Ktl-icon-tai-lieu

61 câu trắc nghiệm hóa 8

Được đăng lên bởi Xuân Trường Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
61 caâu trắc nghiệm hóa học lớp 8

Một số câu hỏi trắc nghiệm hóa 8
Câu 1.Các vật thể sau đâu là vật thể tự nhiên:
a. cái bàn
b. cái nhà
c. quả chanh
d. quả bóng
Câu 2. Đâu là vật thể nhân tạo
a. khí quyển
b. cục đá
c. mặt trời
d. mặt bàn
Câu 3. Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết
a. không tan trong nước
b. không màu , không mùi
c. khi đun thấy sôi ở nhiệt độ xác định d. có vị ngọt, mặn hoặc chua
Câu 4.Chất nào sau đây được coi là tinh khiết
a.nước suối
b. nước cất
c. nước khoáng
d. nước đá
từ nhà máy
Câu 5. Có thể thay đổi độ ngọt của nước đường bằng cách
a. thêm đường
b. thêm nước
c. a,b đúng
d. a,b sai
Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống” nguyên tử là hạt ……., vì số
electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton tronh hạt nhân”
a. vô cùng nhỏ
b. tạo ra chất
c. trung hòa về điện
d. không chia nhỏ được
Câu 7. Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam.Khối lượng tính
bằng gam của Ca là:
a. 7,63.10-23
b. 6,64.10-23
c. 32,5.10-23
d. 66,4.10-23
Câu 8. Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam.Khối lượng tính
bằng gam của Al là:
a. 5,342.10-23 gam
b. 6,023.10-23 gam
c. 4,482.10-23 gam
d. 3,990.10-23 gam
Câu 9.Cho các nguyên tử với các thành phần câu tạo như sau:
X(6n,5p,5e)
Y(10n,10p,10e)
Z(5n,5p,5e)
T(11n,11p,12e) . ở đây có bao nhiêu nguyên tố hóa học
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
Câu 10. Dãy chất nào sau đây đều là kim loại
a. nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
b. sắt, chì, kẽm , thủy ngân
c. oxi, nitơ, cacbon,canxi
c. vàng , magie, nhôm ,clo
Câu 11. Dãy chất nào sau đây đều là phi kim
d. oxi, nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
e. sắt, chì, kẽm , thủy ngân
c. oxi, nitơ, cacbon,clo
f. vàng , magie, nhôm ,clo
Giang Coâng Chieán- Tröôøng THCS Thuaän Phuù –Ñoàng Phuù- Bình Phöôùc 1

61 caâu trắc nghiệm hóa học lớp 8
.Câu 12.Trong các chất sau đây chất nào là đơn chất
a. nước
b muối ăn
c.thủy ngân
d. khí cacbonic
Câu 13. Trong các chất sau, chất nào là hợp chất
A, oxi
b. nhôm
c. photpho
d. đá vôi
Câu 14. Phân tử ozon gồm ba nguyên tử oxi . công thức của ozon là
a. 3O
b. 3O2
c. O3
d. 3O3
Câu 15.Để chỉ hai phân tử oxi ta viết
a. 2O2
b.2O
c. 4O2
d. 4O
Câu 16.Cho công thức hóa học của một sô chất sau:Cl2, CuO, KOH, Fe, H2SO4,
AlCl3.số đơn chất và hợp chất là:
a. 1 đơn chất và 5 hơp chất
b. 2 đơn chất và 4 hợp chất
c. 3 đơn chất và 3 hợp chất
d. 4 đơn chất và 2 hợp chất
Câu 17. Biết Ba(II) và PO4(III) vậy công thức hóa học đùng là
a. BaPO4
b. Ba2PO4
c. Ba3PO4
d.Ba3(PO4)2
Câu 18. Công thức hóa học nào viết sai
a. K2O
b.CO3
c. Al2O3
d. FeCl2
Câu ...
61 caâu trắc nghiệm hóa học lớp 8
Một số câu hỏi trắc nghiệm hóa 8
Câu 1.Các vật thể sau đâu là vật thể tự nhiên:
a. cái bàn b. cái nhà
c. quả chanh d. quả bóng
Câu 2. Đâu là vật thể nhân tạo
a. khí quyển b. cục đá
c. mặt trời d. mặt bàn
Câu 3. Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết
a. không tan trong nước b. không màu , không mùi
c. khi đun thấy sôi ở nhiệt độ xác địnhd. có vị ngọt, mặn hoặc chua
Câu 4.Chất nào sau đây được coi là tinh khiết
a.nước suối b. nước cất c. nước khoáng d. nước đá
từ nhà máy
Câu 5. Có thể thay đổi độ ngọt của nước đường bằng cách
a. thêm đường b. thêm nước
c. a,b đúng d. a,b sai
Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống” nguyên tử là hạt ……., vì số
electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton tronh hạt nhân”
a. vô cùng nhỏ b. tạo ra chất
c. trung hòa về điện d. không chia nhỏ được
Câu 7. Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10
-23
gam.Khối lượng tính
bằng gam của Ca là:
a. 7,63.10
-23
b. 6,64.10
-23
c. 32,5.10
-23
d. 66,4.10
-23
Câu 8. Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10
-23
gam.Khối lượng tính
bằng gam của Al là:
a. 5,342.10
-23
gam b. 6,023.10
-23
gam
c. 4,482.10
-23
gam d. 3,990.10
-23
gam
Câu 9.Cho các nguyên tử với các thành phần câu tạo như sau:
X(6n,5p,5e) Y(10n,10p,10e)
Z(5n,5p,5e) T(11n,11p,12e) . ở đây có bao nhiêu nguyên tố hóa học
a. 4 b. 3 c. 2 d. 1
Câu 10. Dãy chất nào sau đây đều là kim loại
a. nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
b. sắt, chì, kẽm , thủy ngân c. oxi, nitơ, cacbon,canxi
c. vàng , magie, nhôm ,clo
Câu 11. Dãy chất nào sau đây đều là phi kim
d. oxi, nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
e. sắt, chì, kẽm , thủy ngân c. oxi, nitơ, cacbon,clo
f. vàng , magie, nhôm ,clo
Giang Coâng Chieán- Tröôøng THCS Thuaän Phuù –Ñoàng Phuù- Bình Phöôùc 1
61 câu trắc nghiệm hóa 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
61 câu trắc nghiệm hóa 8 - Người đăng: Xuân Trường Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
61 câu trắc nghiệm hóa 8 9 10 499