Ktl-icon-tai-lieu

385 câu hỏi và đáp án về hóa học với đời sống

Được đăng lên bởi nguyenducdung2702
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sưu Tầm: Vũ Hồng Hà

385 c©u hái vµ ®¸p vÒ hãa häc víi ®êi sèng

0

Sưu Tầm: Vũ Hồng Hà

Lêi nãi ®Çu
Gi¸o dôc thÕ kØ 21 dùa trªn c¬ së x©y dùng x· héi häc tËp víi 4 trô cét lµ:
- Häc ®Ó biÕt (cèt lâi lµ hiÓu)
- Häc ®Ó lµm (trªn c¬ së hiÓu)
- Häc ®Ó cïng sèng víi nhau (trªn c¬ së hiÓu nhau)
- Häc ®Ó lµm ng­êi (trªn c¬ së hiÓu b¶n th©n)
MÆt kh¸c tr­íc sù bïng næ th«ng tin vµ sù l·o ho¸ nhanh cña kiÕn thøc
con ng­êi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i häc th­êng xuyªn, häc suèt ®êi.
Ho¸ häc lµ mét khoa häc nghiªn cøu c¸c chÊt vµ sù biÕn ®æi cña chóng.
C¸c chÊt t¹o nªn mäi vËt thÓ cña thÕ giíi v« sinh vµ h÷u sinh, chÝnh chóng t¹o
nªn c¶ c¬ thÓ chóng ta.
Ho¸ häc chÕ ra nh÷ng chÊt r¾n h¬n kim c­¬ng, bÒn h¬n s¾t thÐp, trong
h¬n pha lª, ®Ñp h¬n nhung lôa.
Cuèn s¸ch “385 c©u hái vµ ®¸p vÒ ho¸ häc víi ®êi sèng” gióp c¸c em
häc sinh më réng kiÕn thøc ho¸ häc vµ nhÊt lµ tËp vËn dông kiÕn thøc ®Ó gi¶i
thÝch c¸c hiÖn t­îng th­êng gÆp trong ®êi sèng, lao ®éng s¶n xuÊt, thiªn nhiªn
vµ m«i tr­êng. Cuèi s¸ch gióp cho sù hiÓu biÕt vÒ ho¸ häc cña c¸c em s©u
s¾c,h¬n vµ h÷u Ých h¬n.
§èi víi c¸c thÇy c« gi¸o, cuèn s¸ch cung cÊp thªm t­ liÖu ®Ó cho c¸c
bµi d¹y häc trªn líp phong phó, sinh ®éng h¬n vµ hÊp dÉn h¬n.
T¸c gi¶

1

Sưu Tầm: Vũ Hồng Hà
1. PhÌn chua lµ chÊt g× ?
PhÌn chua lµ muèi sunfat kÐp cña nh«m vµ kali. ë d¹ng tinh thÓ ngËm
24 ph©n tö H2O nªn cã c«ng thøc ho¸ häc lµ K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
PhÌn chua cßn ®­îc gäi lµ phÌn nh«m, ng­êi ta biÕt phÌn nh«m cßn
tr­íc c¶ kim lo¹i nh«m.
PhÌn nh«m ®­îc ®iÒu chÕ tõ c¸c nguyªn liÖu lµ ®Êt sÐt (cã thµnh phÇn
chÝnh lµ Al2O3), axit sunfuric vµ K2SO4.
PhÌn chua kh«ng ®éc, cã vÞ ch¸t chua, Ýt tan trong n­íc l¹nh nh­ng tan
rÊt nhiÒu trong n­íc nãng nªn rÊt dÔ tinh chÕ b»ng kÕt tinh l¹i trong n­íc.
Còng do t¹o ra kÕt tña Al(OH)3 khi khuÊy phÌn vµo n­íc ®· dÝnh kÕt
c¸c h¹t ®Êt nhá l¬ löng trong n­íc ®ôc thµnh h¹t ®Êt to h¬n, nÆng vµ ch×m
xuèng lµm trong n­íc.
Anh ®õng b¾c bËc lµm cao
PhÌn chua em ®¸nh n­íc nµo còng trong
PhÌn chua rÊt cÇn cho viÖc xö lÝ n­íc ®ôc ë c¸c vïng lò ®Ó cã n­íc
trong dïng cho t¾m, giÆt.
V× côc phÌn chua trong vµ s¸ng cho nªn ®«ng y cßn gäi lµ minh phµn
(minh lµ trong s¸ng, phµn lµ phÌn).
Theo y häc cæ truyÒn th×:
PhÌn chua, chua ch¸t, l¹nh lïng
Gi¶i ®éc, t¸o thÊp, s¸t trïng ngoµi da
D¹ dµy, viªm ruét, thÊp tµ
Dïng liÒu thËt Ýt, thuèc ®µ rÊt hay
PhÌn chua lµm hÕt ngøa, s¸t trïng v× vËy sau khi c¹o mÆt xong, thî c¾t
tãc th­êng lÊy mét miÕng phÌn chua to xoa vµo da mÆt cho kh¸ch.
PhÌn chua dïng ®Ó bµo chÕ ra c¸c t...
Sưu Tầm: Vũ Hồng
0
385 c©u hái vµ ®¸p vÒ hãa häc víi ®êi sèng
385 câu hỏi và đáp án về hóa học với đời sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
385 câu hỏi và đáp án về hóa học với đời sống - Người đăng: nguyenducdung2702
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
385 câu hỏi và đáp án về hóa học với đời sống 9 10 299