Ktl-icon-tai-lieu

19 cách giải 1 bất đằng thức

Được đăng lên bởi huy-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CÁCH NHÌN KHÁC NHAU ĐỐI VỚI MỘT BÀI TOÁN
Tiếp cận lời giải của một bài toán, chúng ta có những cách nhìn, quan niệm khác nhau.
Nhờ việc thay đổi cách nhìn và quan niệm đó chúng ta sẽ có những cách giải khác nhau cho một
bài toán. Sau đây là một bài toán như vậy:
Bài toán: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: a + b + c = 1. Chứng minh:
√

+√

√

+√

Bài giải
Cách 1: Áp dụng BĐT Cauchy ta có:
√

√

√

(

)

√

√

√

(

)

√

√(

√

(

)

)

(

)

(

)

(

)

Cộng các vế tương ứng (1), (2) và (3) ta được: √ (√
[

(

)]

⇔ √

√

Dấu “=” xảy ra khi a = b = c = 1/3

√

( )

( )

( )

√

√

√ .

.

Cách 2: Áp dụng BĐT Bunhiacopxki ta có:
√
√

+√
=

√

√(

+√
=

√

)(

) = √ . Dấu “=” xảy ra khi

⇒ a = b = c mà a + b + c = 1

Cách 3: Dùng hình học giải tích trong không gian.
Đặt

√

√

+

√

(x,y,z > 0))


{

√

√

(

√
(

)

)

Với m là tham số, ta có:
là phương trình mặt phẳng.
phương trình mặt cầu tâm I(0;0;0) và bán kính r = √ . Theo bài ra thì hệ sau phải có nghiệm:

là

( )
. Tức là mặt phẳng (1) phải cắt mặt cầu (2). Điều này xãy ra khi
( )
khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (1) phải phải nhỏ hơn hoặc bằng bán kính r, tức là ta có:
{

|

|
√

√ ⇔| |

√

√

m

hay √

+√

√ .

+√

Dấu “=” xảy ra khi mặt phẳng (1) tiếp xúc với mặt cầu (2). Ta tìm tọa độ tiếp điểm của chúng:
√ là: (d): {

Đường thẳng qua I(0;0;0) và vuông góc với mặt phẳng:

3t2 = 2 ⇔ t = √

Giao điểm của (d) với mặt cầu là K
K(√ √

√ )

x=y=z=√

(vì t > 0)

a = b = c = 1/3

.

Cách 4: Dùng phương pháp biến đổi kết hợp với BĐT cauchy:
Đặt P = √
+√

.√
2.

+√

(

)

=6⇔P

+√

√

)

P

P2 = 2(a + b +c) + 2( √

>0
2

2 + 2.[

(

) (

)

(

) (

.√
(

)

) (

√ (do P > 0). Dấu “=” xảy ra khi a = b = c = 1/3

+√
)

] ⇔ P2

2+

.

Cách 5: Dùng phương pháp biến đổi:
√
Đặt

√

√

+

( )

{

√

√
(*)⇔

(

)

(

⇔

) ⇔ (x2-2xy+y2)+(y2-2yz+z2)+(z2-2zx+x2)

⇔ (x-y)2 +(y-z)2+(z-x)2

Vậy (*) đúng, hay BĐT đã cho đúng. Dấu “=” xảy ra khi x = y = z
Cách 6: Dùng phương pháp biến đổi:)

(

(luôn đúng)

a = b = c = 1/3

.


( )

√
√

Đặt

√

{

√

+

√
(

(*)⇔

)

(

⇔ [

) ⇔

)]

(

. Áp dụng BĐT Cauchy ta có:

;

. Vậy BĐT đã cho là đúng.

;
Dấu “=” xảy ra khi x = y = z

a = b = c = 1/3

.

Cách 7: Dùng định lý thuận của tam thức bậc hai:
Với mọi x
(
{ (
(

ta luôn có:
)
)
)

√
√
√

(
(
(

√
√
√

⇔{

)
)
)

(√

Cộng vế với vế (1), (2) và (3) ta được:
(
)
⇔
(√
√
mọi x

hay (√

nên

√

( )
( )
( )

)

√
)2
...
CÁC CÁCH NHÌN KHÁC NHAU ĐỐI VI MT BÀI TOÁN
Tiếp cn li gii ca mt bài toán, chúng ta nhng cách nhìn, quan nim khác nhau.
Nh việc thay đổi cách nhìn và quan niệm đó chúng ta sẽnhng cách gii khác nhau cho mt
bài toán. Sau đây là một bài toán như vậy:
Bài toán: Cho a, b, c là các s thực dương thỏa mãn: a + b + c = 1. Chng minh:
   +
   +
  
Bài gii
Cách 1: Áp dụng BĐT Cauchy ta có:
 
 
  

 
 
 

 
 
  

Cng các vế tương ng (1), (2) (3) ta được:
 
 
 
    

 
 
 
.
Dấu “=” xảy ra khi a = b = c = 1/3 .
Cách 2: Áp dng BĐT Bunhiacopxki ta có:
  +
  +
 
    
   =
. Dấu “=” xảy ra khi

=

=

a = b = c mà a + b + c = 1

Cách 3: Dùng hình hc gii tích trong không gian.
Đặt
 
 +
  (x,y,z > 0)
www.MATHVN.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
19 cách giải 1 bất đằng thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
19 cách giải 1 bất đằng thức - Người đăng: huy-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
19 cách giải 1 bất đằng thức 9 10 441