Ktl-icon-tai-lieu

21 KỸ THUẬT ĐỂ GIẢI "SIÊU NHANH" BÀI TẬP HÓA HỌC

Được đăng lên bởi huypham9669
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
21 KỸ THUẬT ĐỂ GIẢI "SIÊU NHANH" BÀI TẬP HÓA HỌC
1. Sục CO 2 (biết mol) vào dung dịch OH– (NaOH, KOH) (biết mol), tìm muối:


1CO2
1CO2
1OH  
1HCO3 
1CO32
1:1
1:1
2:1

n NaOH
n
 1 → n HCO  = n NaHCO3 = n NaOH (n nhỏ ) (Nếu NaOH < 1 thì CO 2 dư)
3
n CO2
n CO2
n
n
- Nếu NaOH  2 → n CO 2 = n Na2CO3 = n CO2 (n nhỏ ) (Nếu NaOH >2 thì NaOH dư)
3
n CO2
n CO2
n
- Nếu 1  NaOH  2 → n CO 2 = n NaOH (n lớn )- n CO2 (n nhỏ )
3
n CO2
→ n HCO  = n CO2 (n nhỏ ) - n Na2CO3 (suy ra từ bảo toàn mol C)

- Nếu

3

* Lưu ý:

- Có thể thay CO 2 bằng SO 2 , H 2 S; NaOH bằng KOH.
- Nếu đề cho mol CO 2 và mol muối, hỏi mol NaOH hoặc cho mol NaOH và mol muối, hỏi mol mol CO 2 (bài
toán ngược) thì ta có thể dùng bảo toàn mol Na, C để giải.
2. Sục CO 2 (biết mol) vào dung dịch Ca(OH) 2 (biết mol), tìm kết tủa:
+ 1 CO2
+ 1 CO2
1 Ca(OH)2
CaCO3
Ca(HCO3)2
1:1
1:1
+ 2 CO2
2:1
- Nếu
- Nếu

n CO2
n Ca (OH)2
n CO2
n Ca (OH)2

- Nếu 1<

 1 → n CaCO3  = n CO2 (n nhỏ ) (Nếu

n CO2
n Ca (OH)2

 2 → n Ca(HCO3)2 = n Ca(OH)2 (n nhỏ ) (Nếu

n CO2
n Ca (OH)2

<1 thì Ca(OH) 2 dư)

n CO2
n Ca (OH)2

>2 thì CO 2 dư)

< 2 → n Ca(HCO3)2 = n CO2 (n lớn ) - n Ca(OH)2 (n nhỏ )

→ n CaCO3  = n Ca(OH)2 (n nhỏ ) - n Ca(HCO3)2 (suy ra từ bảo toàn mol Ca)
- Có thể thay Ca(OH) 2 bằng Ba(OH) 2 .
- Bài toán ngược: ta có thể dùng bảo toàn mol Ca, C để giải.
3. Sục CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 (biết mol), thu được kết tủa (biết mol). Tìm CO 2 .
Bài này thường có 2 đáp số: n CO2 = n CaCO3  hoặc n CO2 = 2.n Ca(OH)2 - n CaCO3 
4. Sục CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 , thu được kết tủa (biết mol), đun kĩ dung dịch sau phản ứng thu được kết tủa
nữa (biết mol). Tìm CO 2 .
n CO2 = n CaCO3  lần 1 + 2.n CaCO3  lần 2
5. Sục CO 2 (biết mol) vào dung dịch hỗn hợp Ca(OH) 2 (biết mol) và NaOH (biết mol). Tìm kết tủa.
- Tìm n OH , n CO2 , n Ca2+ .
* Lưu ý:

- Từ n OH , n CO2 → n CO 2 (giống như kỹ thuật 1).
3

- So sánh n Ca2+ và n CO 2 → n CaCO3  = nhỏ
3

6. Hấp thụ hoàn toàn CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 hoặc Ba(OH) 2 , biết m KTủa và m dd giảm hoặc m dd tăng .
Khi đó:
m CO2 = m KTủa - m dd giảm
m CO2 = m KTủa + m dd tăng
7. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp CO 2 và H 2 O vào dung dịch Ca(OH) 2 hoặc Ba(OH) 2 , biết m KTủa và m dd giảm hoặc m dd
tăng .
Khi đó:
m H2O + m CO2 = m KTủa - m dd giảm
m H2O + m CO2 = m KTủa + m dd tăng
8. Cho dung dịch kiềm (biết mol OH–) vào dung dịch muối Zn2+ (biết mol), tìm kết tủa Zn(OH) 2 và ZnO 2 2–.

