Ktl-icon-tai-lieu

20 đề thi hsg lí 9

Được đăng lên bởi Vũ Hiếu
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2642 lần   |   Lượt tải: 13 lần
20 đề thi hsg lí 9
®Ò thi hsg tæng hîp
( §Ò sè 13)
Bµi 1 :(§Ò 12-Thi vµo §HQG)
Ba ngêi ®i xe ®¹p tõ A ®Õn B víi vËn tèc kh«ng ®æi. Ngêi thø nhÊt vµ ng-
êi thø hai xuÊt ph¸t cïng mét lóc víi c¸c vËn tèc t¬ng øng v
1
= 10km/h vµ v
2
=
12km/h. Ngêi thø 3 xuÊt ph¸t sau 2 ngêi nãi trªn 30 phót. Kho¶ng thêi gian gi÷a
2 lÇn gÆp nhau cña ngêi thø ba víi hai ngêi ®i tríc
t
=1 giê. T×m vËn tèc ngßi
thø ba.
Bµi 2:(§Ò 1-Thi vµo THPT Chu V¨n An)
Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. U =36V; R
2
= 4
;
R
3
= 6
; R
4
= 12
; R
6
= 2
; ampekÕ cã ®iÖn trë
kh«ng ®¸ng kÓ; v«nkÕ cã ®iÖn trë rÊt lín
a. R
1
= 8
:
1. Khi K më: AmpekÕ chØ 1,35A. TÝnh R
5
Vµ sè chØ
v«nkÕ?
2. Khi K ®ãng: TÝnh sè chØ ampekkÕ vµ I qua K.
b. Khi kho¸ K ®ãng: TÝnh R
1
®Ó dßng ®iÖn qua
K lµ 1,25A; khi ®ã c«ng suÊt tiªu thô ë R
4
lµ bao
nhiªu?
Bµi 3:(§Ò 16-Thi vµo THPT Quèc häc HuÕ)
Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. Trong ®ã bãng ®Ìn ghi
§
1
(12V- 6W); bãng ®Ìn 2 ghi §
2
(12V-12W) ; bãng
®Ìn 3 ghi 3W, dÊu h®t ®Þnh møc bÞ mê. M¹ch ®¶m
b¶o c¸c ®Ìn s¸ng b×nh thêng.
a. TÝnh h®t ®Þnh møc ®Ìn 3. BiÕt R
1
=9
, tÝnh
R
2
?
b. T×m ®iÒu kiÖn giíi h¹n cña R
1
®Ó thùc hiÖn ®îc
®iÒu kiÖn s¸ng b×nh thêng cña c¸c ®Ìn trªn.
¬
Bµi 4CS4/23:
Mét g¬ng ph¼ng ®Æt vu«ng gãc víi 1 trôc chÝnh cña TKHT vµ c¸ch thÊu kÝnh
75cm. Mét nguån s¸ng S ®Æt trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh. Khi dÞch chuyÓn
nguån s¸ng S trªn trôc chÝnh ta thu ®îc 2 vÞ trÝ cña S cïng cho ¶nh qua quang hÖ
l¹i trïng víi S hai vÞ trÝ nµy c¸ch nhau 100cm. T×m tiªu cù cña thÊu kÝnh.
Bµi 5:(§Ò 20-Thi vµo THPT TrÇn §¹i NghÜa)
Mét khèi s¾t cã khèi lîng m
1
, nhiÖt dung riªng C
1
, nhiÖt ®é t
1
=100
0
C. Mét
b×nh chøa níc, níc trong b×nh cã khèi lîng m
2
, nhiÖt dung riªng C
2
, nhiÖt ®é ban
®Çu cña níc trong b×nh t
2
=20
0
C. Th¶ khèi s¾t vµo trong níc, nhiÖt ®é cña hÖ
thèng khi c©n b»ng lµ t=25
0
C. Hái nÕu khèi s¾t cã khèi lîng m
1
=2m
1
, nhiÖt ®é
®Çu vÉn lµ t
1
=100
0
C th× khi th¶ khèi s¾t vµo trong níc( khèi lîng m
2
, nhiÖt ®é
ban ®Çu t
2
=20
0
C, nhiÖt ®é t
cña hÖ thèng khi c©n b»ng nhiÖt lµ bao nhiªu? Gi¶i
bµi to¸n trong tong trêng hîp sau:
a. Bá qua sùu hÊp thô nhiÖt cña b×nh chøa vµ m«I trêng xung quanh.
b. B×nh chøa cã khèi lîng m
3
, nhiÖt dung riªng C
3
. Bá qua sù hÊp thô nhiÖt
cña m«I trêng.
20 đề thi hsg lí 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
20 đề thi hsg lí 9 - Người đăng: Vũ Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
20 đề thi hsg lí 9 9 10 749