Ktl-icon-tai-lieu

20 bài tập Hóa học lớp 9

Được đăng lên bởi Lê Thanh Thảo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập Hóa 9 – Chương 1

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG I
Bài 1: Viết phương trình điều chế xút từ vôi sống và sôđa.
Bài 2: Lập công thức hóa học của một oxit kim loại hóa trị II biết rằng cứ 30ml
dung dịch HCl nồng độ 14,6% thì hòa tan hết 4,8g oxit đó.
Bài 3: Viết các phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau:
Na2O  NaOH  Na2SO3  SO2  K2SO3
Bài 4: Viết phương trình phản ứng hóa học của KOH tác dụng với:
a. Silic oxit
b. Lưu huỳnh trioxit
c. Cacbon đioxit
d. Điphotpho pentaoxit
Bài 5: Viết các phản ứng hóa học theo chuỗi sau:
CaCO3  CaO  Ca(OH)2  CaCO3  Ca(NO3)2
Bài 6: Viết phương trình phản ứng hóa học của nước với:
a. Lưu huỳnh trioxit
b. Cacbon đioxit
c. Điphotpho pentaoxit
d. Canxi oxit
e. Natri oxit
Bài 7: Trung hòa 300ml dung dịch H2SO4 1,5M bằng dung dịch NaOH 40%
a. Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng.
b. Nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH 5,6% (D = 1,045g/ml)
thì lượng KOH cần dùng là bao nhiêu?
Bài 8: Cho 12,4g muối cacbonat của một kim loại hóa trị II tác dụng hoàn toàn với
dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 16g muối. Tìm công thức của kim loại đó.
Bài 9: Có 6 lọ không nhãn đựng các hóa chất sau: HCl, H2SO4, CaCl2, Na2SO4,
Ba(OH)2, KOH. Chỉ dùng qùi tím hãy nhận biết hóa chất đựng trong mỗi lọ.
Bài 10: Cho 5,6g CaO vào nước tạo thành dung dịch A. Tính số gam kết tủa tạo
thành khi đem dung dịch A hấp thụ hoàn toàn 2,8 lít khí cacbonic.
Bài 11: Cho 50g hỗn hợp gồm hai muối NaHSO3 và Na2CO3 vào 200g dung dịch
HCl 14,6%. Hỏi phản ứng có xảy ra hoàn toàn không ?
Bài 12: Viết phản ứng hóa học giúp phân biệt các cặp dung dịch sau:
a. Dung dịch sắt (II) sunfat và sắt (III) sunfat.
b. Dung dịch natri sunfat và đồng sunfat.
Bài 13: Nhận biết 4 lọ hóa chất mất nhãn chứa 4 muối sau: Na 2CO3, MgCO3,
BaCO3, và CaCl2.
Bài 14: Cho 32g một oxit kim loại hóa trị III tan hết trong 294g dung dịch H 2SO4.
Tìm công thức của oxit kim loại trên.
Bài 15: Độ tan của NaCl ở 90oC là 50g và ở 0oC là 35g. Tính lượng NaCl kết tinh
khi làm lạnh 900g dung dịch NaCl bão hòa ở 90oC.
Bài 16: Tính khối lượng các muối thu được sau khi cho 28,8g axit photphoric tác
dụng với 300g dung dịch KOH nồng độ 8,4%.
Bài 17: Từ các chất sau: P, CuO, Ba(NO3)2, H2SO4, NaOH, O2, H2O hãy điều chế
các chất sau:
a. H3PO4
b. Cu(NO3)2
c. Na3PO4
d. Cu(OH)2
Bùi Tấn Được (sưu tầm và biên tập)

