Ktl-icon-tai-lieu

260 pt và hệ -pt-trong-các đề thi thử-2012

Được đăng lên bởi van-ngan-nguyen
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 5150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/ Giải phương trình:

2 x + 3 + x + 1 = 3 x + 2 2 x 2 + 5 x + 3 − 16 .

Giải: Đặt t = 2 x + 3 + x + 1 > 0. (2) ⇔ x = 3
2/

Giải bất phương trình:

Giải: 0 < x ≤ 1

21− x − 2 x + 1
2x − 1
1
log
2

3/ Giải phương trình:

≥0

1
(
x
+
3)
+
log 4 ( x − 1)8 = 3log8 (4 x ) .
2
4

Giải: (1) ⇔ ( x + 3) x − 1 = 4 x ⇔ x = 3; x = −3 + 2 3
4/ Tìm m để phương trình sau có nghiệm x ∈  0; 1 + 3  :
m

(

)

x 2 − 2 x + 2 + 1 + x (2 − x ) ≤ 0

(2)

t2 − 2
(1 ≤ t ≤ 2),do x ∈ [0;1 + 3]
t +1
t 2 + 2t + 2
t2 − 2
> 0 . Vậy g tăng trên [1,2]
Khảo sát g(t) =
với 1 ≤ t ≤ 2. g'(t) =
t +1
(t + 1)2

Giải: Đặt t = x2 − 2x + 2 . (2) ⇔ m ≤

2
t2 − 2
Do đó, ycbt ⇔ bpt m ≤
có nghiệm t ∈ [1,2] ⇔ m ≤ max g(t ) = g(2) =
3
t∈[ 1;2]
t +1
5/ Giải hệ phương trình :

 x 4 − 4 x 2 + y 2 − 6 y + 9 = 0
 2
2
 x y + x + 2 y − 22 = 0

(2)

2
2
2
 x2 − 2 = u
( x − 2) + ( y − 3) = 4

Giải: (2) ⇔
. Đặt 
2
2
( x − 2 + 4)( y − 3 + 3) + x − 2 − 20 = 0
y −3 = v
u 2 + v 2 = 4
u = 2
u = 0
Khi đó (2) ⇔ 
⇔
hoặc 
v = 0
v = 2
u.v + 4(u + v) = 8

 x = 2  x = −2  x = 2  x = − 2
;
;
;
 y = 3  y = 3  y = 5  y = 5

⇒
6/

1) Giải phương trình: 5.32 x −1 −7.3x −1 + 1 −6.3 x +9 x +1 = 0 (1)
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt:

 log ( x + 1) − log ( x − 1) > log3 4
( a)
3
3

2
 log2 ( x − 2 x + 5) − m log( x 2 −2 x + 5) 2 = 5 (b)
3

Giải: 1) Đặt t = 3x > 0 . (1) ⇔ 5t 2 − 7t + 3 3t − 1 = 0 ⇒ x = log 3 ; x = − log 3 5
5
log 3 ( x + 1) − log 3 ( x − 1) > log 3 4

( a)

2) log ( x 2 − 2 x + 5) − m log
2=5
 2
( x − 2 x + 5)
2

(b )

• Giải (a) ⇔ 1 < x < 3.
2
• Xét (b): Đặt t = log 2 ( x − 2 x + 5) . Từ x ∈ (1; 3) ⇒ t ∈ (2; 3).

2
(b) ⇔ t 2 − 5t = m . Xét hàm f (t ) = t − 5t , từ BBT ⇒ m ∈  −

25

; −6 ÷
 4


3 3
3

8 x y + 27 = 18 y
 2
2

4 x y + 6 x = y

7/ Giải hệ phương trình:

3



3
3
(2 x ) +  ÷ = 18
3

a + b = 3
y
Giải: (2) ⇔ 
. Đặt a = 2x; b = . (2) ⇔  ab = 1
y

2 x. 3  2 x + 3  = 3
÷
 y
y



3− 5
6  3+ 5
6 
;
;
÷, 
÷

3+ 5 ÷
3− 5 ÷
 4
 4


Hệ đã cho có nghiệm: 

8/ Giải bất phương trình sau trên tập số thực:

1
1
≤
x + 2 − 3− x
5 − 2x

(1)

1
x + 2 − 3 − x < 0, 5 − 2 x > 0 , nên (1) luôn đúng
2
1
5
5
• Với < x < : (1) ⇔ x + 2 − 3 − x ≥ 5 − 2 x ⇔ 2 ≤ x <
2
2
2
 1  5
Tập nghiệm của (1) là S =  −2; ÷∪  2; ÷
2  2


Giải: • Với −2 ≤ x < :

2
 x + 1 + y ( y + x) = 4 y
(x, y ∈
2
( x + 1)( y + x − 2) = y

9/ Giải hệ phương trình: 

Giải: (2) ⇔

 x2 + 1
+ y+ x−2= 2
 x2 ...
1/ Giải phương trình:
x x x x x
2
2 3 1 3 2 2 5 3 16+ + + = + + +
.
Giải: Đặt
t x x2 3 1= + + +
> 0. (2)
x 3=
2/ Giải bất phương trình:
x x
x
1
2 2 1
0
2 1
+
Giải:
x0 1<
3/ Giải phương trình:
x x x
8
4 8
2
1 1
log ( 3) log ( 1) 3log (4 )
2 4
+ + =
.
Giải: (1)
x x x( 3) 1 4+ =
x = 3; x =
3 2 3 +
4/ Tìm m để phương trình sau có nghiệm x
0; 1 3
+
:
( )
m x x x x
2
2 2 1 (2 ) 0 + + +
(2)
Giải: Đặt
. (2)
+
+
2
t 2
m (1 t 2),dox [0;1 3]
t 1
Khảo sát
2
t 2
g(t)
t 1
=
+
với 1 t 2. g'(t)
. Vậy g tăng trên [1,2]
Do đó, ycbt
bpt
2
t 2
m
t 1
+
có nghiệm t [1,2]
[ ]
t
m g t g
1;2
2
max ( ) (2)
3
= =
5/ Giải hệ phương trình :
x x y y
x y x y
4 2 2
2 2
4 6 9 0
2 22 0
+ + =
+ + =
(2)
Giải: (2)
2 2 2
2 2
( 2) ( 3) 4
( 2 4)( 3 3) 2 20 0
+ =
+ + + =
x y
x y x
. Đặt
2
2
3
=
=
x u
y v
Khi đó (2)
2 2
4
. 4( ) 8
+ =
+ + =
u v
u v u v
2
0
=
=
u
v
hoặc
0
2
=
=
u
v
2
3
=
=
x
y
;
2
3
=
=
x
y
;
2
5
=
=
x
y
;
2
5
=
=
x
y
6/ 1) Giải phương trình:
2 1 1 1
5.3 7.3 1 6.3 9 0
x x x x
+
+ + =
(1)
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt:
260 pt và hệ -pt-trong-các đề thi thử-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
260 pt và hệ -pt-trong-các đề thi thử-2012 - Người đăng: van-ngan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
260 pt và hệ -pt-trong-các đề thi thử-2012 9 10 950