Ktl-icon-tai-lieu

70 đề hóa học hay, chọn lọc

Được đăng lên bởi chauchuyen2308-gmail-com
Số trang: 283 trang   |   Lượt xem: 10267 lần   |   Lượt tải: 8 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN

ĐỀ 1
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Môn: Hoá (Thời gian làm bài 90 phút)

Họ, tên thí sinh:......................................................................SBD:..............................
Cho biÕt:H=,7, C=,72, N=,74, O=,76, Mg=24, Al=27, P=3,7, S=32, Cl=35,5, K=39, Ca=40, Cr=52, Fe=56,
Cu=64, Zn=65, Br=80, Ag=108, Ba=137
Câu 1: Một chất bột màu lục thẫm X thực tế không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy với dd
NaOH đặc và có mặt khí clo nó chuyển thành chất Y dễ tan trong nước, chất Y tác dụng với dd axit sunfuric loãng
chuyển thành chất Z . Chất Z bị S khử thành chất X và chất Z oxi hóa được axit clohidric thành khí clo. Tên của các
chất X,Y,Z và số phản ứng oxihoa - khử lần lượt là:
A. crom(III) hiđroxit; natriđicromat; natricromat ; 2
B. crom(III) oxit; natricromat; natriđicromat ; 3
C. crom(III) oxit; natriđicromat ; natricromat ; 2
D. crom(III) oxit; natricromat; natriđicromat ; 2
Câu 2: Cho 2,58 gam hỗn hợp gồm Al va Mg phản ứng vừa đủ với 20 ml dung dịch hỗn hợp 2 axít HNO 3 4M và
H2SO4 7M (đậm đặc). Thu được 0,02 mol mỗi khí SO2, NO, N2O. Tính số khối lượng muối thu được sau phản ứng
A. 16,60 gam
B. 15,34 gam
C. 12,10 gam
D. 18,58 gam
Câu 3: Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B được chia thành 2 phần:
- Phần 1: có thể tích là 11,2 lít, đem trộn với 6,72 lít H 2, đun nóng (có xúc tác Ni) đến khi phản ứng hoàn toàn rồi
đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu thì thấy hỗn hợp khí sau phản ứng có thể tích giảm 25% so với ban đầu.
- Phần 2: nặng 80 gam, đem đốt cháy hoàn toàn thu được 242 gam CO 2. Công thức phân tử của A và B lần lượt
là:
A. C4H10 và C3H6
B. C3H8 và C2H4
C. C2H6 và C3H6
D. CH4 và C4H8
Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH a M thì thu được dụng dịch X. Cho từ từ và khuấy
đều 300ml dung dịch HCl 1M vào X thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí (đktc). Cho Y tác dụng với Ca(OH) 2 dư xuất hiện
30 gam kết tủa. Xác định a?
A. 0,75M.
B. 2M.
C. 1,5M.
D. 1M.
Câu 5: E là este mạch không nhánh chỉ chứa C, H, O, không chứa nhóm chức nào khác. Đun nóng một lượng E với
150 ml dung dịch NaOH 1M đến kết thúc phản ứng. Để trung hoà dung dịch thu được cần 60ml dung dịch HCl
0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan và 5,52 gam hỗn hợp 2 ancol
đơn chức. Công thức cấu tạo của este là
A. CH3CH2CH2-OOC-CH2CH2COOCH3
B. HCOOCH3 và CH3COOC2H5
C. C2H5-COO-C2H5
D. CH3-CH2-OOC-CH2COOCH3
Câu 6: Để phân biệt 4 cốc đựng riệng biệt 4 loại nước sau bị mất nhãn: nước ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN 

