Ktl-icon-tai-lieu

26 Bài nâng cao Toán lớp 3

Được đăng lên bởi hanhnguyen9782
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò1: ¤n gi¶i to¸n
Bµi 1: Cã 300 cuèn s¸ch ®ùng trong 3 ng¨n. B¹n B×nh lÊy 15 cuèn ë ng¨n thø nhÊt
chuyÓn sang ng¨n thø 2 th× sè s¸ch ë 3 ng¨n b»ng nhau. Hái lóc ®Çu mçi ng¨n cã bao
nhiªu cuèn s¸ch?
Bµi gi¶i
Bµi 2: Thi c¾t hoa, b¹n Hång c¾t ®îc 25 b«ng hoa. Hång c¾t it h¬n Mai 5 b«ng vµ chØ
b»ng nöa sè b«ng hoa cña Hoµ. Hái ba b¹n lµm ®îc bao nhiªu b«ng hoa?
Bµi gi¶i
Bµi 1: Cã 300 cuèn s¸ch ®ùng trong 3 ng¨n. B¹n B×nh lÊy 15 cuèn ë ng¨n thø nhÊt
chuyÓn sang ng¨n thø 2 th× sè s¸ch ë 3 ng¨n b»ng nhau. Hái lóc ®Çu mçi ng¨n cã bao
nhiªu cuèn s¸ch?
Bµi gi¶i
26 Bài nâng cao Toán lớp 3 - Trang 2
26 Bài nâng cao Toán lớp 3 - Người đăng: hanhnguyen9782
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
26 Bài nâng cao Toán lớp 3 9 10 297