Ktl-icon-tai-lieu

555 câu hỏi trắc nghiệm hóa học

Được đăng lên bởi tongduyninhhg-gmail-com
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
KiÓm tra, ®¸nh gi¸ cã vai trß, chøc n¨ng rÊt quan träng trong d¹y c Ho¸ c.
gióp thÇy trß ®iÒu chØnh viÖc d¹y vµ häc nh»m ®¹t t qu¶ d¹y c cao h¬n, ®ång thêi x¸c
nhËn thµnh qu¶ d¹y häc cña thÇy trß. Cã nhiÒu h×nh thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ t qu¶ d¹y
häc, trong ®ã kiÓm tra tr¾c nghiÖm ®ang ®îc quan t©m sö dông.
Tr¾c nghiÖm ®îc quan t©m bëi mét sè lÝ do sau:
- ViÖc chÊm vµ cho ®iÓm t¬ng ®èi dÔ dµng vµ kh¸ch quan h¬n so víi bµi luËn ®Ò.
- Trong c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm, nhiÖm cña ngêi c ®îc ph¸t biÓurµng h¬n
lµ trong c¸c bµi luËn ®Ò.
- Khi lµm t bµi thi tr¾c nghiÖm, hÇu t thêi gian c sinh dïng ®Ó ®äc vµ suy
nghÜ. Cã thÓ tù kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kiÕn thøc.
- Tr¸nh ®îc viÖc häc tñ, häc lÖch.
- Cung cÊp mét lîng th«ng tin ph¶n i lín, lµm c¬ së cho viÖc ®iÒu cnh kÕ ho¹ch
d¹y häc.
§Ó phôc cho viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸ trong d¹y c ho¸ häc ë
trêng phæ th«ng nh»m ®¹t c¸c môc tiªu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, chóng t«i biªn so¹n bé ch Tr¾c nghiÖm ho¸ häc m 6 cuèn, tõ líp 8
®Õn líp 12 vµ luyÖn thi ®¹i häc theo ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi.
Néi dung mçi cuèn gåm hai phÇn:
PhÇn thø nhÊt : Gåm c¸c c©u i tr¾c nghiÖm ®îc biªn so¹n theo nhiÒu h×nh thøc nh:
Tr¾c nghiÖm nhiÒu lùa chän, tr¾c nghiÖm ghÐp ®«i, tr¾c nghiÖm ®óng, sai, tr¾c nghiÖm ®iÒn
khuyÕt. Néi dung c¸c c©u i tr¾c nghiÖm bao trïm c kiÕn thøc b¶n vÒ ho¸ häc ë phæ
th«ng cã më réng vµ g¾n víi thùc tª.
PhÇn thø hai: Híng dÉn gi¶i vµ ®¸p sè.
Chóng t«i hi väng r»ng s¸ch sÏ gióp Ých cho c¸c em c sinh häc tèt h¬n c
thÇy, c« gi¸o d¹y tèt h¬n m«n ho¸ häc.
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng, nhng bé s¸ch ch¾c ch¾n kng tr¸nh khái sai sãt, chóng t«i rÊt
mong vµ ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ý kiÕn gãp ý cña c¸c b¹n ®äc, nhÊt lµ c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c
em häc sinh ®Ó s¸ch ®îc hoµn chØnh trong lÇn t¸i b¶n sau.
C¸c t¸c gi¶
PhÇn 1- ho¸ häc ®¹i c¬ng
Ch¬ng 1 – CÊu t¹o nguyªn tö - ®Þnh luËt tuÇn hoµn
vµ liªn kÕt ho¸ häc
A. tãm t¾t lÝ thuyÕt
I. cÊu t¹o nguyªn tö
1. Thµnh phÇn, cÊu t¹o nguyªn tö
Nguyªn gåm h¹t nh©n vµ electron. H¹t nh©n gåm c¸c h¹t
proton vµ n¬tron, phÇn gåm c¸c electron. C¸c ®Æc trng cña c¸c h¹t c¬
b¶n trong nguyªn tö ®îc tãm t¾t trong b¶ng sau:
Proton N¬tron electron
KÝ hiÖu p n e
Khèi lîng (®vC) 1 1 0,00055
Khèi lîng (kg) 1,6726.10
-27
1,6748.10
-27
9,1095.10
-31
§iÖn tÝch nguyªn tè 1+ 0 1-
§iÖn tÝch (Cul«ng) 1,602.10
-19
0 -1,602.10
-19
3
555 câu hỏi trắc nghiệm hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
555 câu hỏi trắc nghiệm hóa học - Người đăng: tongduyninhhg-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
555 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9 10 380