Ktl-icon-tai-lieu

7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý

Được đăng lên bởi 14143273
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
– 

SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ
TRƯỜNG THPT THANH THỦY

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐH-CĐ LẦN 1
MÔN: VẬT LÝ KHỐI A, A1

Đề có 6 trang (50 câu trắc nghiệm)

NĂM HỌC: 2013-2014
Thời gian làm bài: phút 90;
Mã đề thi 132

Câu 1: Trong dao động điều hòa, đồ thị của gia tốc phụ thuộc vào tọa độ là
A. một đường sin.
B. một đường parabol. C. một đường elip.
D. một đoạn thẳng.
Câu 2: Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một
π
điểm trên AC với uAB = sin100πt (V) và uBC = 3sin(100πt - ) (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế
2
uAC.



π

A. u AC = 2 sin 100πt +  V
3


C. u AC = 2 2 sin(100πt) V

π



π

D. u AC = 2sin 100πt −  V
3


B. u AC = 2sin 100πt +  V
3

Câu 3: Một mạch dao động LC đang bức xạ được sóng ngắn. Để mạch đó bức xạ được sóng
trung thì phải
A. mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp.
B. mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.
C. mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở thuần thích hợp.
D. mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.
Câu 4: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm,
dao động tại N ngược pha với dao động tại M. MN=

NP
=1 cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn
2

nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Lấy π= 3,14.Tốc độ dao động của phần tử vật chất
tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng là
A. 628mm/s
B. 314mm/s
C. 363mm/s
D. 375mm/s
Câu 5: Một máy biến áp lý tưởng có một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp được quấn trên một lỏi thép
chung hình khung chữ nhật. Cuộn sơ cấp có N1 = 1320 vòng dây; cuộn thứ cấp thứ hai có N3 = 25 vòng
dây. Khi mắc vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 220 V thì hiệu
điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp thứ nhất là U2 = 10 V; cường độ dòng điện chạy trong cuộn
thứ cấp thứ nhất và thứ hai có giá trị lần lượt là I2 = 0,5 A và I3 = 1,2 A. Coi hệ số công suất của mạch
điện là 1. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp có giá trị là
A. 2/9 A.
B. 1/44 A.
C. 3/16 A.
D. 1/22 A.

Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng
vân i. Nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ hai khe đến màn 3%
so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. Giảm 8,00%
B. Giảm 7,62 %
C. Giảm 1,67%
D. Tăng 8,00 %
Câu 7: Đặt một điện áp u = U 2cosωt (U, ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai
điểm AM là một bi...
www.DeThiThuDaiHoc.comhttp://facebook.com/ThiThuDaiHoc
ĐềThiThửĐạiHc chm com Trang 1/7 - Mã đề thi 132
S GD & ĐT PHÚ TH
TRƯỜNG THPT THANH THY
Đề có 6 trang
(50 câu trc nghim)
ĐỀ KHO SÁT CHT LƯỢNG ĐH-CĐ LN 1
MÔN: VT LÝ KHI A, A1
NĂM HC: 2013-2014
Thi gian làm bài: phút 90;
đề thi 132
Câu 1: Trong dao động điu hòa, đồ th ca gia tc ph thuc vào ta độ
A. mt đường sin. B. mt đường parabol. C. mt đường elip. D. mt đon thng.
Câu 2: Đoạn mch AC đin trthun, cun dây thun cảm và tụ đin mc ni tiếp. B là mt
đim trên AC vi u
AB
= sin100πt (V) và u
BC
= 3sin(100πt -
π
2
) (V). m biu thc hiu đin thế
u
AC
.
A.
AC
u 2 sin 100 t V
3
π
= π +
B.
AC
u 2sin 100 t V
3
π
= π +
C.
AC
u 2 2 sin(100 t)V
= π
D.
AC
u 2sin 100 t V
3
π
= π
Câu 3: Mt mch dao đng LC đang bc x đưc sóng ngn. Để mch đó bc x được sóng
trung thì phi
A. mc ni tiếp thêm vào mch mt cun dây thun cm thích hp.
B. mc song song thêm vào mch mt t đin đin dung thích hp.
C. mc ni tiếp thêm vào mch mt đin tr thun thích hp.
D. mc ni tiếp thêm vào mch mt t đin có đin dung thích hp.
Câu 4: M, N, P 3 đim liên tiếp nhau trên mt si y mang sóng dng có cùng biên độ 4mm,
dao động ti N ngược pha vi dao động ti M. MN=
NP
=1 cm. C sau khong thi gian ngn
nht 0,04s si y có dng mt đon thng. Ly π= 3,14.Tc đ dao đng ca phn t vt cht
ti đim bng khi qua v trí cân bng là
A. 628mm/s B. 314mm/s C. 363mm/s D. 375mm/s
Câu 5:
M
t máy bi
ế
n áp t
ưở
ng m
t cu
n s
ơ
c
p hai cu
n th
c
p
đượ
c qu
n trên m
t l
i thép
chung hình khung ch
nh
t. Cu
n s
ơ
c
p N
1
= 1320 vòng dây; cu
n th
c
p th
hai có N
3
= 25 vòng
dây. Khi m
c o hai
đầ
u cu
n s
ơ
c
p m
t
đ
i
n áp xoay chi
u giá tr
hi
u d
ng U
1
= 220 V thi
u
đ
i
n th
ế
hi
u d
ng
hai
đầ
u cu
n th
c
p th
nh
t U
2
= 10 V; c
ườ
ng
độ
dòng
đ
i
n ch
y trong cu
n
th
c
p th
nh
t và th
hai giá tr
l
n l
ượ
t là I
2
= 0,5 A I
3
= 1,2 A.
Coi h
s
công su
t c
a m
ch
đ
i
n là 1. C
ườ
ng
độ
dòng
đ
i
n hi
u d
ng ch
y trong cu
n s
ơ
c
p có giá tr
A.
2/9 A.
B.
1/44 A.
C.
3/16 A.
D.
1/22 A.
Câu 6: Trong thí nghim Y-âng v giao thoa vi ngun sáng đơn sc, h vân trên màn khong
vân i. Nếu tăng khong cách gia hai khe thêm 5% gim khong cách t hai khe đến màn 3%
so vi ban đu thì khong vân giao thoa trên màn
A. Gim 8,00% B. Gim 7,62 % C. Gim 1,67% D. Tăng 8,00 %
Câu 7: Đặt mt đin áp
2 os
u U c t
ω
=
(U, ω không đổi) vào đon mch AB ni tiếp. Gia hai
đim AM mt biến tr R, gia MN cun dây r và gia NB là t đin C. Khi R = 75
thì
đồng thi biến tr R tiêu th công sut cc đại và thêm bt k t đin C’ nào vào đon NB
ni tiếp hay song song vi t đin C vn thy U
NB
gim. Biết các giá tr r, Z
L
, Z
C
, Z (tng tr)
nguyên. Giá tr ca r và Z
C
là:
A. 128
; 120
B. 21
; 120
C. 128
; 200
. D. 21
; 200
Câu 8: Mt công nhân mc ni tiếp mt động cơ đin xoay chiu mt pha vi mt t đin có đin
dung C. Đặt vào hai đầu đng cơ mt đin áp: u = 160cos(100πt + π/3) V. Cho biết trên động cơ
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Người đăng: 14143273
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý 9 10 733