Ktl-icon-tai-lieu

250 câu trắc nghiệm sinh học

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Trong kỹ thuật cấy gen người ta dùng vi khuẩn E. coli làm tế bào nhận vì:
a. Vi khuẩn này sinh sản rất nhanh
b. Số lượng cá thể nhiều
c. Dễ làm
d. Cấu tạo cơ thể đơn giản
2. NST bình thường
NST bị đột biến
ABCDExFGH
MNOCDExFGH
→
MNOPQxR
ABPQxR
Đột biến trên thuộc dạng gì?
a. Lặp đoạn NST
b. Chuyển đoạn NST tương hỗ
c. Chuyển đoạn NST không tương hỗ
d. Chuyển đoạn trên 1 NST
3. Đột biến mất 1cặp nuclêotit trong gen cấu trúc (không ảnh hưởng bộ ba mở đầu
và kết thúc) sẽ làm
a. mất một bộ ba mã hóa trên gen, do đó làm mất 1 axit amin tương ứng
b. thêm một bộ ba mã hóa trên gen, do đó làm thêm 1 axit amin tương ứng
c. thay đổi các bộ ba mã hóa trên gen, do đó làm thay đổi các axit amin
tương ứng
d. thay đổi các bộ ba mã hóa trên gen từ điểm xảy ra đột biến cho đến cuối
gen, do đó làm thay đối các axit amin tương ứng
4. Động vật có vú xuất hiện vào kỉ:
a. Than đá
b. Pecmơ
c. Tam điệp
d. Giura
5. Vai trò của chọn lọc nhân tạo là:
a. Hình thành nòi mới, thứ mới
b. Hình thành loài mới
c. Động lực tiến hóa của vật nuôi và các thứ cây trồng
d. Động lực tiến hóa của sinh giới
6. Trong chọn giống gia súc, phương pháp nào đem lại hiệu quả cao?
a. Chọn lọc hàng loạt một lần
b. Chọn lọc cá thể kết hợp với kiểm tra kiểu gen
c. Chọn lọc cá thể một lần
d. Chọn lọc hàng loạt nhiều lần
7. Tiêu chuẩn phân biệt nào là quan trọng nhất để phân biệt 2 loài giao phối có quan
hệ thân thuộc?
a. Tiêu chuẩn hình thái
b. Tiêu chuẩn địa lí, sinh thái
c. Tiêu chuẩn sinh lí, hóa sinh
d. Tiêu chuẩn di truyền
8. Trong chọn giống cây trồng, người ta tạo ra cây dương liễu 3n nhằm thu hoạch
a. Lá
b. Gỗ

c. Quả
d. Củ
9. Trường hợp nào sau đây gây biến đổi nhilều nhất trong thành phần cấu trúc của
phân tử protêin tương ứng do gen đột biến tổng hợp? (không ảnh hưởng bộ ba mở
đầu và kết thúc)
a. mất ba cặp nuclêôtit trong một bộ ba mã hóa
b. thay thế một cặp nuclêôtit
c. mất một cặp nuclêôtit
d. đảo vị trí giữa 2 cặp nuclêôtit kế nhau
10. Tia tử ngoại được ADN hấp thu nhiều nhất có bước sóng:
a. 2075A0
b. 2750A0
c. 2570A0
d. 2057A0
11. Tác nhân gây đột biến nào không có khả năng xuyên sâu nên người ta chỉ dùng nó
đề xử lí vi sinh vật, bào tử, hạt phấn để gây đột biến gen, đột biến NST?
a. Tia phóng xạ
b. Tia tử ngoại
c. Sốc nhiệt
d. 5-Brôm uraxin
12. Mức phản ứng rộng là
a. Những biến đối ở kiểu hình của cùng 1 kiểu gen, phát sinh trong quá trình
phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường
b. Giới hạn thường biến của l kiểu gen trước những điều kiện môi trường
khác nhau
c. Những tính trạng ...
1. Trong kỹ thut cy gen người ta dùng vi khun E. coli m tế bào nhn vì:
a. Vi khun này sinh sn rt nhanh
b. S lượng cá th nhiu
c. Dlàm
d. Cu to cơ thể đơn gin
2. NST bình thường NST bị đột biến
A B C D E x F G H M N O C D E x F G H
M N O P Q x R A B P Q x R
Đột biến trên thuc dng gì?
a. Lp đon NST
b. Chuyn đoạn NST tương h
c. Chuyn đon NST không tương h
d. Chuyn đon trên 1 NST
3. Đột biến mt 1cp nuclêotit trong gen cu trúc (không nh hưởng b ba m đầu
và kết thúc) s làm
a. mt mt b ba mã hóa trên gen, do đó làm mt 1 axit amin tương ng
b. thêm mt b ba mã hóa trên gen, do đó làm thêm 1 axit amin tương ng
c. thay đổi các b ba mã hóa trên gen, do đó làm thay đổi các axit amin
tương ng
d. thay đổi các b ba mã hóa trên gen t đim xy ra đột biến cho đến cui
gen, do đó làm thay đối các axit amin tương ng
4. Động vt có vú xut hin vào k:
a. Than đá
b. Pecmơ
c. Tam đip
d. Giura
5. Vai trò ca chn lc nhân to là:
a. Hình thành nòi mi, th mi
b. Hình thành loài mi
c. Động lc tiến hóa ca vt nuôi và các thcây trng
d. Động lc tiến hóa ca sinh gii
6. Trong chn ging gia súc, phương pháp nào đem lại hiu qu cao?
a. Chn lc hàng loạt mt ln
b. Chn lc cá th kết hp vi kim tra kiu gen
c. Chn lọc cá th mt ln
d. Chn lc ng lot nhiu ln
7. Tiêu chun phân bit nào là quan trng nht để phân bit 2 loài giao phi có quan
h thân thuc?
a. Tiêu chun hình thái
b. Tiêu chun địa lí, sinh thái
c. Tiêu chun sinh lí, hóa sinh
d. Tiêu chun di truyn
8. Trong chn ging cây trng, người ta to ra cây dương liu 3n nhm thu hoạch
a.
b. G
250 câu trắc nghiệm sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
250 câu trắc nghiệm sinh học - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
250 câu trắc nghiệm sinh học 9 10 504