Ktl-icon-tai-lieu

50 bài hình học cơ bản

Được đăng lên bởi minh3644791
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 1 lần
50 bµi «n tËp h×nh häc thi thpt - phÇn ii : ®êng trßn
Baøi 51:Cho (O), töø moät ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng troøn (O), veõ hai tt AB vaø AC
vôùi ñöôøng troøn. Keû daây CD//AB. Noái AD caét ñöôøng troøn (O) taïi E.
1. C/m ABOC noäi tieáp.
2. Chöùng toû AB2=AE.AD.
·
·
3. C/m goùc AOC
vaø BDC caân.
 ACB
4. CE keùo daøi caét AB ôû I. C/m IA=IB.
B
I

A

O
E

D
C
Hình 51

1/C/m: ABOC nt:(HS töï c/m)
µ chung.
2/C/m: AB2=AE.AD. Chöùng minh ADB ∽ ABE , vì coù E
1
·
» (goùc giöõa tt vaø 1 daây)
Sñ ABE
= sñ cung BE
Sñ

2
1
·
» (goùc nt chaén BE
» )
= 2 sñ BE
BDE

·
·
3/C/m AOC
 ACB
·
·
* Do ABOC nt AOC
(cuøng chaén cung AC); vì AC = AB (t/c 2 tt caét
 ABC
·
·
·
·
nhau)  ABC caân ôû A ABC
 ACB
 AOC
 ACB

1
1
·
¼
·
¼
* sñ ACB
= 2 sñ BEC
(goùc giöõa tt vaø 1 daây); sñ BDC
= 2 sñ BEC
(goùc nt)
·
·
·
·
·
·
 BDC
= ACB
maø ABC
= BDC
(do CD//AB)  BDC
 BDC caân ôû B.
 BCD
·
·
4/ Ta coù $
(goùc giöõa tt vaø 1 daây; goùc nt chaén cung BE)
 ECB
I chung; IBE

IBE∽ICB

IE
IB

 IB2=IE.IC
IB IC

1
·
»  BE
» ) maø BDC caân ôû B
Xeùt 2 IAE vaø ICA coù $
= sñ ( DB
I chung; sñ IAE
2
» » = 1 sñ CE=
»
·
»  BC
» sñ IAE
·
sñ ECA
= sñ (BC-BE)
DB
2

 IAE∽ICA

IA IE

IA2=IE.IC Töø vaøIA2=IB2 IA=IB
IC
IA

Baøi 52:
1

50 bµi «n tËp h×nh häc thi thpt - phÇn ii : ®êng trßn
Cho ABC (AB=AC); BC=6; Ñöôøng cao AH=4(cuøng ñôn vò ñoä daøi), noäi tieáp
trong (O) ñöôøng kính AA’.
1. Tính baùn kính cuûa (O).
2. Keû ñöôøng kính CC’. Töù giaùc ACA’C’ laø hình gì?
3. Keû AKCC’. C/m AKHC laø hình thang caân.
4. Quay ABC moät voøng quanh truïc AH. Tính dieän tích xung quanh cuûa
hình ñöôïc taïo ra.
A

1/Tính OA:ta coù BC=6;
ñöôøng cao AH=4  AB=5;
ABA’
vuoâng
ôû
2
BBH =AH.A’H

C'
K

O

A’H=

BH 2 9
=
4
AH

AA’=AH+HA’=
H
B

C
A'

AO=

25
4

25
8

2/ACA’C’ laø hình gì?
Do O laø trung ñieåm AA’
vaø CC’ACA’C’ laø

Hình 52

Hình bình haønh. Vì AA’=CC’(ñöôøng kính cuûa ñöôøng troøn)AC’A’C laø hình chöõ
nhaät.
3/ C/m: AKHC laø thang caân:
 ta coù AKC=AHC=1vAKHC noäi tieáp.HKC=HAC(cuøng chaén cung HC) maø
OAC caân ôû OOAC=OCAHKC=HCAHK//ACAKHC laø hình thang.
 Ta laïi coù:KAH=KCH (cuøng chaén cung KH) KAO+OAC=KCH+OCAHình
thang AKHC coù hai goùc ôû ñaùy baèng nhau.Vaäy AKHC laø thang caân.
4/ Khi Quay  ABC quanh truïc AH thì hình ñöôïc sinh ra laø hình noùn. Trong ñoù
BH laø baùn kính ñaùy; AB laø ñöôøng sinh; AH laø ñöôøng cao hình noùn.
1

1

Sxq= 2 p.d= 2 .2.BH.AB=15
1

1

V= 3 B.h= 3 BH2.AH=12
Baøi 53:Cho(O) vaø hai ñöôøng kính AB; CD vuoâng goùc vô...
50 bµi «n tËp h×nh häc thi thpt - phÇn ii : ®êng trßn
Baøi 51:Cho (O), töø moät ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng troøn (O), veõ hai tt AB vaø AC
vôùi ñöôøng troøn. Keû daây CD//AB. Noái AD caét ñöôøng troøn (O) taïi E.
1. C/m ABOC noäi tieáp.
2. Chöùng toû AB
2
=AE.AD.
3. C/m goùc
·
·
AOC ACB
vaø BDC caân.
4. CE keùo daøi caét AB ôû I. C/m IA=IB.
1/C/m: ABOC nt:(HS töï c/m)
2/C/m: AB
2
=AE.AD. Chöùng minh ADB ABE , vì coù
µ
E
chung.
·
ABE
=
2
1
sñ cung
»
BE
(goùc giöõa tt vaø 1 daây)
·
BDE
=
2
1
»
BE
(goùc nt chaén
»
BE
)
3/C/m
·
·
AOC ACB
* Do ABOC nt
·
·
AOC ABC
(cuøng chaén cung AC); vì AC = AB (t/c 2 tt caét
nhau) ABC caân ôû A
·
·
·
·
ABC ACB AOC ACB
* sñ
·
ACB
=
2
1
(goùc giöõa tt vaø 1 daây); sñ
·
BDC
=
2
1
(goùc nt)
·
BDC
=
·
ACB
maø
·
ABC
=
·
BDC
(do CD//AB)
·
·
BDC BCD
BDC caân ôû B.
4/ Ta coù
I
$
chung;
·
·
IBE ECB
(goùc giöõa tt vaø 1 daây; goùc nt chaén cung BE)
IBEICB
IC
IB
IB
IE
IB
2
=IE.IC
Xeùt 2 IAE vaø ICA c
I
$
chung;
·
IAE
=
2
1
(
»
»
DB BE
) maø BDC caân ôû B
»
»
DB BC
·
IAE
=
»
»
»
·
1
sñ (BC-BE) = CE= sñ ECA
2
IAEICA
IA
IE
IC
IA
IA
2
=IE.IC Töø vaøIA
2
=IB
2
IA=IB
Baøi 52:
1
Hình 51
I
E
D
C
B
O
A
50 bài hình học cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 bài hình học cơ bản - Người đăng: minh3644791
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
50 bài hình học cơ bản 9 10 390