Ktl-icon-tai-lieu

18 đề kt hình học có đáp án

Được đăng lên bởi hoavanlu05
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1694 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: TOÁN HÌNH HỌC 8

ĐỀ SỐ 10

Câu 1: (1,5đ)
Tính tỉ số AB và CD trong các trường hợp sau:
a. AB = 5cm; CD = 10cm
b. AB = 2cm; CD = 1dm
c. AB = 3CD
Câu 2: (1,5đ)
Cho ∆ABC

∆DEF

Hãy chỉ ra các cặp góc tương ứng bằng nhau và các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ
Câu 3: (2đ)
Cho ∆ABC vuông tại A, đường cao AH
a. Chỉ ra các tam giác vuông trên hình
b. Chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng ?. Giải thích?
Câu 4: (4đ)
Cho ∆ABC (AB = AC). Gọi BE và CF lần lượt là tia phân giác của góc B và góc C. Chứng
minh:
a. BF = CE
b. ∆ABC

∆AFE

c. Cho AB = AC = 10cm, BC = 6cm. Tính EF
Câu 5: (1đ)
Một tòa nhà có bóng in xống mặt đất dài 30m. cùng thời điểm đó một cọc sắt cao 2m có
bóng in xuống mặt đất là 1,5m. Tính chiều cao tòa nhà
---------------o0o---------------

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu

1

a

AB 1

CD 2

b

AB 1

CD 5

c

AB
3
CD

2

3

Nội dung

0,5

0,5

Chỉ ra được các góc tương ứng bằng nhau

0,75

Chỉ ra được các cặp cạnh tỉ lệ

0,75

Vẽ hình

0,5

a Chỉ ra được các tam giác vuông

0,5

b Tìm được các cặp tam giác đồng dạng rồi giải thích
Vẽ hình đúng

4

1

Chứng minh được: EF // BC
Suy ra:

1
0,5

a Chứng minh được BF = CE
b

Điểm

∆ABC

1

∆AFE

Áp dụng tính chất của tia phân giác ta có
c

0,5
AB EB
tính BE

BC EC

Từ đó suy ra: EF nhờ ∆BFE cân

0,5

0,5

Vẽ hình
5

Chứng minh được hai tam giác đồng dạng nhờ tính chất của tia sáng và

0,5

tùy theo kí hiệu
Lập tỉ để tính được chiều cao tòa nhà
Mọi cách giải khác nếu đúng đều cho điểm tối đa
---------------o0o---------------

0,5

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: TOÁN HÌNH HỌC 8

ĐỀ SỐ 11
I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) Khoanh tròn đáp án đúng trong các câu sau :
1. Cho AB = 6cm , AC =18cm, tỉ số hai đoạn thẳng AB và AC là:
A.

1
2

2.  MNP
A.

1
3

B.

C. 2

D.3

 ABC thì:

MN
MP
=
AB
AC

B.

MN
MP
=
AB
BC

C.

MN
NP
=
AB
AC

D.

MN NP
=
BC AC

3. Các cặp tam giác nào có độ dài ba cạnh dưới đây đồng dạng:

A. 4; 5; 6 vµ 4; 5; 7.

B. 2; 3; 4 vµ 2; 5; 4.

C. 6; 5; 7 vµ 6; 5; 8.

D. 3; 4; 5 vµ 6; 8; 10.

 ABC theo tỉ số đồng dạng k = 2,5. Thì tỉ số hai đường cao tương ứng bằng :

4. Cho  DEF
A. 2.5cm
5. Cho  DEF

A.

B. 3.5cm

C. 4cm

 ABC theo tỉ số đồng dạng k =

S
1
. Thì DEF bằng :
S ABC
2

1
2

B.

1
4

D. 5cm

C. 2

D. 4

6. Cho  ABC có MN //BC thì : . Ta có :
A.

AM MB

NC AN

B.

AN AM

MB NC

C.

AM AN

MB NC

D.

MB NA

MA NC

II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1: (2 Điểm) Cho hình vẽ coù MN//BC Tính caùc ñoä daøi x vaø y:
A

A
2

x

M

N

2

y

x

E

D
5

10

B

3
C

6,5
B
DE // BC

Bài 2: (2 Điểm)...
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: TOÁN HÌNH HC 8
ĐỀ SỐ 10
Câu 1: (1,5đ)
Tính ts AB và CD trong các trường hợp sau:
a. AB = 5cm; CD = 10cm
b. AB = 2cm; CD = 1dm
c. AB = 3CD
Câu 2: (1,5đ)
Cho ABC
∆DEF
Hãy ch ra các cặp góc tương ứng bằng nhau và các cp cạnh tương ứng tỉ lệ
Câu 3: (2đ)
Cho ABC vuông tại A, đường cao AH
a. Chra các tam giác vuông trên hình
b. Chra các cặp tam giác đồng dng ?. Gii thích?
Câu 4: (4đ)
Cho ABC (AB = AC). Gọi BE và CF lần lượt là tia phân giác ca góc B và góc C. Chng
minh:
a. BF = CE
b. ∆ABC
AFE
c. Cho AB = AC = 10cm, BC = 6cm.nh EF
Câu 5: (1đ)
Một tòa nhà có bóng in xống mặt đất dài 30m. cùng thời điểm đó một cọc sắt cao 2m có
bóng in xung mt đt là 1,5m. Tính chiều cao tòa nhà
---------------o0o---------------
18 đề kt hình học có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
18 đề kt hình học có đáp án - Người đăng: hoavanlu05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
18 đề kt hình học có đáp án 9 10 493