Ktl-icon-tai-lieu

Amin - Aminoaxit - Protein trong đề thi cao đẳng và đại học 2007 - 2010

Được đăng lên bởi thucomaykg85
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Amin - Aminoaxit - Protein trong đề thi cao đẳng và đại học 2007 - 2010 - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com
Câu 1. (cao đẳng 2009). Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam
B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm
alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000đvC thì số mắt xích alanin có trong
amino và nhóm cacboxyl.
X là: A. 453
B. 382
C. 328
D. 479
C. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.
Câu 2. (ĐH KA 2009. Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly và
D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glixin.
Gly – Ala là: A. dd HCl
B. Cu(OH)2/OHC. dd NaCl D. dd NaOH
Câu 12. (ĐH KB 2008.)
Câu 3. (ĐH KA 2009 Có 3 dd: amoni hidrocacbonat, natri aluminat, natri
Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dd HCl
phenolat và 3 chất lỏng: etanol, benzen, anilin đựng trong 6 ống nghiệm riêng
dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được các chất là:
biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dd HCl thì nhận biết được tối đa
A. H2NCH2CH2COOH, H2NCH2COOH
bao nhiêu ống nghiệm ? A. 4
B. 5
C. 3
D. 6
B. H3N+CH2CH2COOHCl-, H3N+CH2COOHClCâu 4. (ĐH KA 2009) Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với
C. H3N+CH2(CH3)COOHCl-, H3N+CH2COOHClHCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là:
D. H2NCH2(CH3)COOH, H2NCH2COOH
A. 5
B. 8
C. 7
D. 4
Câu 13. (ĐH KB 2008) Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công phân từ
Câu 5. (ĐH KA 2009. Cho 1 mol amino axit X phản ứng hoàn toàn với dd HCl
C3 H7O2N phản ứng với 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy
(dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng mol amino axit X phản ứng với dd
ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7gam chất rắn. Công thức cấu tạo
NaOH dư, thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. CTPT của X là:
thu gọn của X là : A. HCOOH3NCH = CH2
B. H2NCH2CH2 COOH
A. C4H10O2N2
B. C4H8O4N2
C. C5H9O4N
D. C5H11O2N
C. CH2 = CHCOONH4
D. H2NCH2COOCH3
Câu 6. (ĐH KA 2009. Hợp chất X mạch hở có CTPT là C4H9NO2. Cho 10,3
Câu 14. (ĐH KB 2008) Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là :
gam X phản ứng vừa đủ với dd NaOH sinh ra một chất khi Y và một dd Z. Khí
A. CH3 NH2
B. CH3COOH
C. CH3OH
D. CH3COOH
Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả
Câu 15. (ĐH KB 2008) Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử : C2H8O3N2
năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dd Z thu được m gam muối khan. Giá trị
tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất
của m là: A. 10,8
B. 8,2
C. 9,4
D. 9,6
vô cơ. Khối lượng ph...
Amin - Aminoaxit - Protein trong đề thi cao đẳng và đại học 2007 - 2010 - Trinh.hoaTHPT.edu@gmail.com
Câu 1. (cao đẳng 2009). Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam
alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000đvC thì số mắt xích alanin có trong
X là: A. 453 B. 382 C. 328 D. 479
Câu 2. (ĐH KA 2009. Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly và
Gly – Ala là: A. dd HCl B. Cu(OH)
2
/OH
-
C. dd NaCl D. dd NaOH
Câu 3. (ĐH KA 2009 Có 3 dd: amoni hidrocacbonat, natri aluminat, natri
phenolat và 3 chất lỏng: etanol, benzen, anilin đựng trong 6 ống nghiệm riêng
biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dd HCl thì nhận biết được tối đa
bao nhiêu ống nghiệm ? A. 4 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 4. (ĐH KA 2009) Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với
HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là:
A. 5 B. 8 C. 7 D. 4
Câu 5. (ĐH KA 2009. Cho 1 mol amino axit X phản ứng hoàn toàn với dd HCl
(dư), thu được m
1
gam muối Y. Cũng mol amino axit X phản ứng với dd
NaOH dư, thu được m
2
gam muối Z. Biết m
2
– m
1
= 7,5. CTPT của X là:
A. C
4
H
10
O
2
N
2
B. C
4
H
8
O
4
N
2
C. C
5
H
9
O
4
N D. C
5
H
11
O
2
N
Câu 6. (ĐH KA 2009. Hợp chất X mạch hở có CTPT là C
4
H
9
NO
2
. Cho 10,3
gam X phản ứng vừa đủ với dd NaOH sinh ra một chất khi Y và một dd Z. Khí
Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả
năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dd Z thu được m gam muối khan. Giá trị
của m là: A. 10,8 B. 8,2 C. 9,4 D. 9,6
Câu 7. (ĐH KA 2009) Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho
người là: A. cocain, seduxen, cafein B. heroin, seduxen, erythromixin
C. penixilin, paradol, cocain D. ampixilin, erythromixin, cafein
Câu 8. (ĐH KB 2009) Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml
dd HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa
đủ với 40 gam dd NaOH 4%. Công thức của X là:
A. H
2
NC
2
H
3
(COOH)
2
B. H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
C. (H
2
N)
2
C
3
H
5
COOH D. H
2
NC
3
H
6
COOH
Câu 9. (ĐH KB 2009.) Cho 2 hợp chất X, Y có cùng công thức phân tử là
C
3
H
7
NO
2
. Khi phản ứng với dd NaOH, X tạo ra H
2
NCH
2
COONa và chất hữu
cơ Z; còn Y tạo ra CH
2
=CHCOONa và khí T. Các chất Z, T lần lượt là:
A. CH
3
OH và NH
3
B. CH
3
OH và CH
3
NH
2
C. CH
3
NH
2
và NH
3
D. C
2
H
5
OH và N
2
Câu 10. (ĐH KB 2009.) Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm
alanin và glyxin là: A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 11. (ĐH KA 2008.) Phát biểu không đúng là:
A. Trong dd H
2
NCH
2
COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H
3
N
+
CH
2
COO
-
.