Thời gian làm bài 90 phút)
:......................................................................:..............................
Cho biÕt:H=,7, C=,72, N=,74, O=,76, Mg=24, Al=27, P=3,7, S=32, Cl=35,5, K=39, Ca=40, Cr=52, Fe=56,
Cu=64, Zn=65, Br=80, Ag=108, Ba=137
 Một chất bột màu lục thẫm X thực tế không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy với dd
NaOH đặc mặt khí clo chuyển thành chất Y dễ tan trong nước, chất Y tác dụng với dd axit sunfuric loãng
chuyển thành chất Z . Chất Z bị S khử thành chất X và chất Z oxi hóa được axit clohidric thành khí clo. Tên của các
chất X,Y,Z và số phản ứng oxihoa - khử lần lượt là:
!crom(III) hiđroxit; natriđicromat; natricromat ; 2 !crom(III) oxit; natricromat; natriđicromat ; 3
!crom(III) oxit; natriđicromat ; natricromat ; 2 !crom(III) oxit; natricromat; natriđicromat ; 2
" Cho 2,58 gam hỗn hợp gồm Al va Mg phản ứng vừa đủ với 20 ml dung dịch hỗn hợp 2 axít HNO
3
4M
H
2
SO
4
7M (đậm đặc). Thu được 0,02 mol mỗi khí SO
2
, NO, N
2
O. Tính số khối lượng muối thu được sau phản ứng
!16,60 gam !15,34 gam !12,10 gam !18,58 gam
# Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B được chia thành 2 phần:
- Phần 1: có thể tích là 11,2 lít, đem trộn với 6,72 lít H
2
, đun nóng (có xúc tác Ni) đến khi phản ứng hoàn toàn rồi
đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu thì thấy hỗn hợp khí sau phản ứng có thể tích giảm 25% so với ban đầu.
- Phần 2: nặng 80 gam, đem đốt cháy hoàn toàn thu được 242 gam CO
2
. Công thức phân tử của A B lần lượt
là:
!C
4
H
10
và C
3
H
6
!C
3
H
8
và C
2
H
4
!C
2
H
6
và C
3
H
6
!CH
4
và C
4
H
8
$ Hp th hoàn toàn V lít CO
2
ktc) vào 400ml dung dch NaOH a M thì thu đưc dng dch X. Cho t tvà khuy
đu 300ml dung dch HCl 1M vào X thu đưc dung dch Y và 4,48 lít khí (đktc). Cho Y tác dng vi Ca(OH)
2
dư xut hin
30 gam kết ta. Xác định a?
!0,75M. !2M. !1,5M. !M.
% E là este mạch không nhánh chỉ chứa C, H, O, không chứa nhóm chức nào khác. Đun nóng một lượng E với
150 ml dung dịch NaOH 1M đến kết thúc phản ng. Để trung hoà dung dịch thu được cần 60ml dung dịch HCl
0,5M. cạn dung dịch sau khi trung hoà được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan 5,52 gam hỗn hợp 2 ancol
đơn chức. Công thức cấu tạo của este là
!CH
3
CH
2
CH
2
-OOC-CH
2
CH
2
COOCH
3
!HCOOCH
3
và CH
3
COOC
2
H
5
!C
2
H
5
-COO-C
2
H
5
!CH
3
-CH
2
-OOC-CH
2
COOCH
3
& Để phân biệt 4 cốc đựng riệng biệt 4 loại nước sau bị mất nhãn: nước cất, nước cứng tạm thời, nước cứng
vĩnh cửu, nước cứng toàn phần:
!đun nóng, dùng dd NaOH !dùng dd Na
2
CO
3
, đun nóng
!đun nóng, dùng dd Na
2
CO
3
!Dùng dd Ca(OH)
2
, đun nóng
' Cho hơi nưc đi qua than ng đ đưc hn hp k A gồm CO
2
,CO, H
2
. Toàn bộ lượng khí A vừa đủ kh hết 72 gam
CuO thành Cu và thu đưc m gam H
2
O. Lưng nưc này hp thụ vào 8,8 gam dd H
2
SO
4
98% t dd axit H
2
SO
4
gim xung
còn 44%. Phn trăm thtích CO
2
trong hn hp khí A là
!28,57. !16,14. !14,29. !13,24.
( Hoà tan một loại quặng sắt vào dd HNO
3
loãng, dư thu được hỗn hợp X gồm 2 chất khí không màu trong đó
có một khí là oxit của nitơ. Tên gọi của quặng bị hoà tan là:
!Hematit nâu. !Manhetit. !Xiderit. !Pirit.
) Mt trong các tác dng ca mui it là có tác dng phòng bnh bưu c. Thành phn ca mui it là:
!NaCl có trn thêm mt lưng nh KI !NaCl có trn thêm mt lưng nh AgI
!NaCl có trn thêm mt lưng nh I
2
!NaCl có trn thêm mt lưng nh HI
* Có 5 hỗn hợp khí được đánh số:
1. CO
2
, SO
2
, N
2
, HCl. 2. Cl
2
, CO, H
2
S, O
2
. 3. HCl, CO, N
2
, Cl
2
.
4. H
2
, HBr, CO
2
, SO
2
. 5. O
2
, CO, N
2
, H
2
, NO. 6. F
2
, O
2
; N
2
; HF
Có bao nhiêu hỗn hợp khí không tồn tại được ở điều kiện thường :
!2 !5 !4 !3
 Ta tiến hành các thí nghiệm:
MnO
2
tác dụng với dung dịch HCl (1). Đốt quặng sunfua (2); Nhiệt phân muối Zn(NO
3
)
2
(3)
Nung hỗn hợp: CH
3
COONa + NaOH/CaO (4). Nhiệt phân KNO
3
(5).
Các bao nhiiêu thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường là:
!5 !3 !4 !2
 " 3 dung dịch sau đựng trong 3 lọ mất nhãn: dung dịch natriphenolat, natri
cacbonat, natrialuminat, natri fomat. Đphân biệt 3 dung dịch này bằng một thuốc thử ta
dùng:
A. Dung dịch HCl B. Quì tím C. Dung dịch CaCl
2
D. Dung dịch NaOH
Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn
1
70 đề hóa học hay, chọn lọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
70 đề hóa học hay, chọn lọc - Người đăng: chauchuyen2308-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
283 Vietnamese
70 đề hóa học hay, chọn lọc 9 10 421