Page 1 of 5

Bài tập Hóa 9 – Chương 1

Bài 18: Nêu phương pháp hóa học để nhận biết 3 muối NaNO3, NaCl, Na2SO4.
Bài 19: Dung dịch X chứa 6,2g Na 2O và 193,8g nước. Cho X vào 200g dung dịch
CuSO4 16% t...
Bài tập Hóa 9 – Chương 1
BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG I
Bài 1: Viết phương trình điều chế xút từ vôi sống và sôđa.
Bài 2: Lập công thức hóa học của một oxit kim loại hóa trị II biết rằng cứ 30ml
dung dịch HCl nồng độ 14,6% thì hòa tan hết 4,8g oxit đó.
Bài 3: Viết các phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau:
Na
2
O NaOH Na
2
SO
3
SO
2
K
2
SO
3
Bài 4: Viết phương trình phản ứng hóa học của KOH tác dụng với:
a. Silic oxit b. Lưu huỳnh trioxit
c. Cacbon đioxit d. Điphotpho pentaoxit
Bài 5: Viết các phản ứng hóa học theo chuỗi sau:
CaCO
3
CaO Ca(OH)
2
CaCO
3
Ca(NO
3
)
2
Bài 6: Viết phương trình phản ứng hóa học của nước với:
a. Lưu huỳnh trioxit b. Cacbon đioxit
c. Điphotpho pentaoxit d. Canxi oxit e. Natri oxit
Bài 7: Trung hòa 300ml dung dịch H
2
SO
4
1,5M bằng dung dịch NaOH 40%
a. Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng.
b. Nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH 5,6% (D = 1,045g/ml)
thì lượng KOH cần dùng là bao nhiêu?
Bài 8: Cho 12,4g muối cacbonat của một kim loại hóa trị II tác dụng hoàn toàn với
dung dịch H
2
SO
4
loãng dư thu được 16g muối. Tìm công thức của kim loại đó.
Bài 9: 6 lọ không nhãn đựng các hóa chất sau: HCl, H
2
SO
4
, CaCl
2
, Na
2
SO
4
,
Ba(OH)
2
, KOH. Chỉ dùng qùi tím hãy nhận biết hóa chất đựng trong mỗi lọ.
Bài 10: Cho 5,6g CaO vào nước tạo thành dung dịch A. nh số gam kết tủa tạo
thành khi đem dung dịch A hấp thụ hoàn toàn 2,8 lít khí cacbonic.
Bài 11: Cho 50g hỗn hợp gồm hai muối NaHSO
3
Na
2
CO
3
vào 200g dung dịch
HCl 14,6%. Hỏi phản ứng có xảy ra hoàn toàn không ?
Bài 12: Viết phản ứng hóa học giúp phân biệt các cặp dung dịch sau:
a. Dung dịch sắt (II) sunfat và sắt (III) sunfat.
b. Dung dịch natri sunfat và đồng sunfat.
Bài 13: Nhận biết 4 l hóa chất mất nhãn chứa 4 muối sau: Na
2
CO
3
, MgCO
3
,
BaCO
3
, và CaCl
2
.
Bài 14: Cho 32g một oxit kim loại hóa trị III tan hết trong 294g dung dịch H
2
SO
4
.
Tìm công thức của oxit kim loại trên.
Bài 15: Độ tan của NaCl90
o
C50g và0
o
C35g. Tính lượng NaCl kết tinh
khi làm lạnh 900g dung dịch NaCl bão hòa ở 90
o
C.
Bài 16: nh khối lượng các muối thu được sau khi cho 28,8g axit photphoric tác
dụng với 300g dung dịch KOH nồng độ 8,4%.
Bài 17: Từ các chất sau: P, CuO, Ba(NO
3
)
2
, H
2
SO
4
, NaOH, O
2
, H
2
O hãy điều chế
các chất sau:
a. H
3
PO
4
b. Cu(NO
3
)
2
c. Na
3
PO
4
d. Cu(OH)
2
Bùi Tấn Được (sưu tầm và biên tập) Page 1 of 5
20 bài tập Hóa học lớp 9 - Trang 2
20 bài tập Hóa học lớp 9 - Người đăng: Lê Thanh Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
20 bài tập Hóa học lớp 9 9 10 837