B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm
amino và nhóm cacboxyl.
C. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.
D. Hợp chất H
2
N-CH
2
-COOH
3
N-CH
3
là este của glixin.
Câu 12. (ĐH KB 2008.)
Đun nóng chất H
2
N-CH
2
-CONH-CH(CH
3
)-CONH-CH
2
-COOH trong dd HCl
dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được các chất là:
A. H
2
NCH
2
CH
2
COOH, H
2
NCH
2
COOH
B. H
3
N
+
CH
2
CH
2
COOHCl
-
, H
3
N
+
CH
2
COOHCl
-
C. H
3
N
+
CH
2
(CH
3
)COOHCl
-
, H
3
N
+
CH
2
COOHCl
-
D. H
2
NCH
2
(CH
3
)COOH, H
2
NCH
2
COOH
Câu 13. (ĐH KB 2008) Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công phân từ
C
3
H
7
O
2
N phản ứng với 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy
ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7gam chất rắn. Công thức cấu tạo
thu gọn của X là : A. HCOOH
3
NCH = CH
2
B. H
2
NCH
2
CH
2
COOH
C. CH
2
= CHCOONH
4
D. H
2
NCH
2
COOCH
3
Câu 14. (ĐH KB 2008) Chất phản ứng với dung dịch FeCl
3
cho kết tủa là :
A. CH
3
NH
2
B. CH
3
COOH C. CH
3
OH D. CH
3
COOH
Câu 15. (ĐH KB 2008) Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử : C
2
H
8
O
3
N
2
tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất
vô cơ. Khối lượng phân tử ( theo đvC) của Y là .
A. 85 B. 68 C. 45 D. 46 C
2
H
5
NH
3
NO
3
Câu 16. (ĐH KB 2008) Cho dãy các chất : CH
4,
C
2
H
2
, C
2
H
4
, C
2
H
5
OH, CH
2
=
CH – COOH, C
6
H
5
NH
2
( anilin), C
6
H
5
OH (phenol), C
6
H
6
( benzen). Số chất
trong dãy phản ứng được với nước brom là :
A. 6 B. 8 C. 7 D. 5
Câu 17. (ĐH KA 2007) Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu
được 8,4 lít khí CO
2
, 1,4 lít khí N
2
( các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam
H
2
O. Công thức phân tử của X là ( cho H = 1, O = 16 ) .
A. C
4
H
9
N B. C
3
H
7
N C. C
2
H
7
N D. C
3
H
9
N
Câu 18. (ĐH KA 2007) Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công
thức phân tử ( C
2
H
7
NO
2
) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng,
thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z ( ở đktc) gồm hai khí ( đều làm
xanh giấy quỳ ẩm ). Tỉ khối hơi của Z đối với H
2
bằng đối với H
2
bằng 13,75
cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là
A. 16,5g B. 14,3g C. 8,9g D. 15,7g
Câu 19. (ĐH KA 2007)
- aminoaxit X chứa một nhóm – NH
2
. Cho 10,3
gam X tác dụng với axit ( HCl) ( dư ), thu được 13,95 gam muối khan. Công
thức cấu tạothu gọn của X là:
Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng! 1
Amin - Aminoaxit - Protein trong đề thi cao đẳng và đại học 2007 - 2010 - Trang 2
Amin - Aminoaxit - Protein trong đề thi cao đẳng và đại học 2007 - 2010 - Người đăng: thucomaykg85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Amin - Aminoaxit - Protein trong đề thi cao đẳng và đại học 2007 - 2010 9 10 777