Ktl-icon-tai-lieu

7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý

Được đăng lên bởi 14143273
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2014
MÔN: Vật lí - Khối A VÀ A1

( Đề thi có 06 trang )

Thời gian làm bài: 90 phút.
(Không kể thời gian giao đề)
π

Câu 1. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = 220 2cos(100π t+ ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối
6
tiếp có R = 100 Ω . ZL = 200 Ω , ZC = 100 Ω . Biểu thức của điện áp hai đầu tụ điện là:
7π
π
A. uC = 220cos(100π t- ) (V).
B. uC = 220cos(100π t- ) (V).
12
3
7π
π
C. uC = 220cos(100π t+ ) (V).
D. u C = 220cos(100π t- ) (V).
12
2
Câu 2. Nếu gọi v, a và ω lần lượt là vận tốc, gia tốc và tần số góc của con lắc lò xo. Biểu thức liên hệ nào
dưới đây giữa biên độ A với các đại lượng trên là đúng:
A. A = v + a .
2

A=

v2

ω2

+

a2

ω2

2

B. A =

v2

ω2

+

a2

ω4

.

C. A = v +
2

a2

ω4

.

D.

.

Câu 3. Một con lắc đơn có chiều dài 1m, g = 10m/s2, chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Con lắc dao động
với biên độ góc là 60. Tốc độ của vật tại vị trí mà thế năng bằng 3 lần động năng là:
A. 33,1cm/s.
B. 16,6cm/s.
C. 19cm/s.
D. 28,6cm/s.
Câu 4. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp, trong mọi trường hợp, biểu thức nào
luôn sai:
U
A. U L max =
U R2 + U C2 .
B. U = U R2 + (U L − U C )2 .
C. U = U R + U L + U C .
D.
UR
u = u R + u L + uC .
Câu 5. Một sợi dây AB dài 85cm căng ngang, đầu B tự do, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa giao động
điều hòa với tần số 10 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền âm
trên dây là 2m/s. Kể cả A và B, trên dây có
A. 9 nút và 8 bụng.
B. 9 nút và 9 bụng.
C. 8 nút và 8 bụng.
D. 8 nút và 7 bụng.
Câu 6. Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện
2T
được trong khoảng thời gian
là:
3
2A
3A
(2 A + A 3)
9A
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
T
T
T
2T
Câu 7. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A và B dao động ngược pha. Những
điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ
A. Đứng yên không dao động.
B. Dao động với biên độ bé nhất.
C. Dao động với biên độ lớn nhất.
D. dao động với biên độ có giá trị trung bình
Câu 8. Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số 20Hz theo phương vuông góc với sợi dây. Tại M
1
trên dây và cách A một đoạn 50cm luôn dao động lêch pha ( + k )π ( k ∈ ℤ ) . Biết rằng thời gian sóng truyền
3
từ A đến M lớn hơn 3 chu kỳ và nhỏ hơn 4 chu kỳ. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A. 7,5m/s.
B. 2,8m/s.
C. 4,3m/s.
D. 3,0m/s.
Câu 9. Để tạo ra từ trường qua...
www.DeThiThuDaiHoc.com
Facebook.com/ThiThuDaiHoc
Trang - Mã đề 984 1
S GIÁO DC ĐÀO TO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT CÙ HUY CN
( Đề thi có 06 trang )
