Ktl-icon-tai-lieu

271_khai thác bài toán hai tam giác có cùng trọng tâm

Được đăng lên bởi thanh-dat-nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Xuân Bang - Trường THPT Chuyên Quảng Bình

KHAT THÁC BÀI TOÁN HAI TAM GIÁC CÓ CÙNG TRỌNG TÂM
1. ðặt vấn ñề: Bài tập 26 - Hình học lớp 10 nâng cao (Nhà Xuất bản Giáo
dục 2006 - trang 24) cho kết quả: Nếu G và G' lần lượt là trọng tâm tam giác
ABC và tam giác A'B'C' thì AA' + BB' + CC' = 3GG' . Từ ñó suy ra ñiều kiện
cần và ñủ ñể hai tam giác ABC và A'B'C' có cùng trọng tâm là
AA' + BB' + CC' = 0 .
Ta quan tâm ñến vấn ñề tìm những tam giác có cùng trọng tâm với tam
giác ABC cho trước nhờ vào kết quả nói trên.
2. Một số hướng khai thác và kết quả:
2.1. Cho tam giác ABC. Với các ñiểm M, N, P lần lượt thuộc các ñường
thẳng BC, CA, AB sao cho BM = xBC , CN = yCA , AP = zAB thì hai tam giác
ABC và MNP có cùng trọng tâm khi và chỉ khi x = y = z.
Thật vậy, ∆ ABC và ∆ MNP có cùng trọng tâm ⇔ BM + CN + AP = 0
⇔ xBC + yCA + zAB = 0 ⇔ (x - z)BC + (y - z)CA = 0
⇔ x - z = y - z = 0 ⇔ x = y = z.
Như thế, với mỗi số thực k ≠ 0 , k ≠ 1 sao cho BM = kBC , CN = kCA ,
AP = kAB ta có một tam giác MNP khác tam giác ABC có cùng trọng tâm
với tam giác ABC.
2.2. Cho tam giác ABC. Với các ñiểm M, N, P lần lượt thuộc các ñường
thẳng BC, CA, AB sao cho BM = kBC , CN = kCA , AP = kAB , k ≠ 0 , k ≠ 1 ,
1
2

k ≠ . Gọi D = AM ∩ CP, E = AM ∩ BN, F = BN ∩ CP.
Khi ñó ba tam giác ABC, MNP và DEF có cùng
trọng tâm.
Thật vậy, theo 2.1 thì hai tam giác ABC, MNP
có cùng trọng tâm.
Mặt khác, giả sử PD = x PC ( x ≠ 1)
⇔ − DP = x( DC − DP ) ⇔ (x - 1) DP = x DC
x
⇔ DP =
DC .
x-1

B

A
P
D
F

N

E
C
M

x
AC
x-1
Suy ra AD =
= (1 - x)AP + xAC = k(1 - x)AB + xAC
x
1x-1
k
AB AC
k-1
Ta lại có AD = yAM = y
= (1 - k)yAB + kyAC
(2)
k
1k-1
AP -

Khai thác bài toán Hai tam giác có cùng trọng tâm 1/10/2007

1

(1)

Trần Xuân Bang - Trường THPT Chuyên Quảng Bình

k

y= 2

(1
k)y
=
k(1x)


k −k + 1
⇔ 
Từ (1) và (2) suy ra: 
k2
 x = yk
x =

k2 − k + 1
k
⇒ AD = 2
AM
k −k + 1
k
k
Tương tự BE = 2
BN , CF = 2
CP
k −k + 1
k −k + 1
k
⇒ AD + BE + CF = 2
(AM + BN + CP) = 0
k −k + 1
⇒ Hai tam giác ABC và DEF có cùng trọng tâm.
1
Như thế, với mỗi số thực k ≠ 0 , k ≠ 1 , k ≠ sao cho BM = kBC , CN = kCA ,
2
AP = kAB và D = AM ∩ CP, E = AM ∩ BN, F = BN ∩ CP ta ñược một tam

giác DEF khác tam giác ABC có cùng trọng tâm với tam giác ABC.
2.3. Cho tam giác ABC. Với các ñiểm I, J, K lần lượt là trung ñiểm các
cạnh BC, CA, AB. Gọi A1 là ñiểm ñối xứng của A qua I, B1 là ñiểm ñối
xứng của B qua J, C1 là ñiểm ñối xứng của C qua K. M là một ñiểm tuỳ ý
khác A, B, C. Khi ñó các tam giác MAA1, MBB1, MCC1 có cùng trọng tâm
v...
Trn Xuân Bang - Trường THPT Chuyên Qung Bình
Khai thác bài toán Hai tam giác có cùng trng tâm -
1/10/2007
1
KHAT THÁC BÀI TOÁN HAI TAM GIÁC CÓ CÙNG TRNG TÂM
1.
ðặt vn ñề: Bài tp 26 - Hình hc lp 10 nâng cao (Nhà Xut bn Giáo
dc 2006 - trang 24) cho kết qu: Nếu G và G' ln lượt là trng tâm tam giác
ABC tam giác A'B'C' thì
AA' + BB' + CC' = 3GG'
. T ñó suy ra ñiu kin
c
n ñủ ñể hai tam giác ABC A'B'C' cùng trng tâm
AA' + BB' + CC' = 0
.
Ta quan tâm ñến vn ñề tìm nhng tam giác cùng trng tâm vi tam
giác ABC cho tr
ước nh vào kết qu nói trên.
2. Mt s hướng khai thác và kết qu:
2.1. Cho tam giác ABC. V
i các ñim M, N, P ln lượt thuc các ñường
th
ng BC, CA, AB sao cho
BM = xBC
,
CN = yCA

,
AP = zAB
thì hai tam giác
ABC và MNP có cùng tr
ng tâm khi và ch khi x = y = z.
Th
t vy,
ABC và
MNP có cùng trng tâm
BM + CN + AP = 0
xBC
+
yCA

+
zAB
=
0
(x - z)BC

+
(y - z)CA
=
0
x - z = y - z = 0
x = y = z.
Nh
ư thế, vi mi s thc k
0
, k
1
sao cho
BM = kBC
,
CN = kCA
,
AP = kAB
ta mt tam giác MNP khác tam giác ABC cùng trng tâm
vi tam giác ABC.
2.2. Cho tam giác ABC. V
i các ñim M, N, P ln lượt thuc các ñường
th
ng BC, CA, AB sao cho
BM = kBC
,
CN = kCA
,
AP = kAB
, k
0
, k
1
,
k
1
2
. Gi D = AM
CP, E = AM
BN, F = BN
CP.
Khi
ñó ba tam giác ABC, MNP và DEF có cùng
tr
ng tâm.
Th
t vy, theo 2.1 thì hai tam giác ABC, MNP
có cùng tr
ng tâm.
M
t khác, gi s
PD
= x
PC
( x
1)
DP
= x(
DC DP
)
(x - 1)
DP
= x
DC
x
DP = DC
x - 1
.
Suy ra
x
AP - AC
x - 1
AD =
x
1 -
x - 1
=
(1 - x)AP + xAC
=
k(1 - x)AB + xAC

(1)
Ta li có
k
AB - AC
k - 1
AD = yAM = y
k
1 -
k - 1
=
(1 - k)yAB + kyAC

(2)
F
E
P
N
M
C
B
A
D
271_khai thác bài toán hai tam giác có cùng trọng tâm - Trang 2
271_khai thác bài toán hai tam giác có cùng trọng tâm - Người đăng: thanh-dat-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
271_khai thác bài toán hai tam giác có cùng trọng tâm 9 10 799