Ktl-icon-tai-lieu

500 BDT thầy Cao Minh Quang tổng hợp

Được đăng lên bởi Vns Taipro
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 3802 lần   |   Lượt tải: 1 lần
500
Bài Toán Bất ðẳng Thức Chọn Lọc
Cao Minh Quang
♦♦♦♦♦

Vĩnh Long, Xuân Mậu Tý, 2008

500 Bài Toán Bất ðẳng Thức Chọn Lọc

Cao Minh Quang

500 Bài Toán Bất ðẳng Thức Chọn Lọc
♦♦♦♦♦

1. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng
2

2

2

a 2 + (1− b) + b 2 + (1− c) + c 2 + (1− a ) ≥

3 2
.
2

Komal
2. [ Dinu Serbănescu ] Cho a, b, c ∈ (0,1) . Chứng minh rằng
abc + (1− a )(1− b)(1− c) < 1 .

Junior TST 2002, Romania
3. [ Mircea Lascu ] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ñiều kiện abc = 1 . Chứng
minh rằng

b+c c +a a +b
+
+
≥ a + b + c + 3.
a
b
c
Gazeta Matematică
4. Nếu phương trình x 4 + ax3 + 2 x 2 + bx + 1 = 0 có ít nhất một nghiệm thực, thì

a 2 + b2 ≥ 8 .
Tournament of the Towns, 1993
5. Cho các số thực x, y, z thỏa mãn ñiều kiện x 2 + y 2 + z 2 = 1 . Hãy tìm giá trị lớn nhất của
biểu thức

x3 + y 3 + z 3 − 3xyz .
6. Cho a, b, c, x, y, z là các số thực dương thỏa mãn ñiều kiện x + y + z = 1 . Chứng minh
rằng

ax + by + cz + 2 ( xy + yz + zx )(ab + bc + ca ) ≤ a + b + c .
Ukraine, 2001
7. [ Darij Grinberg] Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng
a
2

(b + c)

+

b
2

(c + a )

+

c
2

( a + b)

≥

9
.
4 (a + b + c)

8. [ Hojoo Lee ] Cho a, b, c ≥ 0 . Chứng minh rằng

a4 + a2b2 + b4 + b4 + b2c2 + c4 + c4 + c2a2 + a4 ≥ a 2a2 + bc + b 2b2 + ca + c 2c2 + ab .
Gazeta Matematică
9. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ñiều kiện abc = 2 . Chứng minh rằng
a 3 + b 3 + c3 ≥ a b + c + b c + a + c a + b .

JBMO 2002 Shortlist
10. [ Ioan Tomescu ] Cho x, y, z là các số thực dương. Chứng minh rằng

xyz
1
≤ 4.
(1 + 3x)( x + 8 y )( y + 9 z )( z + 6) 7
2

500 Bài Toán Bất ðẳng Thức Chọn Lọc

Cao Minh Quang

Gazeta Matematică
11. [ Mihai Piticari, Dan Popescu ] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ñiều kiện
a + b + c = 1 . Chứng minh rằng
5 (a 2 + b 2 + c 2 ) ≤ 6 (a 3 + b 3 + c3 ) +1 .

12. [ Mircea Lascu ] Cho x1 , x2 ,..., xn ∈ ℝ , n ≥ 2, a > 0 sao cho

x1 + x2 + ... + xn = a, x12 + x22 + ... + xn2 ≤

a2
.
n −1

Chứng minh rằng

 2a 
xi ∈ 0,  , i = 1, 2,..., n .
 n 
13. [ Adrian Zahariuc ] Cho a, b, c ∈ (0,1) . Chứng minh rằng
b a
c b
a c
+
+
≥1 .
4b c − c a 4c a − a b 4a b − b c

14. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ñiều kiện abc ≤ 1 . Chứng minh rằng
a b c
+ + ≥ a +b+c .
b c a

15. [ Vasile Cirtoaje, Mircea Lascu ] Cho a, b, c, x, y, z là các số thực dương thỏa mãn ñiều
kiện a + x ≥ b + y ≥ c + z , a + b + c = x + y + z . Chứng minh rằng
ay + bx ≥ ac + xz .

16. [ Vasile Cirtoaje, Mircea Lascu ] Cho a, b, c là cá...
500
Bài Toán Bt ðẳng Thc Chn Lc
Cao Minh Quang
♦♦♦♦♦
Vĩnh Long, Xuân Mu Tý, 2008
500 BDT thầy Cao Minh Quang tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
500 BDT thầy Cao Minh Quang tổng hợp - Người đăng: Vns Taipro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
500 BDT thầy Cao Minh Quang tổng hợp 9 10 75