Ktl-icon-tai-lieu

7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý

Được đăng lên bởi 14143273
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
– 
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Vật lý
(Đề gồm 50 câu, thời gian làm bài 90 phút)

Họ và tên thí sinh:..................................................... ........... Số báo danh:........
Mã đề số: 163
Câu 1: Chất phóng xạ pôlôni

210
84

Po phát ra tia α và biến đổi thành chì

206
82

Pb . Cho chu kỳ bán rã của

210
84

Po là 138 ngày. Ban đầu (t=0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1 tỉ số giữa số hạt nhân
pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2=t1+276 ngày, tỉ số này là:
A. 1/25.
B. 1/16.
C. 1/9.
D. 1/15.
Câu 2: Câu nào dưới đây là hệ quả của thuyết sóng và trái với hiện tượng quang điện:
A. Cả B và C.
B. Bất kỳ chùm sáng nào cũng có thể gây ra hiện tượng quang điện miễn là nó có cường độ đủ lớn.
C. Động năng ban đầu của electron quang điện phụ thuộc cường độ chùm sáng kích thích.
D. Với ánh sáng có λ ≤ λ0, cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng
kích thích.
Câu 3: Mạch chọn sóng dùng để thu các sóng dài có cấu tạo gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có
điện dung C. Để mạch có thể thu được các sóng trung ta cần phải:
A. tăng điện dung của tụ điện C.
B. Mắc nối tiếp thêm một tụ điện khác với tụ điện có sẵn trong mạch.
C. Mắc nối tiếp thêm một cuộn cảm khác với cuộn cảm có sẵn trong mạch.
D. Mắc song song thêm một tụ điện khác với tụ điện có sẵn trong mạch.
Câu 4: Chọn đáp án đúng. Một nguồn phát sóng vô tuyến đặt tại điểm O của một hệ trục tọa độ vuông
góc Oxyz, phát ra một sóng có tần số 10MHz, biên độ 200V/m. Vectơ điện trường tại O có phương song
song với trục Oz. Vectơ cảm ứng từ tại O có phương song song với trục Ox và có độ lớn 2.10-4T.
Phương trình truyền sóng điện từ theo phương Oy khi coi biên độ sóng không bị thay đổi khi lan truyền
(lấy pha ban đầu bằng không) là:
y
y
A. E = 200 2 cos2.107π(t ) (V/m); B = 2.10-4cos2.107π(t +
) (T).
8
3.10
3.108
y
y
B. E = 200 2 cos2.107π(t +
) (V/m); B = 2.10-4sin2.107π(t +
) (T).
8
3.10
3.108
y
y
C. E = 200cos2.107π(t ) (V/m); B = 2.10-4cos2.107π(t ) (T).
8
3.10
3.108
y
y
D. E = 200cos2.107π(t +
) (V/m); B = 2.10-4sin2.107π(t ) (T).
8
3.10
3.108
Câu 5: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m=100g treo vào đầu một lò xo, đầu kia treo vào một
điểm cố định. Trong quá trình dao động điều hòa khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai vị trí thế năng gấp
3 lần động năng là 1/12 (s). Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Quãn...
www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com
http://facebook.com/ThiThuDaiHoc
1
ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI TH ĐẠI HC ĐỢT 2 NĂM HC 2013 - 2014
Môn: Vt lý
(Đề gm 50 câu, thi gian làm bài 90 phút)
H và tên thí sinh:..................................................... ........... S báo danh:........
đề s: 163