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN 1 - NĂM 2014
MÔN:
Vt lí - Khi A VÀ A
1
Thi gian làm bài: 90 phút.
(Không k thi gian giao đề)
Câu 1. Đặt đin áp xoay chiu biu thc
220 2 os(100 t+ )
6
u c
π
π
= (V) vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch R, L, C n
i
ti
ế
p có R = 100
. Z
L
= 200
, Z
C
= 100
. Bi
u th
c c
a
đ
i
n áp hai
đầ
u t
đ
i
n là:
A
.
7
220 os(100 t- )
12
C
u c
π
π
=
(V).
B
.
3
C
u c
π
π
=
(V).
C
.
7
220 os(100 t+ )
12
C
u c
π
π
=
(V).
D
.
220 os(100 t- )
2
C
u c
π
π
=
(V).
Câu 2.
N
ế
u g
i v, a
ω
l
n l
ượ
t là v
n t
c, gia t
c và t
n s
góc c
a con l
c xo. Bi
u th
c liên h
nào
d
ướ
i
đ
ây gi
a biên
độ
A v
i các
đạ
i l
ượ
ng trên là
đ
úng:
A
.
2 2
A v a
= +
.
B
.
2 2
2 4
v a
A
ω ω
= +
.
C
.
2
2
4
a
A v
ω
= +
.
D
.
2 2
2 2
v a
A
ω ω
= +
.
Câu 3.
M
t con l
c
đơ
n có chi
u dài 1m, g = 10m/s
2
, ch
n m
c th
ế
n
ă
ng t
i v
trí cân b
ng. Con l
c dao
độ
ng
v
i biên
độ
góc là 6
0
. T
c
độ
c
a v
t t
i v
trí mà th
ế
n
ă
ng b
ng 3 l
n
độ
ng n
ă
ng là:
A
. 33,1cm/s.
B
. 16,6cm/s.
C
. 19cm/s.
D
. 28,6cm/s.
Câu 4. Đặ
t
đ
i
n áp xoay chi
u vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch R, L, C n
i ti
ế
p, trong m
i tr
ườ
ng h
p, bi
u th
c nào
luôn
sai
:
A
.
2 2
max
L R C
R
U
U U U
U
= +
.
B
.
2 2
( )
R L C
U U U U= +
.
C
.
R L C
U U U U
= + +
.
D
.
R L C
u u u u
= + +
.
Câu 5.
M
t s
i y AB dài 85cm c
ă
ng ngang,
đầ
u B t
do,
đầ
u A g
n v
i m
t nhánh c
a âm thoa giao
độ
ng
đ
i
u hòa v
i t
n s
10 Hz. Trên dây AB có m
t sóng d
ng
n
đị
nh, A
đượ
c coi nút sóng. T
c
độ
truy
n âm
trên dây là 2m/s. K
c
A và B, trên dây có
A
. 9 nút và 8 b
ng.
B
. 9 nút và 9 b
ng.
C
. 8 nút và 8 b
ng.
D
. 8 nút và 7 b
ng.
Câu 6.
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
i chu T biên
độ
A. T
c
độ
trung bình l
n nh
t c
a v
t th
c hi
n
đượ
c trong kho
ng th
i gian
2
3
T
là:
A
.
2
A
T
.
B
.
3
A
T
.
C
.
(2 3)
A A
T
+
.
D
.
9
2
A
T
.
Câu 7.
Khi x
y ra hi
n t
ượ
ng giao thoa sóng n
ướ
c v
i hai ngu
n k
ế
t h
p A và B dao
độ
ng ng
ượ
c pha. Nh
ng
đ
i
m thu
c m
t n
ướ
c n
m trên
đườ
ng trung tr
c c
a AB s
A. Đứ
ng yên không dao
độ
ng.
B.
Dao
độ
ng v
i biên
độ
bé nh
t.
C
. Dao
độ
ng v
i biên
độ
l
n nh
t.
D.
dao
độ
ng v
i biên
độ
có giá tr
trung bình
Câu 8.
M
t dây
đ
àn h
i r
t dài
đầ
u A dao
độ
ng v
i t
n s
20H
z
theo ph
ươ
ng vuông góc v
i s
i dây. T
i M
trên dây và cách A m
t
đ
o
n 50cm luôn dao
độ
ng lêch pha
1
( )
3
k
π
+ ( k
) . Bi
ế
t r
ng th
i gian sóng truy
n
t
A
đế
n M l
n h
ơ
n 3 chu k
và nh
h
ơ
n 4 chu k
. V
n t
c truy
n sóng trên dây là:
A
. 7,5m/s.
B
. 2,8m/s.
C
. 4,3m/s.
D
. 3,0m/s.
Câu 9.
Để
t
o ra t
tr
ườ
ng quay trong
độ
ng c
ơ
không
đồ
ng b
ba pha, ng
ườ
i ta th
ườ
ng dùng cách nào sau
đ
ây:
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Người đăng: 14143273
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý 9 10 802