Ktl-icon-tai-lieu

80 bài tập trắc nghiệm hóa đại cương về kim loại

Được đăng lên bởi hoangtuechmo
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 6104 lần   |   Lượt tải: 6 lần
wWw.VipLam.Info
80 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Hoàng Văn Chung
Khóa 17, Cao học sư phạm Huế, Bến Tre
Câu 1: Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 trong môi trường axít tạo ra ion Fe3+. Còn ion Fe3+ tác
−
dụng với I tạo ra I2 và Fe2+ . Sắp xếp các chất oxi hoá Fe3+, I2 và MnO4— theo thứ tự mạnh dần?
A. Fe3+ < I2 < MnO4— .B. I2 < MnO4— < Fe3+.
C. I2 < MnO4— < Fe3+ .
D. MnO4— < Fe3+ < I2 .
Câu 2: Cho biết các phản ứng xảy ra sau:
2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3
2NaBr + Cl2 → NaCl + Br2
Phát biểu đúng là:
−
−
A. Tính khử của Cl mạnh hơn Br .
B. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2.
−
2+
C. Tính khử của Br mạnh hơn Fe .
D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe3+.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong
A. NaOH dư.
B. HCl dư.
C. AgNO3 dư.
D. NH3 dư.
Câu 4: Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol
Fe và 0,15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo ra chất khử duy nhất là NO)
A. 1 lít.
B. 0,6 lít.
C. 0,8 lít.
D. 1,2 lít.
Câu 5: 1,368 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, các phản ứng xảy
ra hoàn toàn thu đựơc dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp gồm hai muối, trong đó khối lượng
của mu ối FeCl2 là 1,143 gam. Dung dịch Y có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu?
A. 0,216 gam.
B. 1,836 gam.
C. 0,228 gam.
D. 0,432 gam.
Câu 6: Hoà tan hết hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, trong đó tỉ lệ khối lượng c ủa FeO và Fe2O3 là 9 : 20
trong 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan được tối đa bao nhiêu gam sắt ?
A. 3,36 gam.
B. 3,92 gam.
C. 4,48 gam.
D. 5,04 gam.
Câu 7: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng dư thu
được 1,344 lít khí NO sản phẩm khử duy nhất (ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan được tối
đa 12,88 gam Fe. Số mol của HNO3 có trong dung dịch ban đầu là
A. 1,04 mol.
B. 0,64 mol.
C. 0,94 mol.
D. 0,88 mol.
Câu 8: Cho 11,34 gam bột nhôm vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl 3 1,2M và CuCl2 x (M) sau khi
phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp hai kim loại. x có giá trị là
A. 0,4M.
B. 0,5M.
C. 0,8M.
D.1,0M.
Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, 10m/17
gam chất rắn không tan và 2,688 lít H2 (ở đktc). Để hoà tan m gam hỗn hợp X cần tối thiểu bao nhiêu ml
dung dịch HNO3 1M (biết rằng phản ứng chỉ sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO)
A. 1200 ml.
B. 800 ml.
C. 720 ml.
D. 480 ml....
wWw.VipLam.Info
80 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Hoàng Văn Chung
Khóa 17, Cao học sư phạm Huế, Bến Tre
Câu 1: Muối Fe
2+
làm mất màu dung dịch KMnO
4
trong môi trường axít tạo ra ion Fe
3+
. n ion Fe
3+
tác
dụng với
I
tạo ra I
2
và Fe
2+
. Sắp xếp các chất oxi hoá Fe
3+
, I
2
và MnO
4
theo thứ tự mạnh dần?
A. Fe
3+
< I
2
< MnO
4
.B. I
2
<
MnO
4
< Fe
3+
.
C. I
2
< MnO
4
< Fe
3+
. D. MnO
4
< Fe
3+
< I
2
.
Câu 2: Cho biết các phản ứng xảy ra sau:
2FeBr
2
+ Br
2
→ 2FeBr
3
2NaBr + Cl
2
→ NaCl + Br
2
Phát biểu đúng là:
A. Tính khử của
Cl
mạnh hơn
Br
. B. Tính oxi hoá của Br
2
mạnh hơn Cl
2
.
C. Tính khử của
Br
mạnh hơn Fe
2+
. D. Tính oxi hoá của Cl
2
mạnh hơn của Fe
3+
.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm Al, Fe
2
O
3
, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong
A. NaOH dư. B. HCl dư. C. AgNO
3
dư. D. NH
3
dư.
Câu 4: Thể tích dung dịch HNO
3
1M loãng ít
nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol
Fe và 0,15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo ra chất khử duy nhất là NO)
A. 1 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít.
Câu 5: 1,368 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, các phản ứng xảy
ra hoàn toàn thu đựơc dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp gồm hai muối, trong đó khối lượng
của mu ối FeCl
2
là 1,143 gam. Dung dịch Y có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu?
A. 0,216 gam. B. 1,836 gam. C. 0,228 gam. D. 0,432 gam.
Câu 6: Hoà tan hết hỗn hợp X gồm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, trong đó tỉ lệ khối lượng c ủa FeO Fe
2
O
3
9 : 20
trong 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan được tối đa bao nhiêu gam sắt ?
A. 3,36 gam. B. 3,92 gam. C. 4,48 gam. D. 5,04 gam.
Câu 7: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
phản ứng hết với dung dịch HNO
3
loãng thu
được 1,344 lít khí NO sản phẩm khử duy nhất (ở đktc) dung dịch X. Dung dịch X thể hoà tan được tối
đa 12,88 gam Fe. Số mol của HNO
3
có trong dung dịch ban đầu là
A. 1,04 mol. B. 0,64 mol. C. 0,94 mol. D. 0,88 mol.
Câu 8: Cho 11,34 gam bột nhôm vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl
3
1,2M CuCl
2
x (M) sau khi
phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp hai kim loại. x có giá trị là
A. 0,4M. B. 0,5M. C. 0,8M. D.1,0M.
Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HClthu được dung dịch Y, 10m/17
gam chất rắn không tan 2,688 lít H
2
(đktc). Đ hoà tan m gam hỗn hợp X cần tối thiểu bao nhiêu ml
dung dịch HNO
3
1M (biết rằng phản ứng chỉ sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO)
A. 1200 ml. B. 800 ml. C. 720 ml. D. 480 ml.
Câu 10: Cho m gam Fe tan hết trong 400ml dung dịch FeCl
3
1M thu được dung dịch Y. cạn dung dịch Y
thu được 71,72 gam chất rắn khan. Để hoà tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO
3
1M
(biết sản phẩm khử duy nhất là NO)
A. 540 ml. B. 480 ml. C. 160 ml. D. 320 ml.
Câu 11: Cho 6,72 gam bột kim loại Fe tác dụng 384 ml dung dịch AgNO
3
1M sau khi phản ứng kết thúc thu
được dung dịch A và m gam chất rắn. Dung dịch A tác dụng được tối đa bao nhiêu gam bột Cu?
A. 4,608 gam. B. 7,680 gam. C. 9,600 gam. D. 6,144 gam.
Tạp chí “ Hóa học và ứng dụng”
80 bài tập trắc nghiệm hóa đại cương về kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
80 bài tập trắc nghiệm hóa đại cương về kim loại - Người đăng: hoangtuechmo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
80 bài tập trắc nghiệm hóa đại cương về kim loại 9 10 431