Ktl-icon-tai-lieu

55 Công thức giải nhanh bài tập hóa học

Được đăng lên bởi Lê Trọng Quân
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP 55 CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HỮU CƠ, VÔ CƠ
(PHẦN 1)
1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O
Số đồng phân Cn H2n+2O = 2n- 2
( 1< n<6)
Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là :
a. C3H8O = 23-2 = 2 ( 1 bậc 1+ 1 bậc 2+0 bậc 3)
b. C4H10O = 24-2 = 4 ( 2 bậc 1+ 1 bậc 2+1 bậc 3)
c. C5H12O = 25-2 = 8 ( 4 bậc 1+ 3 bậc 2+1 bậc 3)
2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
Số đồng phân Cn H2nO = 2n- 3

( 2< n<7)

Ví dụ : Số đồng phân của anđehit đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C4H8O

= 24-3 = 2

b. C5H10O = 25-3 = 4
c. C6H12O = 26-3 = 8
3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 3

( 2< n<7)

Ví dụ : Số đồng phân của axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C4H8O2

= 24-3 = 2

b. C5H10O2 = 25-3 = 4
c. C6H12O2 = 26-3 = 8Page 1

4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 2

( 1< n<5)

Ví dụ : Số đồng phân của este đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
= 22-2 = 1 ( 1 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)

a. C2H4O2

b. C3H6O2 = 23-2 = 2 ( 1 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)
c. C4H8O2 = 24-2 = 4 ( 2 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)
d. C5H10O2 = 25-2 +1= 9( 4 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)
CHÚ Ý: Số đồng phân của este đơn chức không no(một nối đôi), mạch hở có công thức phân tử
là :
a. C3H4O2 = 1 ( 1 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)
b. C4H6O2 = 5 ( 2 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)
c. C5H8O2 = 16 ( 8 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)
5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O
Số đồng phân Cn H2n+2O =

( n  1).( n  2)
2

( 2< n<5)

Ví dụ : Số đồng phân của ete đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
=

(3  1).(3  2)
=1
2

b. C4H10O =

( 4  1).( 4  2)
= 3
2

c. C5H12O =

(5  1).(5  2)
= 6
2

a. C3H8OPage 2

6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
Số đồng phân Cn H2nO =

( n  2).( n  3)
2

( 3< n<7)

Ví dụ : Số đồng phân của xeton đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
=

( 4  2).( 4  3)
=1
2

b. C5H10O =

(5  2).(5  3)
= 3
2

c. C6H12O =

(6  2).(6  3)
= 6
2

a. C4H8O

7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+3N
Số đồng phân Cn H2n+3N = 2n-1

( n<5)

Ví dụ : Số đồng phân của anin đơn chứ...
http://megabook.vn/ Page 1
TNG HP 55 CÔNG THC GII NHANH BÀI TP HỮU CƠ, VÔ
(PHN 1)
1. Công thc tính s đồng phân ancol đơn chức no, mch h : C
n
H
2n+2
O
S đồng phân C
n
H
2n+2
O = 2
n- 2
( 1 < n < 6 )
Ví d : S đồng phân ca ancol có công thc phân t là :
a. C
3
H
8
O = 2
3-2
= 2 ( 1 bc 1+ 1 bc 2+0 bc 3)
b. C
4
H
10
O = 2
4-2
= 4 ( 2 bc 1+ 1 bc 2+1 bc 3)
c. C
5
H
12
O = 2
5-2
= 8 ( 4 bc 1+ 3 bc 2+1 bc 3)
2. Công thc tính s đồng phân anđehit đơn chức no, mch h : C
n
H
2n
O
S đồng phân C
n
H
2n
O = 2
n- 3
( 2 < n < 7 )
Ví d : S đồng phân của anđehit đơn chức no, mch h có công thc phân t là :
a. C
4
H
8
O = 2
4-3
= 2
b. C
5
H
10
O = 2
5-3
= 4
c. C
6
H
12
O = 2
6-3
= 8
3. Công thc tính s đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mch h : C
n
H
2n
O
2
S đồng phân C
n
H
2n
O
2
= 2
n- 3
( 2 < n < 7 )
Ví d : S đồng phân ca axit cacboxylic đơn chức no, mch h có công thc phân t là :
a. C
4
H
8
O
2
= 2
4-3
= 2
b. C
5
H
10
O
2
= 2
5-3
= 4
c. C
6
H
12
O
2
= 2
6-3
= 8
55 Công thức giải nhanh bài tập hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
55 Công thức giải nhanh bài tập hóa học - Người đăng: Lê Trọng Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
55 Công thức giải nhanh bài tập hóa học 9 10 621