Ktl-icon-tai-lieu

90 Câu trắc nghiệm hóa vô cơ

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3099 lần   |   Lượt tải: 1 lần
90 câu trắc nghiệm hóa vô cơ
1. Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H
gồm 4 chất rắn, đó là Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng
dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy nhất (đktc). Trị số của x là:
a) 0,15
b) 0,21
c) 0,24
d) Không thể xác định được vì không đủ dữ
kiện
2. Cho rất chậm từng giọt dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3. Ta nhận thấy:
a) Có hiện tượng sủi bọt khí CO2 ngay, cho đến khi hết Na2CO3. Vì HCl là một
axit mạnh nó đẩy được CO2 ra khỏi muối cacbonat là muối của axit rất yếu
H2CO3.
b) Không có xuất hiện bọt khí vì cho từ từ dung dịch HCl nên chỉ tạo muối axit
NaHCO3.
c) Lúc đầu chưa thấy xuất hiện bọt khí, sau một lúc, khi đã dùng nhiều HCl, mới
thấy bọt khí thoát ra.
d) Tất cả đều không đúng vì còn phụ thuộc vào yếu tố có đun nóng dung dịch thí
nghiệm hay không, vì nếu không đun nóng dung dịch thì sẽ không thấy xuất hiện
bọt khí.
3. Hòa tan hoàn toàn a gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng vừa đủ,
có chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b gam một muối và có 168 ml khí SO2 (đktc)
duy nhất thoát ra. Trị số của b là:
a) 9,0 gam
b) 8,0 gam
c) 6,0 gam
d) 12 gam
4. Trị số của a gam FexOy ở câu (3) trên là:
a) 1,08 gam
b) 2,4 gam
c) 4,64 gam
5. Công thức của FexOy ở câu (3) là:
a) FeO
c) Fe2O3
c) Fe3O4
được

d) 3,48 gam

d) Thiếu dữ kiện nên không xác định

6. Cho rất từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl. Chọn phát biểu đúng
nhất:
a) Thấy có bọt khí thoát ra.
b) Không có bọt khí thoát ra lúc đầu, vì lúc đầu có tạo muối axit NaHCO3, một
lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng tiếp với NaHCO3.
c) Do cho rất từ nên CO2 tạo ra đủ thời gian phản ứng tiếp với Na2CO3 trong
H2O để tạo muối axit, nên lúc đầu chưa tạo khí thoát ra.
d) (b) và (c)

7. Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch Al2(SO4)3.
a) Lúc đầu thấy dung dịch đục, sau khi cho tiếp dung dịch NH3 lượng dư vào thì
thấy dung dịch trong, do Al(OH)3 lưỡng tính, bị hòa tan trong dung dịch NH3 dư.
b) Lúc đầu thấy dung dịch đục là do có tạo Al(OH)3 không tan, sau khi cho dung
dịch NH3 có dư, thì thấy dung dịch trong suốt, là do có sự tạo phức chất tan được
trong dung dịch.
c) NH3 là một bazơ rất yếu, nó không tác dụng được với dung dịch Al2(SO4)3.
d) Tất cả đều sai.
8. Nhỏ từ từ dung dịch Xút vào dung dịch Zn(NO3)2, ta nhận thấy:
a) Thấy xuất hiện kết tủa rồi tan ngay.
b) Lúc đầu dung dịch đục, khi cho dung dịch Xút dư vào thì thấy dung dịch trở
lại trong suốt.
c) Lúc đầu dung dịch đục là do có tạo Zn(OH)2 không tan, sa...
90 câu trắc nghiệm hóa vô cơ
1. Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H
gồm 4 chất rắn, đó là Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng
dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy nhất (đktc). Trị số của x là:
a) 0,15 b) 0,21 c) 0,24 d) Không thể xác định được vì không đủ dữ
kiện
2. Cho rất chậm từng giọt dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3. Ta nhận thấy:
a) Có hiện tượng sủi bọt khí CO2 ngay, cho đến khi hết Na2CO3. Vì HCl là một
axit mạnh nó đẩy được CO2 ra khỏi muối cacbonat là muối của axit rất yếu
H2CO3.
b) Không có xuất hiện bọt khí vì cho từ từ dung dịch HCl nên chỉ tạo muối axit
NaHCO3.
c) Lúc đầu chưa thấy xuất hiện bọt khí, sau một lúc, khi đã dùng nhiều HCl, mới
thấy bọt khí thoát ra.
d) Tất cả đều không đúng vì còn phụ thuộc vào yếu tố có đun nóng dung dịch thí
nghiệm hay không, vì nếu không đun nóng dung dịch thì sẽ không thấy xuất hiện
bọt khí.
3. Hòa tan hoàn toàn a gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng vừa đủ,
có chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b gam một muối và có 168 ml khí SO2 (đktc)
duy nhất thoát ra. Trị số của b là:
a) 9,0 gam b) 8,0 gam c) 6,0 gam d) 12 gam
4. Trị số của a gam FexOy ở câu (3) trên là:
a) 1,08 gam b) 2,4 gam c) 4,64 gam d) 3,48 gam
5. Công thức của FexOy ở câu (3) là:
a) FeO c) Fe2O3 c) Fe3O4 d) Thiếu dữ kiện nên không xác định
được
6. Cho rất từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl. Chọn phát biểu đúng
nhất:
a) Thấy có bọt khí thoát ra.
b) Không có bọt khí thoát ra lúc đầu, vì lúc đầu có tạo muối axit NaHCO3, một
lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng tiếp với NaHCO3.
c) Do cho rất từ nên CO2 tạo ra đủ thời gian phản ứng tiếp với Na2CO3 trong
H2O để tạo muối axit, nên lúc đầu chưa tạo khí thoát ra.
d) (b) và (c)
90 Câu trắc nghiệm hóa vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
90 Câu trắc nghiệm hóa vô cơ - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
90 Câu trắc nghiệm hóa vô cơ 9 10 463