Ktl-icon-tai-lieu

800 câu trắc nghiệm hóa học 12

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 2368 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Download Tµi LiÖu - §Ò Thi Free
Ph¹m §øc B×nh - Lª ThÞ Tam
Ph−¬ng ph¸p gi¶i

Bµi TËp Tr¾c NghiÖm

Ho¸ Häc
LuyÖn Thi §¹i Häc
800 C©u Hái Tr¾c NghiÖm §ñ C¸c ThÓ Lo¹i
•
•
•
•

C¸c ph−¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n ho¸ häc
H−íng dÉn gi¶i ®¸p chi tiÕt
C¸c bé ®Ò thi ®Ò nghÞ
Néi dung phong phó

1

 -  - 
Download Tµi LiÖu - §Ò Thi Free
PhÇn I
HÖ Thèng Ho¸ C¸c C«ng Thøc
Quan Träng Dïng Gi¶i To¸n Ho¸ Häc
* Sè Avoga®r«:
N = 6,023 . 1023
* Khèi l−îng mol:
MA = mA / n A
mA: Khèi l−îng chÊt A
nA: Sè mol chÊt A
* Ph©n tö l−îng trung b×nh cña 1 hçn hîp (M)
M = mhh hay M = M1n1 + M2n2 + ... = M1V1 + M2V2 + ...
n1 + n2 + ...
V1 + V2 + ...
nhh
mhh: Khèi l−îng hçn hîp
nhh: Sè mol hçn hîp.
* TØ khèi h¬i (d) cña chÊt A ®èi víi chÊt B.
(®o cïng ®iÒu kiÖn: V, T, P)
dA/B = MA/MB = mA/mB
* Khèi l−îng riªng D
D = Khèi l−îng m/ThÓ tÝch V
g/mol hoÆc kg/lÝt.
* Nång ®é phÇn tr¨m
C% = mct . 100%/mdd
mct: Khèi l−îng chÊt tan (gam)
mdd: Khèi l−îng dung dÞch = mct + mdm (g)
* Nång ®é mol/lÝt:
CM = nA (mol)
Vdd (lÝt)
* Quan hÖ gi÷a C% vµ CM:
CM = 10 . C% . D
M
* Nång ®é % thÓ tÝch (CV%)
CV% = Vct . 100%/Vdd
Vct: ThÓ tÝch chÊt tan (ml)
Vdd: ThÓ tÝch dung dÞch (ml)
* §é tan T cña mét chÊt lµ sè gam chÊt ®ã khi tan trong 100g dung m«i n−íc
t¹o ra ®−îc dung dÞch b o hoµ:
T = 100 . C%
100 - C%
* §é ®iÖn ly α:
α = n/n0
2

n: Nång ®é mol chÊt ®iÖn ly bÞ ph©n ly hay sè ph©n tö ph©n ly.
n0: Nång ®é mol chÊt ®iÖn ly ban ®Çu hay tæng sè ph©n tö hoµ tan.
* Sè mol khÝ ®o ë ®ktc:
n = Sè h¹t vi m«/N
nkhÝ A = VA (lÝt)/22,4
* Sè mol khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn kh¸c: (kh«ng chuÈn)
nkhÝ A = P . V/R . T
P: ¸p suÊt khÝ ë t°C (atm)
V: ThÓ tÝch khÝ ë t°C (lÝt)
T: NhiÖt ®é tuyÖt ®èi (°K) T = t° + 273
R: H»ng sè lý t−ëng:
R = 22,4/273 = 0,082
Hay: PV = nRT Ph−¬ng tr×nh Men®eleep - Claperon
* C«ng thøc tÝnh tèc ®é ph¶n øng:
V = C1 - C2 = AC (mol/l.s)
t
t
Trong ®ã:
V: Tèc ®é ph¶n øng
C1: Nång ®é ban ®Çu cña mét chÊt tham gia ph¶n øng
C2: Nång ®é cña chÊt ®ã sau t gi©y (s) x¶y ra ph¶n øng.
XÐt ph¶n øng: A + B = AB
Ta cã: V = K . | A| . | B |
Trong ®ã:
| A |: Nång ®é chÊt A (mol/l)
| B |: Nång ®é cña chÊt B (mol/l)
K: H»ng sè tèc ®é (tuú thuéc vµo mçi ph¶n øng)
XÐt ph¶n øng: aA + bB ↔ cC + dD.
H»ng sè c©n b»ng:
KCB = |C|c . |D|d
|A|a . |B|b
* C«ng thøc d¹ng Faraday:
m = (A/n) . (lt/F)
m: Khèi l−îng chÊt tho¸t ra ë ®iÖn cùc (gam)
A: Khèi l−îng mol cña chÊt ®ã
n: Sè electron trao ®æi.
VÝ dô:
Cu2+ + 2e = Cu th× n = 2 vµ A = 64
2OH- - 4e = O2 ↑ +...
1
http://maichoi.vuicaida.com
Download Tµi LiÖu - §Ò Thi Free
Ph¹m §øc B×nh - Lª ThÞ Tam
Ph−¬ng ph¸p gi¶i
Bµi TËp Tr¾c NghiÖm
Ho¸ Häc
LuyÖn Thi §¹i Häc
800 C©u Hái Tr¾c NghiÖm §ñ C¸c ThÓ Lo¹i
C¸c ph−¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n ho¸ häc
H−íng dÉn gi¶i ®¸p chi tiÕt
C¸c bé ®Ò thi ®Ò nghÞ
Néi dung phong phó
800 câu trắc nghiệm hóa học 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
800 câu trắc nghiệm hóa học 12 - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
800 câu trắc nghiệm hóa học 12 9 10 705