Ktl-icon-tai-lieu

200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án

Được đăng lên bởi Thu Hằng
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2390 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nguồn nhiều thầy cô biên soạn và sàng lọc

200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án
1. Chu kỳ dao động nhỏ của một con lắc đơn được xác định bằng công thức nào sau đây ?
a. T = 22(g/l)1/2
b. T = (l/g)1/2/2
c. T = 2 (l/g)1/2
d. T = (g/l)1/2/2
e. T = 22(gl)1/2
2. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn phát sóng:
a. Có cùng tần số
b. Có cùng biên độ
c. Có độ lệch pha không thay đổi theo thời gian
d. Có cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian
e. Có cùng biên độ và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian
3. m: khối lượng của con lắc vật lý;
l: momen quán tính của con lắc vật lý đối với trục quay;
d: khoảng cách từ khối tâm con lắc đến trục quay.
Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc vật lý được tính bằng hệ thức nào sau đây:
a. T = 2 π I m d
b. T = 2 π m d I
c. T = 2 π I d m g
d. T = 2 π m g d I
e. T = 2 π I m g d
4. Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64 cm, l2 = 81 cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song
song. Hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lúc t = 0. Xác đinh thời điểm gần
nhất mà hiện tượng trên tái diễn, g = π2 m/s2?
a. 16 s
b. 28,8 s
c. 7,2 s
d. 14,4 s
e. 24 s
5. Chu kỳ dao động nhỏ của một con lắc đơn được xác định bằng công thức nào sau đây ?
a. T = 2 π g l
b. T = 1 2 π l g
c. T = 2 π l g
d. T = 1 2 π g l
e. T = 2 π g l
6. Một con lắc đồng hồ được xem là con lắc đơn chạy đúng ở mặt biển tại một nơi có nhiệt độ t =
200C. Hệ số nở dài của dây treo con lắc là λ = 2.10-5, bán kính quả đất R = 6400 km. Đưa đồng
hồ lên độ cao h = 640m. Để đồng hồ vẫn chạy đúng ở độ cao trên thì nhiệt độ ở đó phải là bao
nhiêu?
a. 50C
b. -100C
c. 150C
d. -50C
Chịu trách nhiệm gửi bài: Nguyễn Thiện Nhân

Nguồn nhiều thầy cô biên soạn và sàng lọc
e. Một đáp số khác
7. Hai lò xo có độ cứng k1, k2 , có chiều dài bằng nhau. Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k1 thì
chu kỳ dao động của vật là T1 = 0,3 s. Khi treo vật vào lò xo k2 thì chu kỳ dao động của vật là T2
= 0,4 s. Khi treo một vật vào hệ 2 lò xo nối nhau một đầu thì chu kỳ dao động của vật là:
a. 0,35 s
b. 0,5 s
c. 0,7 s
d. 0,24 s
e. Một đáp số khác
8. I) Có một thau nước mà mặt nước trong thau hình tròn tại tâm của hình tròn ta tạo một dao động
điều hòa có phương thẳng đứng thì thấy trên mặt nước có sóng dừng; II) Vì chỗ mặt nước tiếp
giáp với thau là đầu phản xạ cố định. Chọn:
a. Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan
b. Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan
c. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai
d. Phát biểu I sai, phát biểu...
Nguồn nhiều thầy cô biên soạn và sàng lọc
200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án
1. Chu kỳ dao động nhỏ của một con lắc đơn được xác định bằng công thức nào sau đây ?
a. T = 22(g/l)1/2
b. T = (l/g)1/2/2
c. T = 2 (l/g)1/2
d. T = (g/l)1/2/2
e. T = 22(gl)1/2
2. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn phát sóng:
a. Có cùng tần số
b. Có cùng biên độ
c. Có độ lệch pha không thay đổi theo thời gian
d. Có cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian
e. Có cùng biên độ và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian
3. m: khối lượng của con lắc vật lý;
l: momen quán tính của con lắc vật lý đối với trục quay;
d: khoảng cách từ khối tâm con lắc đến trục quay.
Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc vật lý được tính bằng hệ thức nào sau đây:
a. T = 2 π I m d
b. T = 2 π m d I
c. T = 2 π I d m g
d. T = 2 π m g d I
e. T = 2 π I m g d
4. Hai con lắc đơn có chiều dài l
1
= 64 cm, l
2
= 81 cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song
song. Hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lúc t = 0. Xác đinh thời điểm gần
nhất mà hiện tượng trên tái diễn, g = π
2
m/s
2
?
a. 16 s
b. 28,8 s
c. 7,2 s
d. 14,4 s
e. 24 s
5. Chu kỳ dao động nhỏ của một con lắc đơn được xác định bằng công thức nào sau đây ?
a. T = 2 π g l
b. T = 1 2 π l g
c. T = 2 π l g
d. T = 1 2 π g l
e. T = 2 π g l
6. Một con lắc đồng hồ được xem là con lắc đơn chạy đúng ở mặt biển tại một nơi có nhiệt độ t =
20
0
C. Hệ số nở dài của dây treo con lắc là λ = 2.10
-5
, bán kính quả đất R = 6400 km. Đưa đồng
hồ lên độ cao h = 640m. Để đồng hồ vẫn chạy đúng ở độ cao trên thì nhiệt độ ở đó phải là bao
nhiêu?
a. 5
0
C
b. -10
0
C
c. 15
0
C
d. -5
0
C
Chịu trách nhiệm gửi bài: Nguyễn Thiện Nhân
200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án - Người đăng: Thu Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án 9 10 494