Ktl-icon-tai-lieu

370 bài tích phân

Được đăng lên bởi duonggia00
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(

3)

x4
 x 2  2 x  1 .dx ;

Chương 1:

Nguyên hàm
Bài 1 Xác định nguyên hàm bằng
định nghĩa
Bài1:
x

1) Tính đạo hàm của hàm số g ( x ) 

x2 1

2) Tính nguyên hàm của hàm số
f ( x) 

1
2

( x  1) 3

x2  x 1
 x 2  2 x  1 .dx

Bài2: Tính các tích phân bất định sau
x2 1
 x 4  1 .dx
dx
 sin x .dx
dx
 x. ln x. ln(ln x) .dx

dx
 3x 2  4 .dx ;
dx
2) 
.dx ;
1  sin x
sin x.dx
.dx ;
3) 
cos 2 x

1)

Bài 3: Tính các tích phân bất định sau
1)  e x  e  x  2..dx ;  2 x  3 x ..dx

Bài2:
1) Tính đạo hàm của hàm số

e x 
dx
x 

e
.
2

  cos 2 x ..dx ;  x. ln x
2 x .3 x
3)  (e x  1) 3 .dx ;  x
dx
9  4x

2)

2

g ( x)  x x  a , a #0

2) Tính nguyên hàm của hàm số
f ( x)  x 2  a , a #0

3) Tính nguyên hàm của hàm số
2

h( x)  ( x  2) x  a , a #0
Bài 3: CMR hàm số F ( x )  x  ln(1  x ) là một

Bài 4: Tính các tích phân bất định sau
1)  sin 2 x. cos x..dx ;  cot gx.dx
2)

x
nguyên hàm của hàm số f ( x) 
1 x

dx

 1  cos x

;

dx

 cos x ; 

(sinx  cosx).dx
5

sinx - cosx

Bài 3 Xác định nguyên hàm bằng

Bài 4: CMR hàm số
F ( x) 

x  24 x )( x  x  4 x ).dx

2)

x 2
a
x  a  ln x  x 2  a , a # 0 là một
2
2

nguyên hàm của hàm số f ( x)  x 2  a
Bài 5: CMR hàm số
 x 2 ( x ln x  1)
khi x  0

F ( x)  
là một nguyên
4
0
khi x  0

x.lnx khi x  0
khi x  0
0

hàm của hàm số f (x)  

Bài 6: Xác định a,b,c để hàm số
3
là một
2
20 x 2  30 x  7

phương pháp phân tích
Bài1: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau:
4x 2  6x  1
2x  1
4
2
2 x  3x  1
2
2) f(x) 
;
f ( x)  2
3
x
x  x6
3
1
4x  9 x  1
3) f(x)  2
;
f ( x) 
x x2
4x 2  9

1) f ( x)  3 x 3  2  ;
2

f(x) 

Bài2: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau:
1) f ( x)  3 x x 4 x ;

f(x)  x 4  x 4  2

1

1

F ( x )  (ax 2  bx  c) 2 x  3 voi x 

2)

nguyên hàm của hàm số f ( x ) 

Bài 3: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau:
2
1) f ( x)  3 2 x  2 x  ; f(x)  2 2 x.33 x.4 4 x

2x  3

f ( x) 

2x  2 x  1

Bài 2 Xác định nguyên hàm bằng
công
thức

2) f ( x )  e 3 x  2 ;

Bài1: Tính các tích phân bất định sau

1)

10
 x.(1  x) .dx ;

2)

 x.

 1
1 
1)  
 3 dx
x
 x

3


1 
;   x 
 dx
x


f(x) 

; f ( x) 

4 x  x3

2 x 1  5 x 1
10 x

Bài 4: Tính các tích phân bất định sau

1

2  5 x .dx ;

x2
 (1  x)100 dx
x.dx
 3 1  3x dx


Bài 5: (ĐHQG HN Khối D 1995)

3) A  

2

Cho hàm số y 

3 x  3x  3
x 3  3x  2

1) Xác định a,b,c để
y

...
http://ebooktoan.com/forum
1
Chương 1:
Nguyên hàm
Bài 1 Xác định nguyên hàm bằng
định nghĩa
Bài1:
1) Tính đạo hàm của hàm số
1
)(
2
x
x
xg
2) Tính nguyên hàm của hàm số
32
)1(
1
)(
x
xf
Bài2:
1) Tính đạo hàm của hàm số
0#,)(
2
aaxxxg
2) Tính nguyên hàm của hàm số
0#,)(
2
aaxxf
3) Tính nguyên hàm của hàm số
0#,)2()(
2
aaxxxh
Bài 3: CMR hàm số )1ln()( xxxF là một
nguyên hàm của hàm số
x
x
xf
1
)(
Bài 4: CMR hàm số
0 # a ,ln
2
2
)(
22
axx
a
ax
x
xF là một
nguyên hàm của hàm số axxf
2
)(
Bài 5: CMR hàm số
0 xkhi 0
0 xkhi
4
)1ln(
)(
2
xxx
xF một nguyên
hàm của hàm số
0 xkhi 0
0 xkhix.lnx
)(xf
Bài 6: Xác định a,b,c để hàm số
2
3
x voi32)()(
2
xcbxaxxF là một
nguyên hàm của hàm số
32
73020
)(
2
x
xx
xf
Bài 2 Xác định nguyên hàm bằng
công
thức
Bài1: Tính các tích phân bất định sau
1)
dx
xx
3
11
; dx
x
x
3
1
2) dxxxxxx .))(2(
44
3) .
1
2
1
; .
1
2
4
2
2
2
dx
x
x
xx
dx
x
x
x
Bài2: Tính các tích phân bất định sau
1) .
1
1
; .
4
3
4
2
2
dx
x
x
dx
x
dx
2) .
sin
; .
sin
1
dx
x
dx
dx
x
dx
3)
dx
xxx
dx
dx
x
dxx
.
)ln(ln.ln.
; .
2cos
.sin
Bài 3: Tính các tích phân bất định sau
1)
..32 ; ..2 dxdxee
xxxx
2)
ln.
; ..
cos
2.
2
xx
dx
dx
x
e
e
x
x
3)
4
9
3.2
; .)1(
3
dxdxe
xx
xx
x
Bài 4: Tính các tích phân bất định sau
1) .cot ; ..cos.sin
2
dxgxdxxx
2)
5
cosx-sinx
cosx).dx(sinx
;
cos
;
cos1 x
dx
x
dx
Bài 3 Xác định nguyên hàm bằng
phương pháp phân tích
Bài1: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau:
1)
1
2
164
f(x) ;23)(
2
2
3
x
xx
xxf
2)
6
2
)( ;
132
f(x)
23
24
x
x
xf
x
xx
3)
9
4
194
)( ;
2
1
f(x)
2
3
2
x
xx
xf
x
x
Bài2: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau:
1) 2f(x) ;)(
44
3
4
xxxxxxf
2)
34
1
)( ;
122
1
)(
xx
xf
xx
xf
Bài 3: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau:
1)
xxxxx
xf
432
2
2
4.3.2f(x) ;23)(
2)
x
xx
x
exf
10
52
f(x) ;)(
11
23
Bài 4: Tính các tích phân bất định sau
1)
)1(
; .)1.(
100
2
10
dx
x
x
dxxx
2)
31
.
; .52.
3
dx
x
dxx
dxxx
370 bài tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
370 bài tích phân - Người đăng: duonggia00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
370 bài tích phân 9 10 366