim đều gây ra bởi
A. các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.
B. kim loại có cấu tạo mạng tinh thể.
C. ion kim loại.
D. các nguyên tử kim loại.
Câu 8: Tổng hệ số (các số nguyên tối giản) trong phương trình hoá học của phản ứng giữa Al với HNO3
đặc nóng là
A. 9

B. 13

C. 14

D. 64

Câu 9: Phản ứng của kim loại Zn với dung dịch H2SO4 loãng có phương trình ion thu gọn là
A. Zn + 2H+

H2 + Zn2+

C. Zn + 4H+ + SO 24

B. Zn + 2H+ + SO 24

2H2O + Zn2+ + SO2

H2 + ZnSO4
D. Zn + SO 24

ZnSO4

Câu 10: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có thể hoà tan hoàn toàn chất rắn ?
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Tài liệu học tập chia sẻ

165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại

A. Cho hỗn hợp Cu, CuO vào dung dịch H2SO4 loãng.
B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3.
C. Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.
D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O.
Câu 11: Cho một đinh sắt vào dung dịch CuSO4 (màu xanh) thấy có hiện tượng X. Cho một mẩu Na vào
dung dịch CuSO4 (màu xanh) thấy có hiện tượng Y. X và Y lần lượt là
A. X : dung dịch mất màu xanh, có kết tủa đỏ bám trên đinh sắt ; Y : có bọt khí, kết tủa xanh.
B. Dung dịch mất màu xanh, có kết tủa xanh bám t...
Tài liu hc tp chia s
165 câu hi TN lí thuyết phn kim loi
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOI
Câu 1: Các ion Na
+
, Mg
2+
, Al
3+
có các đặc điểm chung nào sau đây ?
A. Có cùng số electron
B. Có cùng số proton
C. Đều bị khử khi điện phân dung dịch muối clorua
D. Đều tạo liên kết ion với anion oxit tạo thành các oxit bazơ
Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của Cr (Z = 24) ?
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
4s
2
3d
4
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
5
4s
1
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
4
4s
2
D.
1s
2
2s
2
2p
6
3s
3
3p
6
4s
1
3d
5
Câu 3: Cho Ca (Z = 20). Cấu hình của ion Ca
2+
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
B.
1s
2
2s
2
2p
6
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
4p
2
Câu 4: Cho các nguyên tử có cấu hình electron tương ứng là
X : 2s
2
2p
5
; Y : 4s
1
; Z : 5s
2
5p
2
; T : 2s
2
2p
2
R : 3s
2
3p
6
.
Các nguyên tố kim loại là
A. Y ; Z B. Y C. X ; Z ; T D. R
Câu 5: Trong số các ion sau, ion nào không có cấu hình electron của khí hiếm ?
A. Zn
2+
B. Al
3+
C. K
+
D. Cl
-
Câu 6: Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn vì những nguyên nhân chính nào sau đây ?
A. Là kim loại rất cứng. B. Là kim loại rất mềm.
C. Là kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất cao. D. Là kim loại có khối lượng phân tử lớn.
Câu 7: Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim đều gây ra bởi
A. các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.
B. kim loại có cấu tạo mạng tinh thể.
C. ion kim loại.
D. các nguyên tử kim loại.
Câu 8: Tổng hệ số (các số nguyên tối giản) trong phương trình hoá học của phản ứng giữa Al với HNO
3
đặc nóng là
A. 9 B. 13 C. 14 D. 64
Câu 9: Phản ứng của kim loại Zn với dung dịch H
2
SO
4
loãng có phương trình ion thu gọn là
A. Zn + 2H
+
H
2
+ Zn
2+
B. Zn + 2H
+
+ SO
2
4
H
2
+ ZnSO
4
C. Zn + 4H
+
+ SO
2
4
2H
2
O + Zn
2+
+ SO
2
D. Zn + SO
2
4
ZnSO
4
u 10: Trong các trường hp sau, trường hp nào có thể h tan hoàn tn cht rn ?
165 CÂU HI TRC NGHIM LÍ THUYT PHN KIM LOI
Giáo viên: PHM NGỌC SƠN
165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại - Người đăng: Gia Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại 9 10 91