Ktl-icon-tai-lieu

518 câu luyện thi DH môn hóa

Được đăng lên bởi Vương Hiếu
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2213 lần   |   Lượt tải: 1 lần
518 câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh CĐ-ĐH2008 – Môn Hoá học
Câu 1.
Rượu etylic được tạo ra khi:
A. Thủy phân saccarozơ. B. Thủy phân đường mantozơ.
C. Lên men glucozơ.
D. Lên men tinh bột.
Câu 2.
Khi so sánh nhiệt độ sôi của rượu etylic và nước thì:
A. Nước sôi cao hơn rượu vì nước có khối lượng phân tử
nhỏ hơn rượu.
B. Rượu sôi cao hơn nước vì rượu là chất dễ bay hơi.
C. Nước sôi cao hơn rượu vì liên kết hidro giữa các phân
tử nước bền hơn liên kết hidro giữa các phân tử rượu.
D. Nước và rượu đều có nhiệt độ sôi gần bằng nhau.
Câu 3.
Bản chất liên kết hidro là:
A. Lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H tích điện dương và
nguyên tử O tích điện âm.
B. Lực hút tĩnh điện giữa ion H và ion O2.
C. Liên kết cộng hóa trị giữa nguyên tử H và nguyên tử
O.
D. Sự cho nhận electron giữa nguyên tử H và nguyên tử
O.
Câu 4.
Cho 3 rượu: Rượu metylic, rượu etylic và rượu propylic.
Điều nào sau đây là sai:
A. Tất cả đều nhẹ hơn nước. B. Tan vô hạn trong nước.
C. Nhiệt độ sôi tăng dần. D. Đều có tính axit.
Câu 5.
Thực hiện 2 thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1 cho từ từ natri
kim loại vào rượu etylic, thí nghiệm 2 cho từ từ natri kim
loại vào nước thì
A. thí nghiệm 1 phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn phản ứng
2.
B. thí nghiệm 2 phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn phản ứng
1.
C. cả 2 thí nghiệm 1 và 2 đều xảy ra phản ứng như nhau.
D. chỉ có thí nghiệm 1 xảy ra phản ứng, còn thí nghiệm 2
phản ứng không xảy ra.
Câu 6.
Khi đun nóng hỗn hợp 2 rượu metylic và rượu etylic với
axit H2SO4 đặc ở 1400C thì số ete tối đa thu được là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 7.
Oxi hóa rượu bằng CuO đun nóng thu được andehit, thì
rượu đó là rượu bậc:
A. 1
B. 2
C. 3 D. Cả A, B, C đúng.
Câu 8.
Trong các công thức sau đây, hãy cho biết công thức nào
là công thức của rượu bậc 1.
A. RCH2OH
B. R(OH)z
C. CnH2nOH
D. CnH2nOH
Câu 9.
Điều nào sau đây đúng khi nói về nhóm chức:
A. Là nhóm nói lên bản chất một chất.
B. Là nhóm các nguyên tử gây ra những phản ứng hoá
học đặc trưng cho một loại hợp chất hữu cơ.
C. Là nhóm nguyên tử quyết định tính chất cho một loại
hợp chất hữu cơ.
D. Là nhóm đặc trưng để nhận biết chất đó.
Câu 10.
thanhnhanbt@yahoo.com 0902613939

