Ktl-icon-tai-lieu

50 câu trắc nghiệm về Cacbohidrat

Được đăng lên bởi anonymous1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 11952 lần   |   Lượt tải: 39 lần
.

CHƯƠNG II : CACBOHIĐRAT
I. MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP CỦA CHƯƠNG:
1.Câu hỏi phân loại cacbohiđrat (mono, đi hay polisaccarit)
2. Câu hỏi liên quan đến tính chất đặc trưng của từng cacbohiđrat
3. Sơ đồ phản ứng
4. Câu hỏi nhận biết
5. Bài toán dựa vào phản ứng đặc trưng của từng cacbohiđrat
6. Bài toán mối quan hệ giữa số mol glucozơ với số mol Ag, số mol saccarozơ với số mol Ag
(phản ứng tráng gương)
7. Bài toán liên quan đến phản ứng thủy phân (saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ)
8. Phản ứng lên men rượu (công thức tính độ rượu)
9. Bài toán điều chế xenlulozơ trinitrat.
10. Bài toán có liên quan đến hiệu suất phản ứng
II. BÀI TẬP
Câu 1.Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung là
A. Cn(H2O)m
B. C nH 2O
C. C xH yO z
D. R(OH)x(CHO)y
Câu 2.Glucozơ là một hợp chất:
A. đa chức
B. Monosaccarit
C. Đisaccarit
D. đơn chức
Câu 3.Saccarozơ và mantozơ là:
A. monosaccarit
B. Gốc glucozơ
C. Đồng phân
D. Polisaccarit
Câu 4.Tinh bột và xenlulozơ là
A. monosaccarit
B. Đisaccarit
C. Đồng đẳng
D. Polisaccarit
Câu 5.Glucozơ và fructozơ là:
A. Disaccarit
B. Đồng đẳng
C.Andehit và xeton
D. Đồng phân
Câu 6.Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong
các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?
A. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3
B. Oxi hoà glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng
C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim
D. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t0
Câu 7.Glucozơ và fructozơ
A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2
B. đều có nhóm chức CHO trong phân tử
C. là hai dạng thù hình của cùng một chất
D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở
Câu 8.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức.
A. Phản ứng tráng gương và phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.
B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 và phản ứng lên mên rượu
D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân
Câu 9.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có nhiều nhóm hiđrôxyl.
A. phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.
B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu
D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân
Câu 10.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđrôxyl trong phân tử:
A. Phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2...
.
CHƯƠNG II : CACBOHIĐRAT
I. MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP CỦA CHƯƠNG:
1.Câu hỏi phân loại cacbohiđrat (mono, đi hay polisaccarit)
2. Câu hỏi liên quan đến tính chất đặc trưng của từng cacbohiđrat
3. Sơ đồ phản ứng
4. Câu hỏi nhận biết
5. Bài toán dựa vào phản ứng đặc trưng của từng cacbohiđrat
6. Bài toán mối quan hệ giữa số mol glucozơ với số mol Ag, số mol saccarozơ với số mol Ag
(phản ứng tráng gương)
7. Bài toán liên quan đến phản ứng thủy phân (saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ)
8. Phản ứng lên men rượu (công thức tính độ rượu)
9. Bài toán điều chế xenlulozơ trinitrat.
10. Bài toán có liên quan đến hiệu suất phản ứng
II. BÀI TẬP
Câu 1.Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung là
A. C
n
(H
2
O)
m
B. C
n
H
2
O C. C
x
H
y
O
z
D. R(OH)
x
(CHO)
y
Câu 2.Glucozơ là một hợp chất:
A. đa chức B. Monosaccarit C. Đisaccarit D. đơn chức
Câu 3.Saccarozơ và mantozơ là:
A. monosaccarit B. Gốc glucozơ C. Đồng phân D. Polisaccarit
Câu 4.Tinh bột và xenlulozơ là
A. monosaccarit B. Đisaccarit C. Đồng đẳng D. Polisaccarit
Câu 5.Glucozơ và fructozơ là:
A. Disaccarit B. Đồng đẳng C.Andehit và xeton D. Đồng phân
Câu 6.Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong
các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?
A. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO
3
/NH
3
B. Oxi hoà glucozơ bằng Cu(OH)
2
đun nóng
C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim
D. Khử glucozơ bằng H
2
/Ni, t0
Câu 7.Glucozơ và fructozơ
A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)
2
B. đều có nhóm chức CHO trong phân tử
C. là hai dạng thù hình của cùng một chất
D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở
Câu 8.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức.
A. Phản ứng tráng gương và phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)
2
.
B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH)
2
và phản ứng lên mên rượu
D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân
Câu 9.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có nhiều nhóm hiđrôxyl.
A. phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)
2.
B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)
2
khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu
D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân
Câu 10.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđrôxyl trong phân tử:
A. Phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)
2
.
B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)
2
khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu
D. Phản ứng với anhidrit axit tạo este 5 chức
Câu 11 : Phát biểu không đúng là :
GV:Võ TTài Chuyên đề : Cacbohidrat
50 câu trắc nghiệm về Cacbohidrat - Trang 2
50 câu trắc nghiệm về Cacbohidrat - Người đăng: anonymous1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
50 câu trắc nghiệm về Cacbohidrat 9 10 423