Ktl-icon-tai-lieu

30 đề thi thử toán ĐH,CĐ

Được đăng lên bởi Thư Hoàng
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 1
Câu 1: Cho hàm số y 

2

x  2x  2
x 1

1) Khảo sát đồ thị (C) hàm số.
2) Tìm các điểm thuộc hai nhánh khác nhau của (C) sao cho
khoảng cách giữa 2 điểm đó là ngắn nhất.
Câu 2: Cho phương trình x 4  mx3  (m  1) x 2  mx  1 0 (m là tham số)
1) Giải phương trình khi m=3.
2) Định m để phương trình có nghiệm.
6tg 2 x
3
4
2
8
tg
x

10
tg
x


 2 0
Câu 3: Giải phương trình
2
cos x cos 4 x
Câu 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đừơng
y  x 2  4 x và y 2 x
Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;5);
B(-4;-5);C(4;-1). Tìm toạ độ tâm đừơng tròn nội tiếp tam giác ABC.
Câu 6: Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(2;-1;5);B(1;0;2);C(0;2;3);D(0;1;2).
Tìm toạ độ điểm A’ là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (BCD).
Câu 7: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a, góc của mặt bên
và đáy là 600.Tính thể tích của hình chóp đã cho.
Câu 8: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau từng đôi một trong đó
nhất thiết phải có mặt 2 chữ số 7,8 và hai chữ số này luôn đứng cạnh nhau.
Câu 9: Cho tam giác ABC có BC=a; CA=b; AB=c. Chứng minh rằng nếu có:
B C
C A
A B
a 2 cos
b 2 cos
c 2 cos
2 
2 
2 a 2  b 2  c 2
thì tam giác ABC đều.
A
B
C
2 sin
2 sin
2 sin
2
2
2

ĐỀ 2
x3
Câu 1: Cho hàm số y   (m  1) x 2  (4m  1) x  1 (Cm)
3

1)Khảo sát hàm số khi m=2
2)Tìm các giá trị của tham số m để hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại các
điểm có hoành độ lớn hơn 1. Khi đó viết phương trình đừơng thẳng qua điểm
cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số.
2
2
Câu 2: Cho phương trình x  4 x  3  2 x  6 x  m (1)
1) Giải phương trình khi m=3
2) Định m để phương trình (1) có đúng hai nghiệm.
Câu 3: Giải phương trình:
3(1 

3 ) cos 2 x  3(1  3 ) sin 2 x 8(sin x  cos x)( 3 sin 3 x  cos 3 x )  3 3  3

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích
9
2

bằng 12, tâm I thuộc đừơng thẳng (d): x-y-3=0 có hoành độ x1  , trung điểm
1 cạnh là giao điểm của (d) và trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật.

 Ax3  C xy 70
( x, y   )
Câu 5: Giải hệ phương trình  y
4
2
C

A


100
x
 x
Câu 6: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): x  y  2 z  3 0 , điểm A(1;1;2) và đường thẳng (  ):

x 1 y  3 z

 . Tìm phương trình đừơng thẳng (d) qua
2
1
4

A và cắt đừơng thẳng (  ) và song song với mặt phẳng (P).


Câu 7: Tính tích phân I=

3

dx

cos x 
0

3 sin x

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng a.
SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA=a. Tính...
ĐỀ 1
Câu 1: Cho hàm số y
1
22
2
x
xx
1) Khảo sát đồ thị (C) hàm số.
2) Tìm các điểm thuộc hai nhánh khác nhau của (C) sao cho
khoảng cách giữa 2 điểm đó là ngắn nhất.
Câu 2: Cho phương trình
01)1(
234
mxxmmxx
(m là tham số)
1) Giải phương trình khi m=3.
2) Định m để phương trình có nghiệm.
Câu 3: Giải phương trình
02
cos
3
cos
6
108
42
2
24
xx
xtg
xtgxtg
Câu 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đừơng
xxy 4
2
xy 2
Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;5);
B(-4;-5);C(4;-1). Tìm toạ độ tâm đừơng tròn nội tiếp tam giác ABC.
Câu 6: Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(2;-1;5);B(1;0;2);C(0;2;3);D(0;1;2).
Tìm toạ độ điểm A’ là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (BCD).
Câu 7: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a, góc của mặt bên
và đáy là 60
0
.Tính thể tích của hình chóp đã cho.
Câu 8: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau từng đôi một trong đó
nhất thiết phải có mặt 2 chữ số 7,8 và hai chữ số này luôn đứng cạnh nhau.
Câu 9: Cho tam giác ABC có BC=a; CA=b; AB=c. Chứng minh rằng nếu có:
222
222
2
sin2
2
cos
2
sin2
2
cos
2
sin2
2
cos
cba
C
BA
c
B
AC
b
A
CB
a
thì tam giác ABC đều.
ĐỀ 2
Câu 1: Cho hàm số
1)14()1(
3
2
3
xmxm
x
y
(C
m
)
1)Khảo sát hàm số khi m=2
2)Tìm các giá trị của tham số m để hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại các
điểm có hoành độ lớn hơn 1. Khi đó viết phương trình đừơng thẳng qua điểm
cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số.
Câu 2: Cho phương trình
mxxxx 6234
22
(1)
1) Giải phương trình khi m=3
2) Định m để phương trình (1) có đúng hai nghiệm.
Câu 3: Giải phương trình:
Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích
bằng 12, tâm I thuộc đừơng thẳng (d): x-y-3=0 có hoành độ
2
9
1
x
, trung điểm
1 cạnh là giao điểm của (d) và trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật.
30 đề thi thử toán ĐH,CĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 đề thi thử toán ĐH,CĐ - Người đăng: Thư Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
30 đề thi thử toán ĐH,CĐ 9 10 261