Ktl-icon-tai-lieu

400 bài BDT từ diễn đàn mathscope

Được đăng lên bởi Vns Taipro
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 8810 lần   |   Lượt tải: 23 lần
(b − c)2 (c − a)2 (a − b)2
(a − b)2 + (b − c)2 + (c − a)2
+
+
≥ 8.
bc
ca
ab
(a + b + c)2
⇔

Mục lục

(b − c)2 a(a + b + c)2 − 8abc ≥ 0

Không mất tính tổng quát giả sử a ≥ b ≥ c
Ta có:
Sb + Sa = (a + b)(a + b + c)2 − 16abc ≥ 4c(a + b)2 − 16abc ≥ 0
Sb + Sc = (b + c)(a + b + c)2 − 16abc ≥ 4a(b + c)2 − 16abc ≥ 0
2Sb ≥ Sb + Sc ≥ 0 ⇒ Sb ≥ 0
Nên theo định lí S.O.S ta có điều phải chứng minh.
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c.

✷

Lời nói đầu

4

Các thành viên tham gia biên soạn

5

1 Các bất đẳng thức kinh điển

6

1.1

Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (AM-GM). . . . . . . . .

6

1.2

Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình điều hoà (AM-HM). . . . . . .

6

1.3

Bất đẳng thức Cauchy - Schwarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.4

Bất đẳng thức Holder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.5

Bất đẳng thức Chebyshev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.6

Bất đẳng thức Minkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.7

Bất đẳng thức Schur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.8

Bất đẳng thức Vornicu - Schur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.9

Bất đẳng thức Bernoulli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.10 Ba tiêu chuẩn SOS thường gặp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2 Một số đánh giá quen thuộc
3 Tuyển tập bất đẳng thức

9
10

3.1

Bài 1.1 đến bài 1.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3.2

Bài 2.1 đến bài 2.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

3.3

Bài 3.1 đến bài 3.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

3.4

Bài 4.1 đến bài 4.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

3.5

Bài 5.1 đến bài 5.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.6

Bài 6.1 đến bài 6.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

3.7

Bài 7.1 đến bài 7.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

3.8

Bài 8.1 đến bài 8.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

3.9

Bài 9.1 đến bài 9.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

3.10 Bài 10.1 đến bài 10.40 . . . . . . . . . . . . . . . ...
(b c)
2
bc
+
(c a)
2
ca
+
(a b)
2
ab
8.
(a b)
2
+ (b c)
2
+ (c a)
2
(a + b + c)
2
(b c)
2
a(a + b + c)
2
8abc
0
Không mất tính tổng quát giả sử a b c
Ta có:
S
b
+ S
a
= (a + b)(a + b + c)
2
16abc 4c(a + b)
2
16abc 0
S
b
+ S
c
= (b + c)(a + b + c)
2
16abc 4a(b + c)
2
16abc 0
2S
b
S
b
+ S
c
0 S
b
0
Nên theo định S.O.S ta điều phải chứng minh.
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c.
230
Mục lục
Lời nói đầu 4
Các thành viên tham gia biên soạn 5
1 Các bất đẳng thức kinh điển 6
1.1 Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (AM-GM). . . . . . . . . 6
1.2 Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình điều hoà (AM-HM). . . . . . . 6
1.3 Bất đẳng thức Cauchy - Schwarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Bất đẳng thức Holder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5 Bất đẳng thức Chebyshev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.6 Bất đẳng thức Minkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.7 Bất đẳng thức Schur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.8 Bất đẳng thức Vornicu - Schur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.9 Bất đẳng thức Bernoulli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.10 Ba tiêu chuẩn SOS thường gặp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 Một số đánh giá quen thuộc 9
3 Tuyển tập bất đẳng thức 10
3.1 Bài 1.1 đến bài 1.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2 Bài 2.1 đến bài 2.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.3 Bài 3.1 đến bài 3.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.4 Bài 4.1 đến bài 4.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.5 Bài 5.1 đến bài 5.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.6 Bài 6.1 đến bài 6.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3.7 Bài 7.1 đến bài 7.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.8 Bài 8.1 đến bài 8.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
3.9 Bài 9.1 đến bài 9.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
3.10 Bài 10.1 đến bài 10.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
3
400 bài BDT từ diễn đàn mathscope - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
400 bài BDT từ diễn đàn mathscope - Người đăng: Vns Taipro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
400 bài BDT từ diễn đàn mathscope 9 10 995