Ktl-icon-tai-lieu

7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý

Được đăng lên bởi 14143273
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1
TRƯỜNG THPT MINH KHAI
NĂM HỌC: 2013 - 2014

Môn: VẬT LÝ; Khối: A; A1.
Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm
Câu 1: Một vật dao động điều hoà với biên độ A thì cơ năng của vật
A. tỉ lệ với biên độ dao động.
B. bằng hai lần động năng của vật ở li độ
x = ±A/ 2 .
4
A 3
4
lần thế năng của vật ở li độ x = ±
. D. bằng lần động năng của vật ở li độ
C. bằng
3
2
3
A
x=±
.
2
Câu 2: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T, với phương trình li độ x = A cos(ωt + π / 3) . Vật đạt tốc độ
cực đại khi
A. t = 0.
B. t = T/12.
C. t = T/6.
D. t = T/3.
Câu 3: Tại một nơi trên Trái Đất, tần số của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ sẽ thay đổi khi
A. thay đổi biên độ góc.
B. thay đổi chiều dài con lắc.
C. thay đổi khối lượng và biên độ góc của con lắc.
D. thay đổi khối lượng của con lắc.
Câu 4: Sự cộng hưởng dao động cơ xảy ra khi
A. ngoại lực tác dụng biến thiên tuần hoàn.
B. dao động trong điều kiện ma sát nhỏ.
C. hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực đủ lớn.
D. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
Câu 5: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc lò xo phụ thuộc vào
A. khối lượng vật, độ cứng lò xo và gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm.
B. khối lượng vật và độ cứng của lò xo.
C. chiều dài con lắc và gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm.
D. khối lượng vật và chiều dài con lắc.
Câu 6: Một vật có khối lượng m = 100g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các
phương trình: x1 = 6 cos(πt )(cm) và x1 = 8 cos(πt −

π

2

)(cm) . Lấy π 2 = 10 . Cơ năng của vật bằng

A. 1,8.10-3 J.
B. 3,2.10-3 J.
C. 9,8.10-3 J.
D. 5.10-3 J.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai? Đối với dao động tắt dần thì
A. cơ năng giảm dần theo thời gian.
B. biên độ dao động giảm dần theo thời gian.
C. tần số giảm dần theo thời gian.
D. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh
Câu 8: Một vật nhỏ có khối lượng 400g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức
F = −0,6 cos 5t ( N ) . Biên độ dao động của vật bằng
A. 6cm.
B. 5cm.
C. 10cm.
D. 11cm
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 4 cos(ω t + ϕ )(cm) . Khi pha dao động bằng π / 6 thì
gia tốc của vật là a = −5 3 (m / s 2 ) . Lấy π 2 = 10 . Chu kỳ dao động của vật là
A. 0,5s.
B. 0,4s.
C. 2,5s.
D. 5s.
Câu 10: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật nặng có khối lượng
m=250g. Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống dưới một đoạn sao cho lò xo g...
www.DeThiThuDaiHoc.com
Facebook.com/ThiThuDaiHoc
1
S GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT MINH KHAI
www.DeThiThuDaiHoc.com
ĐỀ THI TH ĐI HC LN 1
NĂM HC: 2013 - 2014
Môn: VT LÝ; Khi: A; A
1
.
Thi gian làm bài: 90 phút; 50 câu trc nghim
Câu 1: Mt vt dao động điu hoà vi biên độ A thì cơ năng của vt
A. tỉ lvi biên độ dao động. B. bng hai ln động năng của vt li độ
2/Ax
±
=
.
C.
b
ng
3
4
l
n th
ế
n
ă
ng
củ
a v
t
li
độ
2
3A
x ±= .
D.
b
ng
4
3
l
n
độ
ng n
ă
ng
củ
a v
t
li
độ
2
A
x ±=
.
Câu 2:
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa
chu
kỳ
T, v
i ph
ươ
ng
trì
nh li
độ )3/cos(
π
ω
+
=
tAx . Vt đạt tc độ
cc đại khi
A. t = 0. B. t = T/12. C. t = T/6. D. t = T/3.
Câu 3: Tại mt nơi trên Trái Đất, tn s của con lc đơn dao động vi biên độ nh sẽ thay đổi khi
A. thay đổi biên độ c. B. thay đổi chiu dài con lc.
C. thay đổi khi lượng và biên độ c của con lc. D. thay đổi khi lượng của con lc.
Câu 4: Scng hưởng dao động cơ xảy ra khi
A. ngoại lc c dụng biến thiên tun hoàn.
B. dao động trong điu kin ma t nhỏ.
C. hdao động chu tác dụng của ngoại lc đủ ln.
D. tn sdao động cưỡng bc bng tn s dao đng riêng của h.
Câu 5: Chu k dao động điu hoà của con lc xo phụ thuc o
A. khi lượng vt, độ cng xo gia tc trng trường tại nơi m thí nghim.
B. khi lượng vt và độ cng của xo.
C. chiu dài con lc gia tc trọng trường tại nơi m thí nghim.
D. khi lượng vtchiu i con lc.
Câu 6:
Mt vt khi lượng m = 100g thc hin đồng thi hai dao động điu hòa cùng phương theo c
phương trình:
))(cos(6
1
cmtx
π
=
))(
2
cos(8
1
cmtx
π
π
=
. Ly
2
10
π
=
. Cơ năng của vt bng
A. 1,8.10
-3
J. B. 3,2.10
-3
J. C. 9,8.10
-3
J. D. 5.10
-3
J.
Câu 7: Phát biu nào sau đây sai? Đối vi dao động tt dn thì
A. cơ năng gim dn theo thi gian.
B. biên độ dao động gim dn theo thi gian.
C. tn s gim dn theo thi gian.
D. ma sát và lc cn càng ln thì dao động tt dn càng nhanh
Câu 8:
Mt vt nhỏ có khi lượng 400g dao động điu hòa dưới c dụng của mt lc o về có biu thc
)(5cos6,0
NtF
=
. Biên độ dao động ca vt bng
A. 6cm. B. 5cm. C. 10cm. D. 11cm
Câu 9: Mt vt dao động điu hòa vi phương trình:
x t cm
ω ϕ
= +
. Khi pha dao động bng 6/
π
thì
gia tc của vt là )/(35
2
sma = . Ly 10
2
=
π
. Chu kỳ dao động của vt
A. 0,5s. B. 0,4s. C. 2,5s. D. 5s.
Câu 10: Mt con lc xo treo thng đứng gm lò xo có độ cng k = 100 N/m vt nng khi lượng
m=250g. Từ vị trí cân bng, o vt xung dưới mt đoạn sao cho xo giãn 7,5 cm ri thả nhẹ cho vt dao
động điu hoà. Ly g = 10 m/s
2
. Tc độ của vt qua vị trí lò xo không bị biến dạng
A. 86,6cm/s. B. 150 cm/s. C. 78,6 cm/s. D. 173,2
cm/s.
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Người đăng: 14143273
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý 9 10 71