Ktl-icon-tai-lieu

30 đề Casio lớp 9 có đáp án

Được đăng lên bởi kientrantrung96
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2283 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ 01
2

1

C©u 1 ( 6 ®iÓm) ( ChØ ghi kÕt qu¶ )Cho



3

2
3

1

1

1

1

1

2

4

1

a
4
b

1
4

1
3

TÝnh gi¸ trÞ cña f(x) = x3+9x2 +ax+b khi x = 2,9; x=15,10; x=26,3; x=15,5; x=19,5.
C©u 2 ( 6 ®iÓm) ( ChØ ghi kÕt qu¶ )
2
3
49
a) TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc C = 1+ 2  2  ...  2
3
4
50
b) Cho D =

1 1 1
1
   ... 
( víi n  N ). T×m n nhá nhÊt ®Ó D > 4.
1 3 5
2n  1

c) Cho 12+ 22+32+42+… +n2 = 1136275 (víi n  N ). T×m n ?
C©u 3 ( 6 ®iÓm)XÐt d·y (Un); n = 1,2,3,… x¸c ®Þnh bëi U0= 2, Un= 3Un-1+2n3-9n2+9n-3
a) LËp quy tr×nh tÝnh Un? b)TÝnh U20?
C©u 4 ( 3 ®iÓm)( ChØ ghi kÕt qu¶ )T×m th¬ng vµ d cña phÐp chia (320+1) cho (215+1)?
C©u 5 ( 4 ®iÓm)T×m a,b,c biÕt
C©u 6 ( 7 ®iÓm)
a)T×m x,y  N* tho¶ m·n

21x 2  4 x  41
a
b
c
.



( x  1)( x  2)( x  3) x  1 x  2 x  3

 x  xy  y 1

b) T×m x,y,z biÕt :  y  yz  z 3
 z  zx  x 7


1 1 1 1
  
.
x y 3 xy

C©u 7( 6 ®iÓm)Cho ®a thøc f(x) khi chia cho x – 3, chia cho x+2 cã sè d lÇn lît lµ2009 vµ 2014, khi
chia cho x2 – x - 6 th× ®îc th¬ng lµ x3+5x2+12x-20. T×m ®a thøc f(x) ?
C©u 8( 5 ®iÓm)Cho  ABC vu«ng t¹i A, ph©n gi¸c AD, AB = 2009. 2010 , AC = 2010. 2011
.TÝnh AD ?
C©u 9 ( 7 ®iÓm )Cho  ABC cã AB =5,9cm , AC = 20,11cm , BC = 22,12cm.
a)TÝnh diÖn tÝch  ABC
b) TÝnh c¸c gãc cña  ABC ( lµm trßn ®Õn phót ).

ĐỀ 02
Câu1 (3 điểm):Tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) và bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của 2
số sau : a= 7020112010 và b = 20112010.
Câu 2 (6 điểm). Tìm :
a) Chữ số tận cùng của số 29999
b) Chữ số hàng chục của số 29999
1

1

1

1

1

Câu 3 (6 điểm). Cho biểu thức: P(x) = x 2  x  x 2  3x  2  x 2  5x  6  x 2  7 x  12  x 2  9 x  20
5
1
29  5
a) Tính giá trị của P(
); P(
) b) Tìm x biết P(x) =
2009
4046126
2
Câu 4 (6 điểm):
a) Đặt S(n) = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n(n + 1). Tính S(100) và S(2009).
b) Đặt P(n) = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + … + n(n + 1)(n+2).Tính P(100) và P(2009).
Câu 5 (5 điểm)Biết rằng (2 + x + 2x3)15 = a0 +a1x + a2x2 + a3x3 + …. + a45x45.
Tính S1 = a1 +a2 +a3 + … + a45 ; S2 = a0 +a2 +a4 + … + a44
Câu 6 (6 điểm):Cho dãy số sắp thứ tự u1 , u2, u3 ,..., un , un 1 ,... ,biết u5  588 , u6  1084 và
un 1  3un  2un 1 . Tính

u1 , u2 , u25 .

