Ktl-icon-tai-lieu

7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý

Được đăng lên bởi 14143273
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD& ĐT VĨNH PHÚC
Đề thi gồm 07 trang

ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Vật lý; Khối A, A1
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có ZL = 3ZC. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là
π
thì tỉ số điện áp giữa hai
u = 100 2 cos100πt(V) . Biết u trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu cuộn dây là
3
đầu điện trở và hai đầu tụ điện là
3
3
3
A.
B. 2 3
C.
D.
3
2
4
Câu 2: Một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω và một cuộn dây
mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có biểu thức
π
u = 120 2cos(100πt + )(V) thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120 V và sớm
3
π
pha
so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là
2
A. 72 W.
B. 240 W.
C. 120 W.
D. 144 W.
Câu 3: Trong mạch điện xoay chiều, mức độ cản trở dòng điện xoay chiều của tụ điện trong mạch phụ
thuộc
A. điện dung C và điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ.
B. điện dung C và pha ban đầu của dòng điện.
C. điện dung C và cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ.
D. điện dung C và tần số góc của dòng điện.
Câu 4: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm một cuộn cảm có điện trở thuần mắc nối tiếp với một hộp kín
X chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch UAB và 2 đầu cuộn dây
U1, 2 đầu hộp X là U2 thoả mãn UAB= U1+U2. Hỏi hộp kín X chứa những phần tử nào?
A. không có phần tử nào thỏa mãn.
B. R và C.
C. L và C.
D. R và L.
Câu 5: Đối với dao động điều hòa thì nhận định nào sau đây là sai?
A. Li độ bằng không khi vận tốc bằng không.
B. Li độ bằng không khi gia tốc bằng không.
C. Vận tốc bằng không khi thế năng cực đại.
D. Vận tốc bằng không khi lực hồi phục lớn nhất.
Câu 6: Mạch xoay chiều gồm tụ điện C và cuộn dây (L, r). Khi tần số của mạch là 50Hz, người ta đo
được điện áp hai đầu đoạn mạch là U, điện áp hai đầu cuộn dây là U 3 , điện áp hai đầu tụ điện là 2U. Hệ
số công suất của mạch là
3
2
A.
.
B.
.
C. 2 .
D. 0,5.
2
2
Câu 7: Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện thì hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ
điện U0 liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I0 bởi biểu thức
L
L
L
A. U0 = I0
.
B. U 0 = I0
.
C. U 0 = I0 .
D. U0 = I0 LC .
C
πC
CTrang 1/9 - Mã đề thi 132

www.De...
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com
Trang 1/9 - thi 132
S GD& ĐT VĨNH PHÚC
 thi gm 07 trang
ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HC LN 1 NĂM HC 2013-2014
Môn: Vt lý; Khi A, A1
Thi gian làm bài: 90 phút không k thi gian phát đề
đề thi 132
H, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
I. PHN CHUNG CHO TT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, tcâu 1 đến câu 40)
Câu 1: Mch RLC ni tip, cun y thun cm Z
L
= 3Z
C
. in áp gia hai u on mch
u 100 2 cos100 t(V)
= π
. Bit u tr pha hơn in áp gia hai u cun y
3
π
thì t
s
i
n áp gi
a hai

u
i
n tr
và hai

u t
i
n là
A.
3
3
B.
32
C.
2
3
D.
4
3
Câu 2:
M
t
o
n m
ch
i
n xoay chi
u AB g
m m
t t
i
n dung kháng Z
C
= 200
m
t cu
n dây
m
c n
i ti
p. Khi

t vào hai

u
o
n m
ch AB m
t
i
n áp xoay chi
u bi
u th
c
u 120 2cos(100 t )(V)
3
π
= π +
thì th
y
i
n áp gi
a hai

u cu
n y có giá tr
hi
u d
ng 120 V s
m
pha
2
π
so v
i
i
n áp

t vào m
ch. Công su
t tiêu th
c
a cu
n dây là
A.
72 W.
B.
240 W.
C.
120 W.
D.
144 W.
Câu 3:
Trong m
ch
i
n xoay chi
u, m
c

c
n tr
ng
i
n xoay chi
u c
a t
i
n trong m
ch ph
thu
c
A.
i
n dung C
i
n áp hi
u d
ng gi
a hai b
n t
.
B.
i
n dung C và pha ban

u c
a dòng
i
n.
C.
i
n dung C và c
ư
ng

dòng
i
n hi
u d
ng qua t
.
D.
i
n dung C và t
n s
góc c
a dòng
i
n.
Câu 4:
Cho m
ch
i
n xoay chi
u AB g
m m
t cu
n c
m
i
n tr
thu
n m
c n
i ti
p v
i m
t h
p kín
X ch
a 2 trong 3 ph
n t
R, L, C, khi
ó hi
u
i
n th
hi
u d
ng 2

u
o
n m
ch U
AB
2

u cu
n dây
U
1
, 2

u h
p X là U
2
tho
mãn U
AB
= U
1
+U
2
. H
i h
p kín X ch
a nh
ng ph
n t
nào?
A.
không có ph
n t
nào th
a mãn.
B.
R và C.
C.
L và C.
D.
R và L.
Câu 5:

i v
i dao

ng
i
u hòa thì nh
n

nh nào sau
ây là
sai
?
A.
Li

b
ng không khi v
n t
c b
ng không.
B.
Li

b
ng không khi gia t
c b
ng không.
C.
V
n t
c b
ng không khi th
n
ă
ng c
c

i.
D.
V
n t
c b
ng không khi l
c h
i ph
c l
n nh
t.
Câu 6:
M
ch xoay chi
u g
m t
i
n C cu
n y (L, r). Khi t
n s
c
a m
ch 50Hz, ng
ư
i ta
o
ư
c
i
n áp hai

u
o
n m
ch là U,
i
n áp hai

u cu
n dây là U 3 ,
i
n áp hai

u t
i
n là 2U. H
s
công su
t c
a m
ch là
A.
3
2
.
B.
2
.
C.
2
.
D.
0,5.
Câu 7:
M
t m
ch dao

ng g
m cu
n dây thu
n c
m t
i
n thì hi
u
i
n th
c
c

i gi
a hai b
n t
i
n U
0
liên h
v
i c
ư
ng

dòng
i
n c
c

i I
0
b
i bi
u th
c
A.
0 0
L
U I
C
=
.
B.
0 0
L
U I
C
=
π
.
C.
0 0
L
U I
C
=
.
D.
0 0
U I LC
=
.
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Người đăng: 14143273
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý 9 10 684