Khi cho rượu etylic tan vào nước thì số loại liên kết hidro
có trong dung dịch có thể có là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 11.
Một rượu no đơn chức, trong phân tử có 4 cacbon thì số
đồng phân rượu là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 12.
Độ rượu là:
A. Số ml rượu nguyên chất có trong 100 ml dung dịch
rượu.
B. Khối lượng rượu nguyên chất có trong 100 ml dung
dịch rượu.
C. Khối lượng rượu nguyên ...
518 câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh CĐ-ĐH2008 – Môn Hoá học
Câu 1.
Rượu etylic được tạo ra khi:
A. Thủy phân saccarozơ. B. Thủy phân đường mantozơ.
C. Lên men glucozơ. D. Lên men tinh bột.
Câu 2.
Khi so sánh nhiệt độ sôi của rượu etylic và nước thì:
A. Nước sôi cao hơn rượu vì nước có khối lượng phân tử
nhỏ hơn rượu.
B. Rượu sôi cao hơn nước vì rượu là chất dễ bay hơi.
C. Nước sôi cao hơn rượu vì liên kết hidro giữa các phân
tử nước bền hơn liên kết hidro giữa các phân tử rượu.
D. Nước và rượu đều có nhiệt độ sôi gần bằng nhau.
Câu 3.
Bản chất liên kết hidro là:
A. Lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H tích điện dương và
nguyên tử O tích điện âm.
B. Lực hút tĩnh điện giữa ion H và ion O
2
.
C. Liên kết cộng hóa trị giữa nguyên tử H và nguyên tử
O.
D. Sự cho nhận electron giữa nguyên tử H và nguyên tử
O.
Câu 4.
Cho 3 rượu: Rượu metylic, rượu etylic và rượu propylic.
Điều nào sau đây là sai:
A. Tất cả đều nhẹ hơn nước. B. Tan vô hạn trong nước.
C. Nhiệt độ sôi tăng dần. D. Đều có tính axit.
Câu 5.
Thực hiện 2 thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1 cho từ từ natri
kim loại vào rượu etylic, thí nghiệm 2 cho từ từ natri kim
loại vào nước thì
A. thí nghiệm 1 phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn phản ứng
2.
B. thí nghiệm 2 phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn phản ứng
1.
C. cả 2 thí nghiệm 1 và 2 đều xảy ra phản ứng như nhau.
D. chỉ có thí nghiệm 1 xảy ra phản ứng, còn thí nghiệm 2
phản ứng không xảy ra.
Câu 6.
Khi đun nóng hỗn hợp 2 rượu metylic và rượu etylic với
axit H
2
SO
4
đặc ở 140
0
C thì số ete tối đa thu được là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 7.
Oxi hóa rượu bằng CuO đun nóng thu được andehit, thì
rượu đó là rượu bậc:
A. 1 B. 2 C. 3 D. Cả A, B, C đúng.
Câu 8.
Trong các công thức sau đây, hãy cho biết công thức nào
là công thức của rượu bậc 1.
A. RCH
2
OH B. R(OH)z
C. C
n
H
2n
OH D. C
n
H
2n
OH
Câu 9.
Điều nào sau đây đúng khi nói về nhóm chức:
A. Là nhóm nói lên bản chất một chất.
B. Là nhóm các nguyên tử gây ra những phản ứng hoá
học đặc trưng cho một loại hợp chất hữu cơ.
C. Là nhóm nguyên tử quyết định tính chất cho một loại
hợp chất hữu cơ.
D. Là nhóm đặc trưng để nhận biết chất đó.
Câu 10.
Khi cho rượu etylic tan vào nước thì số loại liên kết hidro
có trong dung dịch có thể có là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 11.
Một rượu no đơn chức, trong phân tử có 4 cacbon thì số
đồng phân rượu là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 12.
Độ rượu là:
A. Số ml rượu nguyên chất có trong 100 ml dung dịch
rượu.
B. Khối lượng rượu nguyên chất có trong 100 ml dung
dịch rượu.
C. Khối lượng rượu nguyên chất có trong 100 gam dung
dịch rượu.
D. Số ml rượu nguyên chất có trong 100 gam dung dịch
rượu.
Câu 13.
Loại nước một rượu để thu được olefin, thì rượu đó là:
A. Rượu bậc 1. B. Rượu no đơn chức mạch hở.
C. Rượu đơn chức. D. Rượu no.
Câu 14.
Oxi hóa rượu tạo ra andehit hoặc axit hữu cơ thì rượu đó
phải là rượu:
A. Bậc một. B. Đơn chức no. C. Bậc hai. D. Bậc ba.
Câu 15.
Cho 5,1 gam rượu no, đơn chức mạch hở (X) phản ứng
hết với natri kim loại thoát ra 0,0425 mol hidro. X có
công thức là:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH C. C
3
H
7
OH D. C
4
H
9
OH
Câu 16.
Đốt cháy rượu đơn chức X, thu được 2,2 gam CO
2
1,08 gam H
2
O. X có công thức là:
A. C
2
H
5
OH B. C
6
H
5
CH
2
OH
C. CH
2
=CHCH
2
OH D. C
5
H
11
OH
Câu 17.
Đốt cháy rượu no đơn chức mạch hở X, cần dùng V (lít)
oxi (đktc) thu được 19,8 gam CO
2
. Trị số của V là:
A. 11,2 B. 15,12 C. 17,6 D. Đáp số khác.
Câu 18.
Hòa tan hoàn toàn 16 gam rượu etylic vào nước được 250
ml dung dịch rượu, cho biết khối lượng riêng của rượu
etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Dung dịch có độ rượu là:
A. 5,12
0
B. 6,4
0
C. 12
0
D. 8
0
Câu 19.
Cho 11 gam hỗn hợp gồm 2 rượu đơn chức tác dụng hết
với natri kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Khối
lượng phân tử trung bình của 2 rượu là:
A. 36,7 B. 48,8 C. 73,3 D. 32,7
Câu 20.
Đem glucozơ lên men điều chế rượu etylic (khối lượng
riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml), hiệu suất
phản ứng lên men rượu etylic là 75%. Để thu được 80 lít
rượu vang 12
0
thì khối lượng glucozơ cần dùng là:
A. 24,3 (kg) B. 20(kg) C. 21,5(kg) D. 25,2(kg)
Câu 21.
Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp hai rượu thuộc dãy
đồng đẳng của rượu etylic thu được 70,4 gam CO
2
thanhnhanbt@yahoo.com 0902613939 Trang 1
518 câu luyện thi DH môn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
518 câu luyện thi DH môn hóa - Người đăng: Vương Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
518 câu luyện thi DH môn hóa 9 10 140