Ktl-icon-tai-lieu

Термодинамика5

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ
5.1. Фазовая p-v-T-диаграмма воды и водяного
пара
5.2. Таблицы термодинамических свойств воды и
водяного пара
5.3. Расчет параметров мокрого пара
5.4. Диаграммы p-v, T-s, h-s воды и водяного пара
5.5. Процессы воды и водяного пара

1

5.1. Фазовая p-v-T-диаграмма воды и водяного пара

5. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ

2

5.2. Таблицы термодинамических свойств воды
и водяного пара

5. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ

3

5.2. Таблицы термодинамических свойств воды
и водяного пара

5. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ

4

5.3. Расчет параметров мокрого пара

5. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ

5

5.4. Диаграммы p-v, T-s, h-s воды и водяного пара

5. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ

6

5.5. Процессы воды и водяного пара

5. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ

7

5.5. Процессы воды и водяного пара

5. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ

8

...
1
5. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ
5.1. Фазовая p-v-T-диаграмма воды и водяного
пара
5.2. Таблицы термодинамических свойств воды и
водяного пара
5.3. Расчет параметров мокрого пара
5.4. Диаграммы p-v, T-s, h-s воды и водяного пара
5.5. Процессы воды и водяного пара
Термодинамика5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Термодинамика5 - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Термодинамика5 9 10 158