Câu 1: Cht phóng x pôlôni
210
84
Po
phát ra tia α biến đổi thành c
206
82
Pb
. Cho chu k bán rã ca
210
84
Po
là 138 ngày. Ban đầu (t=0) có mt mu pôlôni nguyên cht. Ti thi đim t
1
t s gia s ht nhân
pôlôni và s ht nhân chì trong mu là 1/3. Ti thi đim t
2
=t
1
+276 ngày, t s này là:
A. 1/25. B. 1/16. C. 1/9. D. 1/15.
Câu 2: Câu nào dưới đây là h qu ca thuyết sóng và trái vi hin tượng quang đin:
A. C B và C.
B. Bt k chùm sáng nào cũng có th gây ra hin tượng quang đin min là nó có cường độ đủ ln.
C. Động năng ban đầu ca electron quang đin ph thuc cường độ chùm sáng kích thích.
D. Vi ánh sáng có λ
λ
0
, cường độ dòng quang đin bão hòa t l thun vi cường độ chùm sáng
kích thích.
Câu 3: Mch chn sóng dùng để thu các sóng dài có cu to gm cun cm độ t cm L và t đin có
đin dung C. Để mch có th thu được các sóng trung ta cn phi:
A. tăng đin dung ca t đin C.
B. Mc ni tiếp thêm mt t đin khác vi t đin có sn trong mch.
C. Mc ni tiếp thêm mt cun cm khác vi cun cm có sn trong mch.
D. Mc song song thêm mt t đin khác vi t đin có sn trong mch.
Câu 4: Chn đáp án đúng. Mt ngun phát sóng vô tuyến đặt ti đim O ca mt h trc ta độ vuông
góc Oxyz, phát ra mt sóng có tn s 10MHz, biên độ 200V/m. Vectơ đin trường ti O có phương song
song vi trc Oz. Vectơ cm ng t ti O có phương song song vi trc Ox và có độ ln 2.10
-4
T.
Phương trình truyn sóng đin t theo phương Oy khi coi biên độ sóng không b thay đổi khi lan truyn
(ly pha ban đầu bng không) là:
A. E = 200
2
cos2.10
7
π(t -
8
3.10
y
) (V/m); B = 2.10
-4
cos2.10
7
π(t +
8
3.10
y
) (T).
B. E = 200
2
cos2.10
7
π(t +
8
3.10
y
) (V/m); B = 2.10
-4
sin2.10
7
π(t +
8
3.10
y
) (T).
C. E = 200cos2.10
7
π(t -
8
3.10
y
) (V/m); B = 2.10
-4
cos2.10
7
π(t -
8
3.10
y
) (T).
D. E = 200cos2.10
7
π(t +
8
3.10
y
) (V/m); B = 2.10
-4
sin2.10
7
π(t -
8
3.10
y
) (T).
Câu 5: Mt con lc lò xo gm vt nng khi lượng m=100g treo vào đầu mt lò xo, đầu kia treo vào mt
đim c định. Trong quá trình dao động điu hòa khong thi gian ngn nht gia hai v trí thế năng gp
3 ln động năng là 1/12 (s). Chn gc thi gian lúc vt qua v trí cân bng theo chiu dương. Quãng
đường vt đi được trong 1,75s k t lúc t=0 là 56cm. Phương trình dao động ca vt là:
A. x = 8cos(2πt – π/2) (cm). B. x = 8cos(2πt + π/2) (cm).
C. x = 4cos(4πt + π/2) (cm). D. x = 4cos(4πt – π/2) (cm).
Câu 6: Hai con lc lò xo đặt cnh nhau, song song vi nhau trên mt phng nm ngang có chu k dao
động ln lượt là 1,4s và 1,8s. Kéo các qu cu con lc ra khi v trí cân bng mt đon như nhau ri đồng
thi buông nh thì hai con lc s đồng thi tr li v trí này sau thi gian ngn nht bng :
A. 8,8 s. B. 12,6 s. C. 6,3 s. D. 24 s.
Câu 7: Con lc đơn khi lượng m=100g, dài =1m. Kéo con lc lch khi v tcân bng góc α
0
ri
th không vn tc ban đu đ khi dao động tlc căng dây T
max
=3T
min
. Ly g=10m/s
2
, vn tc ca vt
khi T=2T
min
là:
A. 1 m/s. B. 1,2 m/s. C. 2 m/s. D. 2,2 m/s.
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Người đăng: 14143273
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý 9 10 186