Ktl-icon-tai-lieu

3 phút đầu tiên - Mottj góc nhìn riêng về vũ trụ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 2104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BA PHUÁT ÀÊÌU TIÏN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU........................................................................................................................... 2
LÚÂI TÛÅA CUÃA STEVEN WEINBERG ......................................................................................... 4
à ÀÊÌU: NGÛÚÂI KHÖÍNG LÖÌ VA CON BO CAÁI....................................................................... 8
SÛÅ DAÄN NÚÃ CUÃA VUÄ TRUÅ......................................................................................................... 15
PHÖNG BÛÁC XAÅ CÛÅC NGÙÆN VUÄ TRUÅ .................................................................................... 43
ÅT TOA CHO VUÄ TRUÅ NOÁNG................................................................................................ 71
BA PHUÁT ÀÊÌU TIÏN.................................................................................................................. 90
VAÂI TRANG LÕCH SÛÃ KHOA HOÅC ......................................................................................... 107
PHÊÌN TRÙM GIÊY ÀÊÌU TIÏN................................................................................................ 116
PHÊÌN KÏËT: VIÏÎN CAÃNH TRÛÚÁC MÙÆT ................................................................................. 135
3 phút đầu tiên - Mottj góc nhìn riêng về vũ trụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3 phút đầu tiên - Mottj góc nhìn riêng về vũ trụ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
3 phút đầu tiên - Mottj góc nhìn riêng về vũ trụ 9 10 457