Ktl-icon-tai-lieu

7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý

Được đăng lên bởi 14143273
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2014)
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 111

Họ, tên thí sinh:..................................................... ...........
Số báo danh:......................................................................
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy
ra khi
A.thay đổi điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại.
B. thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại.
C. thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại.
D. thay đổi điện dung C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại.
Câu 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt+φ) ổn định. Điều chỉnh điện
dung C của tụ điện, thấy rằng khi C = C1 hoặc khi C = C2 thì UC1 = UC2, còn khi C = C0 thì UCmax. Quan hệ giữa C0 với
C1 và C2 là
A. C02  C1C2 .

B. C0  C12  C22 .

C. C0  C1  C2 .

D. 2C0  C1  C2 .

Câu 3: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch xoay chiều là i = 2cos100πt (A), t đo bằng giây. Tại thời
điểm t1, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng 1A. Đến thời điểm t = t1 + 0,005 (s) cường độ dòng điện bằng
A.  3 A.
B. 3 A.
C. 2 A.
D.  2 A.
Câu 4: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị
hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp (để hở) của nó là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây
ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U, nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là 2U. Hỏi khi tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện
áp hiệu dụng giữa hai đầu (để hở) của cuộn thứ cấp của máy biến áp trên bằng bao nhiêu?
A. 120 V.
B. 50 V.
C. 60 V.
D. 100 V.
Câu 5: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau 20 (cm), đang dao động vuông góc với mặt
nước tạo ra sóng có bước sóng 2 cm. Gọi C là điểm trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB
một khoảng 16 (cm). Số điểm trên đoạn CO dao động ngược pha với nguồn là
A. 5 cm.
B. 6 điểm.
C. 4 điểm.
D. 3 điểm.
Câu 6: Cho một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 4μH. Tại thời điểm t = 0, dòng điện trong
mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần nhất (kể từ lúc t...
THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM_THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_2014_Môn Vật lí
Trang 1/5 Mã đề thi 111
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2014)
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 111
Họ, tên thí sinh:..................................................... ...........
Số báo danh:......................................................................
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy
ra khi
A.thay đổi điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại.
B. thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại.
C. thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại.
D. thay đổi điện dung C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại.
Câu 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U
0
cos(ωt+φ) ổn định. Điều chỉnh điện
dung C của tụ điện, thấy rằng khi C = C
1
hoặc khi C = C
2
thì U
C1
= U
C2
, còn khi C = C
0
thì U
Cmax
. Quan hệ giữa C
0
với
C
1
và C
2
A.
2
0 1 2
C C C
. B.
22
0 1 2
C C C

. C.
0 1 2
C C C

. D.
0 1 2
2
C C C

.
Câu 3: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch xoay chiều là i = 2cos100πt (A), t đo bằng giây. Tại thời
điểm t
1
, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng 1A. Đến thời điểm t
= t
1
+ 0,005 (s) cường độ dòng điện bằng
A.
3
A. B.
3
A. C.
2
A. D.
2
A.
Câu 4: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị
hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp (để hở) của nó là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây
ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U, nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là 2U. Hỏi khi tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện
áp hiệu dụng giữa hai đầu (để hở) của cuộn thứ cấp của máy biến áp trên bằng bao nhiêu?
A. 120 V. B. 50 V. C. 60 V. D. 100 V.
Câu 5: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau 20 (cm), đang dao động vuông góc với mặt
nước tạo ra sóng có bước sóng 2 cm. Gọi C là điểm trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB
một khoảng 16 (cm). Số điểm trên đoạn CO dao động ngược pha với nguồn là
A. 5 cm. B. 6 điểm. C. 4 điểm. D. 3 điểm.
Câu 6: Cho một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 4μH. Tại thời điểm t = 0, dòng điện trong
mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần nhất (kể từ lúc t = 0) để dòng
điện trong mạch có giá trị bằng không là
5
6
μs. Điện dung của tụ điện là
A. 25 mF. B. 25 nF. C. 25 pF. D. 25 μF.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn trong trường hợp bỏ qua lực cản của môi
trường?
A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì hợp lực tác dụng lên vật bằng không.
B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chậm dần.
C. Dao động của con lắc là dao động điều hòa.
D. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.
Câu 8: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 90cm, khối lượng vật nặng là m = 200 g. Con lắc dao động tại nơi có
gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng, lực căng dây treo bằng 4 N. Vận tốc của vật nặng
khi đi qua vị trí này có độ lớn là
A. 4 m/s. B. 2 m/s. C. 3 m/s. D. 3
3
m/s.
Câu 9: Một đoạn mạch nối tiép R,L,C có Z
C
= 60Ω; Z
L
biến đổi được. Cho độ tự cảm của cuộn cảm thuần tăng lên 1,5
lần so với giá trị lúc có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha π/4 so với cường độ dòng điện
chạy trong mạch. Giá trị của R là
A. 20 Ω. B. 90 Ω. C. 60 Ω. D. 30 Ω.
Câu 10: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động điều hòa với phương trình u
0
= 10cos2πft (mm). Vận tốc truyền
sóng trên dây là 6,48 m/s. Xét điểm N trên dây cách O là 54cm, điểm này dao động ngược pha với O. Biết tần số f có
giá trị từ 45 Hz đến 56 Hz. Bước sóng của sóng trên dây
A. 16 cm. B. 8 cm. C. 12 cm. D. 18 cm.
www.MATHVN.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Người đăng: 14143273
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý 9 10 858