1
Tài liệu ôn thi ĐH, CĐ 2012-1013 - GV Nguyễn Văn Vũ - Trường THPT Võ Giữ - Bình...
21 K THUT ĐỂ GII "SIÊU NHANH" BÀI TP HÓA HC
Tài liu ôn thi ĐH, CĐ 2012-1013 - GV Nguyn Văn Vũ - Trường THPT Võ Gi - Bình Định - http://thpt-vogiu-binhdinh.violet.vn
1
1. Sc CO
2
(biết mol) vào dung dch OH
(NaOH, KOH) (biết mol), tìm mui:
2
1CO
1CO2
2
33
1:1 1:1
1OH 1HCO 1CO


2 : 1
- Nếu
NaOH
CO2
n
n
1 = n
3
HCO
n
NaHCO3
= n
NaOH
(n
nh
) (Nếu
NaOH
CO2
n
n
< 1 thì CO
2
dư)
- Nếu
NaOH
CO2
n
n
2 = n
2
3
CO
n
Na2CO3
= n
CO2
(n
nh
) (Nếu
NaOH
CO2
n
n
>2 thì NaOH dư)
- Nếu 1
NaOH
CO2
n
n
n
NaOH
2
=
2
3
CO
n (n
ln
)- n
CO2
(n
nh
)
= n
3
HCO
n
CO2
(n
nh
) - n
Na2CO3
(suy ra t bo toàn mol C)
* Lưu
ý: - Có th thay CO
2
bng SO
2
, H
2
S; NaOH bng KOH.
- Nếu đề cho mol CO
2
và mol mui, hi mol NaOH hoc cho mol NaOH và mol mui, hi mol mol CO
2
(bài
toán ngược) thì ta có th dùng bo toàn mol Na, C để gii.
2. Sc CO
2
(biết mol) vào dung dch Ca(OH)
2
(biết mol), tìm kết ta:
1 Ca(OH)
2
+ 1 CO
2
CaCO
3
+ 1 CO
2
Ca(HCO
3
)
2
2 : 1
+ 2 CO
2
1 : 1
1 : 1
- Nếu
2
2
CO
Ca(OH)
n
n
1 n
CaCO3
= n
CO2
(n
nh
) (Nếu
2
2
CO
Ca(OH)
n
n
<1 thì Ca(OH)
2
dư)
- Nếu
2
2
CO
Ca(OH)
n
n
2 n
Ca(HCO3)2
= n
Ca(OH)2
(n
nh
) (Nếu
2
2
CO
Ca(OH)
n
n
>2 thì CO
2
dư)
- Nếu 1<
2
2
CO
Ca(OH)
n
n
< 2 n
Ca(HCO3)2
= n
CO2
(n
ln
) - n
Ca(OH)2
(n
nh
)
n
CaCO3
= n
Ca(OH)2
(n
nh
) - n
Ca(HCO3)2
(suy ra t bo toàn mol Ca)
* Lưu
ý: - Có th thay Ca(OH)
2
bng Ba(OH)
2
.
- Bài
toán ngược: ta có th dùng bo toàn mol Ca, C để gii.
3. Sc CO
2
vào dung dch Ca(OH)
2
(biết mol), thu được kết ta (biết mol). Tìm CO
2
.
Bài này thường có 2 đáp s: n
CO2
= n
CaCO3
hoc n
CO2
= 2.n
Ca(OH)2
- n
CaCO3
4. Sc CO
2
vào dung dch Ca(OH)
2
, thu được kết ta (biết mol), đun kĩ dung dch sau phn ng thu được kết ta
na (biết mol). Tìm CO
2
.
.
tăng
8. Cho dung
dch kim (biết mol OH
) vào dung dch mui Zn
2+
(biết mol), tìm kết ta Zn(OH)
2
và ZnO
2
2–
.
n
CO2
= n
CaCO3 ln 1
+ 2.n
CaCO3 ln 2
5. Sc CO
2
(biết mol) vào dung dch hn hp Ca(OH)
2
(biết mol) và NaOH (biết mol). Tìm kết ta.
- Tìm
, n
OH
n
CO2
, n
Ca2+
.
- T , n
OH
n
CO2
(ging như k thut 1).
2
3
CO
n
- So sánh n
Ca2+
n
2
3
CO
n
CaCO3
= nh
6. Hp th ho
àn toàn CO
2
vào dung dch Ca(OH)
2
hoc Ba(OH)
2
, biết m
KTa
và m
dd gim
hoc m
dd tăng
Khi đó: m
CO2
= m
KTa
- m
dd gim
m
CO2
= m
KTa
+ m
dd tăng
7. Hp th ho
àn toàn hn hp CO
2
và H
2
O vào dung dch Ca(OH)
2
hoc Ba(OH)
2
, biết m
KTa
và m
dd gim
hoc m
dd
.
Khi đó: m
H2O
+ m
CO2
= m
KTa
- m
dd gim
m
H2O
+ m
CO2
= m
KTa
+ m
dd tăng
21 KỸ THUẬT ĐỂ GIẢI "SIÊU NHANH" BÀI TẬP HÓA HỌC - Trang 2
21 KỸ THUẬT ĐỂ GIẢI "SIÊU NHANH" BÀI TẬP HÓA HỌC - Người đăng: huypham9669
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
21 KỸ THUẬT ĐỂ GIẢI "SIÊU NHANH" BÀI TẬP HÓA HỌC 9 10 529