Ktl-icon-tai-lieu

7 hướng biến đổi cho một bài tích phân

Được đăng lên bởi Lee Na
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 96 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7 HƯỚNG BIẾN ĐỔI CHO MỘT BÀI TOÁN TÍNH TÍCH PHÂN
Nguyễn Hữu Thanh – Trường THPT Thuận Thành số I
Email: thanhthuanthanh1@gmail.com gửi cho 

Một trong những phương pháp học toán là sau mỗi bài toán chúng ta cần tìm ra những
“điểm nhấn “ để có thể hiểu vấn đề một cách “ thông thái “ hơn.
Vậy để làm được điều đó, người học toán cần điều gì?
1. Suy nghĩ thật kỹ, thật thấu đáo về vấn đề được đặt ra.
2. Tìm mối liên hệ giữa các kiến thức xung quanh vấn đề đó.
3. Tự đặt câu hỏi xung quanh một vấn đề nhỏ để tìm cách tổng quát thích hợp.
Chúc các bạn thành công ! !
Xin phân tích qua một bài toán nhỏ sau:
Bài toán : Tính tích phân I =


2

sin x

 sin x  cos x dx
0

Nhận xét 1: Quan sát thấy được hàm số dưới dấu tích phân có dạng phân thức. Vậy kiến
thức sẽ sử dụng cho hàm phân thức là gì? Chắc chắn chúng ta nghĩ đến nguyên hàm



dx
 ln | x | C
x

Vậy để sử dụng được công thức này chúng ta cần phải tìm mọi cách biến đổi về dạng đó !
Nhận xét 2: Ở đây chỉ xuất hiện 2 hàm số lượng giác là sinx và cosx . Vậy có cách nào biểu
diễn thông qua một yếu tố không ? Ta cùng tìm kiếm kiến thức để giải quyết.
- Hướng 1: Chia cả tử và mẫu cho cosx ta được
f ( x) 

sinx
tgx
tgx  1  1
1


 1
từ đó đặt t= tgx
sinx  cos x tgx  1
tgx  1
tgx  1

 I = dx 

tdt

(1  t )(1  t

- Hướng 2: Đặt t  tan

2

Bt  C 
 A
 dx   
dt  
dt 
)
1 t2
 t 1


x
2t
1- t 2
;
cosx=
thì sin x 
2
1 t 2
1 t2

Với hướng trên ta có thể tính được tích phân có dạng tổng quát sau:
b

I 
a

a1 sin x  b1 cos x  c1
dx
a2 sin x  b2 cos x  c2

Các bạn hãy làm bài toán trên và tự mình nghĩ ra đề bài và giải nhé!
Nhận xét 3: Xuất phát từ quan hệ của sinx và cosx . Điều gì đặc biệt trong cận của tích phân
?


 dx  dt





- Hướng 3: Đặt x=  t   x  0 : t  ( đây là cách đặt ẩn phụ mà không làm thay đổi
2
2



 x  2 : t  0
cận của tích phân đã có dịp trao đổi cùng các bạn).

2


2


2

sin x
co s t
co s x
dx  
dt  
dx
sin
x

cos
x
sin
t

cos
t
sin
x

cos
x
0
0
0

Khi đó : I 


2


2


2

sin x
co s x


dx  
dx   dx   I 
sin x  cos x
sin x  cos x
2
4
0
0
0

 2I 


Thật đáng kinh ngạc !!!!!


2

Với hướng trên ta có thể tính được tích phân tổng quát sau: I 
n
0

n

sin m x

sin m x  n co s m x

Các bạn hãy làm bài toán trên và tự mình nghĩ ra đề bài và giải nhé!
Nhận xét 4: Nếu dùng biến đổi lượng giác thì như thế nào ?
 

sin  x   
 
4 4 1


 1  cot g  x    và ta tính được bình
- Hướng 4: Bi...
7 HƯNG BIN ĐI CHO MT I TOÁN TÍNH TÍCH PHÂN
Nguyn Hu Thanh Trưng THPT Thun Thành s I
Email: thanhthuanthanh1@gmail.com gi cho www.mathvn.com
Mt trong những phương pháp hc toán là sau mi bài toán chúng ta cn tìm ra những
đim nhấn đ có th hiu vn đ mt cách thông thái hơn.
Vy đ làm đưc điu đó, ngưi hc toán cn điu gì?
1. Suy nghĩ tht k, thật thu đáo v vn đ đưc đt ra.
2. Tìm mi liên h gia các kiến thc xung quanh vn đ đó.
3. T đt câu hi xung quanh mt vn đ nh đ tìm cách tng quát thích hp.
Chúc các bn thành công ! !
Xin phân tích qua mt bài toán nh sau:
Bài toán : Tính tích phân I =
2
0
sin
sin cos
x
dx
x x
Nhn xét 1: Quan sát thy đưc hàm s dưi du tích phân có dng phân thc. Vy kiến
thc s s dng cho hàm phân thc là gì? Chc chn chúng ta nghĩ đến nguyên hàm
ln | |
dx
x C
x
Vy đ s dng đưc công thc này chúng ta cn phi tìm mi cách biến đi v dng đó !
Nhn xét 2: đây ch xuất hin 2 hàm s lưng giác là sinx và cosx . Vy có cách nào biu
din thông qua mt yếu t không ? Ta cùng tìm kiếm kiến thc đ gii quyết.
- Hưng 1: Chia c t và mu cho cosx ta đưc
1 1 1
( ) 1
cos 1 1 1
sinx tgx tgx
f x
sinx x tgx tgx tgx
t đó đt t= tgx
I =
dt
t
CBt
dt
t
A
dx
tt
tdt
dx
22
11)1)(1(
- Hưng 2: Đt
tan
2
x
t
thì
2
2 2
2 1- t
sin ; cosx=
1 1
t
x
t t
Vi hướng trên ta có th tính đưc tích phân có dng tng quát sau:
1 1 1
2 2 2
sin cos
sin cos
b
a
a x b x c
I dx
a x b x c
Các bn hãy làm bài toán trên và t mình nghĩ ra đ bài và gii nhé!
Nhn xét 3: Xuất phát t quan h ca sinx và cosx . Điu gì đc bit trong cn ca tích phân
?
- Hưng 3: Đt x=
0:
2 2
: 0
2
dx dt
t x t
x t
 
( đây là cách đt n ph mà không làm thay đi
cn ca tích pn đã có dp trao đi cùng các bn).
Khi đó :
2 2 2
0 0 0
sin s
2
sin cos sin cos 2 4
x co x
I dx dx dx I
x x x x
Tht đáng kinh ngc !!!!!
7 hướng biến đổi cho một bài tích phân - Trang 2
7 hướng biến đổi cho một bài tích phân - Người đăng: Lee Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
7 hướng biến đổi cho một bài tích phân 9 10 119