Câu 7 (6 điểm):Tìm giá trị của x, y thỏa mãn:

Tr: 1

5

3

2x
4
5


6

7

8
9

x
1

y

2
3

4
5

;

5
7
8
9

1

1
1
4
6



y
3

2

1
5

1
7

Câu 8 (6 điểm):
a) Bạn Toán gửi tiết kiệm một số tiền ban đầu là 2000000 đồng với lãi suất 0,58% một
tháng (gửi không kỳ hạn). Hỏi bạn Toán phải gửi bao nhiêu tháng thì...
ĐỀ 01
C©u 1 ( 6 ®iÓm) ( ChØ ghi kÕt q )Cho
b
a
4
4
3
3
2
2
1
3
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
nh gtrÞ cña f(x) = x
3
+9x
2
+ax+b khi x = 2,9; x=15,10; x=26,3; x=15,5; x=19,5.
C©u 2 ( 6 ®iÓm) ( ChØ ghi kÕt q )
a) TÝnh gi¸ tbiÓu thøc C = 1+
222
50
49
...
4
3
3
2
b) Cho D =
12
1
...
5
1
3
1
1
1
n
( víi n
N ). T×m n nhá nhÊt ®Ó D > 4.
c) Cho 1
2
+ 2
2
+3
2
+4
2
+… +n
2
= 1136275 (víi n
N ). T×m n ?
C©u 3 ( 6 ®iÓm)XÐt d·y (U
n
); n = 1,2,3,…c ®Þnh bëi U
0
= 2, U
n
= 3U
n-1
+2n
3
-9n
2
+9n-3
a) LËp quy tr×nh tÝnh U
n
? b)TÝnh U
20
?
C©u 4 ( 3 ®iÓm)( ChØ ghi kÕt q )T×m th¬ng d cña phÐp chia (3
20
+1) cho (2
15
+1)?
C©u 5 ( 4 ®iÓm)m a,b,c biÕt
321)3)(2)(1(
41421
2
x
c
x
b
x
a
xxx
xx
.
C©u 6 ( 7 ®iÓm)
a)T×m x,y
N* tho¶n
xyyx
1
3
111
. b) T×m x,y,z biÕt :
7
3
1
xzxz
zyzy
yxyx
C©u 7( 6 ®iÓm)Cho ®a thøc f(x) khi chia cho x – 3, chia cho x+2 sè dn lît2009 2014, khi
chia cho x
2
x - 6 th× ®îc th¬ng lµ x
3
+5x
2
+12x-20. m ®a thøc f(x) ?
C©u 8( 5 ®iÓm)Cho
ABC vu«ng t¹i A, ph©n gi¸c AD, AB =
2010.2009
, AC =
2011.2010
.TÝnh AD ?
C©u 9 ( 7 ®iÓm )Cho
ABC AB =5,9cm , AC = 20,11cm , BC = 22,12cm.
a)TÝnh diÖn tÝch
ABC b) TÝnh c¸cc cña
ABC ( lµm trßn ®Õn phót ).
ĐỀ 02
Câu1 (3 điểm):Tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của 2
số sau : a= 7020112010b = 20112010.
Câu 2 (6 điểm).m :
a) Chữ số tận ng của số 2
9999
b) Chữ số hàng chục của số 2
9999
Câu 3 (6 điểm). Cho biểu thức: P(x) =
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
3 2 5 6 7 12 9 20x x x x x x x x x x
a) Tính giá trị của P(
29 5
2
); P(
1
2009
) b) Tìm x biết P(x) =
5
4046126
Câu 4 (6 điểm):
a) Đặt S(n) = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n(n + 1). Tính S(100) S(2009).
b) Đặt P(n) = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + … + n(n + 1)(n+2).Tính P(100) và P(2009).
Câu 5 (5 điểm)Biết rằng (2 + x + 2x
3
)
15
= a
0
+a
1
x + a
2
x
2
+ a
3
x
3
+ …. + a
45
x
45
.
Tính S
1
= a
1
+a
2
+a
3
+ … + a
45
; S
2
= a
0
+a
2
+a
4
+ … + a
44
Câu 6 (6 điểm):Cho dãy s sắp th tự
1 2, 3 1
, ,..., , ,...
n n
u u u u u
,biết
5 6
588 , 1084u u
1 1
3 2
n n n
u u u
. Tính
1 2 25
, ,u u u
.
Câu 7 (6 điểm):Tìm giá trị của x, y thỏa mãn:
Tr: 1
30 đề Casio lớp 9 có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 đề Casio lớp 9 có đáp án - Người đăng: kientrantrung96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
30 đề Casio lớp 9 có đáp án 9 10 395