Ktl-icon-tai-lieu

30 Đề thi thử TN

Được đăng lên bởi Phùng Ngọc Yến
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014
Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
---------------------------------------------------

ĐỀ THI THỬ SỐ: 01

---------------------

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 7,0 điểm )
Câu 1 (3,0 điểm): Cho hàm số y   x 3  3x 2  4
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình  x 3  3 x 2  m  0
có 3 nghiệm thực phân biệt.
Câu 2 (3,0 điểm):
2
1) Giải bất phương trình: log 2  x  2   5log 2  x  2   6  0
1

2) Tính tích phân: I 

 (x  e

x

)e x dx

0

3) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y  x3  2mx2  m 2x  2 đạt cực tiểu tại

x  1.

Câu 3 (1,0 điểm ):
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, các mặt bên (SAB) và (SAD)
·
vuông góc với đáy, SA = AB = a, góc SDA
 300 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm ):
Thí sinh chỉ được chọn một trong 2 phần ( phần 1 hoặc phần 2 )
Phần 1. Theo chương trình Chuẩn:
Câu 4a (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm A(1; 2; 3), đường thẳng (

 x  1  2t

 ) có phương trình  y  1  t và mặt phẳng (  ) có phương trình: 2x + 2y + z - 1 = 0.
 z  t

1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng (  ).
2) Viết phương mặt cầu (S) tâm I nằm trên đường thẳng  , tiếp xúc với mặt phẳng ( 

) và có bán kính bằng 2.

Câu 5a (1,0 điểm): Tìm số phức liên hợp của số phức z 

2  3i
.
4  3i

Phần 2. Theo chương trình Nâng cao:
Câu 4b (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm M (2; 1; 3) và đường

x 1 y 1 z  2


2
1
3

1) Viết phương trình mặt phẳng ( ) đi qua điểm M và chứa trục Ox.

thẳng (d) có phương trình

2) Viết phương trình đường thẳng đi qua M, cắt và vuông góc với đường thẳng (d).
Câu 5b (1,0 điểm ): Tìm các số thực x, y thỏa mãn x (1  3i )  y (1  i )3  3  13i
------------Hết-----------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014
Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
---------------------------------------------------

ĐỀ THI THỬ SỐ: 02

---------------------

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y   x 3+3x 2 – 5 .
2) T...

  !"#$%&'
(((((((((((((((((((((
)*+,-./-012+34*5,67,8+,)*5
Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

9:;<=( 7,0 điểm >
?4&@3,0 điểm>
y x x
 !"# $
%&'   () !""" *+,()&
-x x m
.(/ *0/$
?4$@3,0 điểm>.
1'*+,()&
2( 3 42( 3 5 -
%66 *0
-
x x
I x e e dx
%&'   () !"7
3 2 2
y x 2mx m x 2
8  798
3
$
?4A@1,0 điểm>.
& .*:$;<= .>;<=2& ?@A  B:;<:;=
9C((. D>A:;E;<E"A(. 
·
-
:=; -
$%676 F .*:$;<=$
9B(3,0 điểm ):
Thí sinh chỉ được chọn một trong 2 phần ( phần 1 hoặc phần 2 )
Phần 1. Theo chương trình Chuẩn:
?4'C@2,0 điểm>%)(FC(("D/8GH3>I 7;JJA+K(L(
 .*+,()&
B*L(
 .*+,()&3M>MIE-$
N*+,()&B*L(OP9";9C((. D+K(L(
$
N*+,(B Q9:0RS)+K(L(
A*3T DB*L(
 .F6S($
?4DC@1,0 điểm>.%&*U 2V* !"*U 
i
z
i
$
Phần 2.Theo chương trình Nâng cao:
?4'E@2,0 điểm>.%)(FC(("D/8GH3>I 7WJJ+K(
L(X .*+,()&
3 > I

N*+,()&B*L(
P9"7W U")Y H3$
N*+,()&+K(L(P9"WA Z9C((. D+K(L(X$
?4DE@1,0 điểm>.%&   3A>["#
x i y i i

\
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
FG S. 01
30 Đề thi thử TN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 Đề thi thử TN - Người đăng: Phùng Ngọc Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
30 Đề thi thử TN 9 10 822