Ktl-icon-tai-lieu

17 bài con lắc đơn (giải chi tiết)

Được đăng lên bởi nhu-hoang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 8632 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình li độ góc α = 0,1cos(2πt + π/4) ( rad
). Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, có bao nhiêu lần con
lắc có độ lớn vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại của nó?
A. 11 lần. B. 21 lần. C. 20 lần. D. 22 lần.
Giải:
v
Trong một chu kì dao động có 4 lần v = max tại vị trí
2
1
3
W-----> Wt =
Wtmax tức là lúc li độ
4
4
α
3
α = ± max
2
2π

Wđ =

Chu kì của con lắc đơn đã cho T =
1
t = 5,25 (s) = 5T +
T
4

Khi t = 0 : α0 = 0,1cos(π/4) =

ω

α0

A

= 1 (s)

O
α max 2
2

M0

; vật chuyển động theo chiều âm về VTCB

Sau 5 chu kì vật trở lại vị trí ban đầu, sau T/4 tiếp vật chưa qua được vị trí α = -

αmax 3
2

Do đó: Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, con lắc có
độ lớn vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại của nó 20 lần. Chọn đáp án C
Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài l = 64cm và khối lượng m = 100g. Kéo con lắc lệch khỏi vị
trí cân bằng một góc 60 rồi thả nhẹ cho dao động. Sau 20 chu kì thì biên độ góc chỉ còn là 30. Lấy g
= π2 = 10m/s2. Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc 6 0 thì phải dùng bộ máy đồng hồ để
bổ sung năng lượng có công suất trung bình là
A. 0,77mW.
B. 0,082mW.
C. 17mW.
D. 0,077mW.
Giải:
α0 = 60 = 0,1047rad.

α0

α 02
Cơ năng ban đầu W0 = mgl(1-cosα0) = 2mglsin2 2 ≈ mgl 2
α

α 02
Cơ năng sau t = 20T: W = mgl(1-cosα) = 2mglsin2 2 ≈ mgl 2 =mgl 8
α 02 α 02
3α 02
Độ giảm cơ năng sau 20 chu kì: ∆W = mgl(
) = mgl
= 2,63.10-3 J
2
8
8
T = 2π

l
g

0,64

= 1,6 (s)
π2
Công suất trung bình cần cung cấp để con lắc dao động duy trì với biên độ góc là 60
WTB =

= 2π

α2

∆W
2,63.10 −3
=
= 0,082.10 −3 W = 0,082mW. Chọn đáp án B
20T
32

Câu 3. Mét con l¾c ®ång hå ®îc coi nh mét con l¾c ®¬n cã chu k× dao ®éng T = 2 ( s ) ; vËt nÆng cã
khèi lîng m =1 ( kg ) . Biªn ®é gãc dao ®éng lóc ®Çu lµ α 0 = 5 0 . Do chÞu t¸c dông cña mét lùc c¶n
kh«ng ®æi FC = 0,011 ( N ) nªn nã chØ dao ®éng ®îc mét thêi gian τ ( s ) råi dõng l¹i. Ngêi ta dïng
mét pin cã suÊt ®iÖn ®éng 3 (V ) ®iÖn trë trong kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó bæ sung n¨ng lîng cho con l¾c
víi hiÖu suÊt 25%. Pin cã ®iÖn lîng ban ®Çu Q0 = 10 4 ( C ) . Hái ®ång hå ch¹y ®îc thêi gian bao l©u
th× l¹i ph¶i thay pin?

Giải: Gọi ∆α là độ giảm biên độ góc mỗi lầ qua vị trí cân bằng ∆α = α0 - α
Cơ năng ban đầu của con lắc đơn
α 02
α2
T 2g
≈ mgl 0
≈ 0,993
2 Với l = 4π 2
W0 = mgl(1-cosα0) = mgl,2sin2 2
(m)
2
2
α −α
mgl 0
2
Độ giảm cơ năng sau nửa chu kỳ: ∆W =
∆W = Fc (α0 + α)l
α0 =

mgl

2 Fc
α 02 − α 2
= 0,00245
=
...
Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình li độ góc α = 0,1cos(2πt + π/4) ( rad
). Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, có bao nhiêu lần con
lắc có độ lớn vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại của nó?
A. 11 lần. B. 21 lần. C. 20 lần. D. 22 lần.
Giải:
Trong một chu kì dao động có 4 lần v =
2
max
v
tại vị trí
W
đ
=
4
1
W-----> W
t
=
4
3
W
tmax
tức là lúc li độ
α = ±
2
3
max
α
Chu kì của con lắc đơn đã cho T =
ω
π
2
= 1 (s)
t = 5,25 (s) = 5T +
4
1
T
Khi t = 0 : α
0
= 0,1cos(π/4) =
2
2
max
α
; vật chuyển động theo chiều âm về VTCB
Sau 5 chu kì vật trở lại vị trí ban đầu, sau T/4 tiếp vật chưa qua được vị trí α = -
2
3
max
α
Do đó: Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, con lắc có
độ lớn vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại của nó 20 lần. Chọn đáp án C
Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài
l
= 64cm và khối lượng m = 100g. Kéo con lắc lệch khỏi vị
trí cân bằng một góc 6
0
rồi thả nhẹ cho dao động. Sau 20 chu kì thì biên độ góc chỉ còn là 3
0
. Lấy g
=
2
π
= 10m/s
2
. Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc 6
0
thì phải dùng bộ máy đồng hồ để
bổ sung năng lượng có công suất trung bình là
A. 0,77mW. B. 0,082mW. C. 17mW. D. 0,077mW.
Giải:
α
0
= 6
0
= 0,1047rad.
Cơ năng ban đầu W
0
= mgl(1-cosα
0
) = 2mglsin
2
2
0
α
mgl
2
2
0
α
Cơ năng sau t = 20T: W = mgl(1-cosα) = 2mglsin
2
mgl
2
2
α
=mgl
8
2
0
α
Độ giảm cơ năng sau 20 chu kì: W = mgl(
2
2
0
α
-
8
2
0
α
) = mgl
8
3
2
0
α
= 2,63.10
-3
J
T = 2π
g
l
= 2π
2
64,0
π
= 1,6 (s)
Công suất trung bình cần cung cấp để con lắc dao động duy trì với biên độ góc là 6
0
W
TB
=
3
3
10.082,0
32
10.63,2
20
==
T
W
W = 0,082mW. Chọn đáp án B
Câu 3. Mét con l¾c ®ång hå ®îc coi nh mét con l¾c ®¬n cã chu k× dao ®éng
( )
sT 2
=
; vËt nÆng cã
khèi lîng
( )
kgm 1
=
. Biªn ®é gãc dao ®éng lóc ®Çu
0
0
5
=
α
. Do chÞu t¸c dônga mét lùc c¶n
kh«ng ®æi
( )
NF
C
011,0
=
nªn nã chØ dao ®éng ®îc mét thêi gian
( )
s
τ
råi dõng l¹i. Ngêi ta dïng
mét pin suÊt ®iÖn ®éng
( )
V3
®iÖn trë trong kh«ng ®¸ng ®Ó sung n¨ng lîng cho con l¾c
víi hiÖu suÊt 25%. Pin cã ®iÖn lîng ban ®Çu
( )
CQ
4
0
10
=
. Hái ®ång hå ch¹y ®îc thêi gian bao l©u
th× l¹i ph¶i thay pin?
A
O M
0
α
0
17 bài con lắc đơn (giải chi tiết) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
17 bài con lắc đơn (giải chi tiết) - Người đăng: nhu-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
17 bài con lắc đơn (giải chi tiết) 9 10 447