Ktl-icon-tai-lieu

AMINO AXIT - PROTEIN

Được đăng lên bởi trancaoductinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AMINO AXIT - PROTEIN
Câu 1: A mino axit là những hợp chất hữu cơ có chứa các nhóm chức :
A. cacboxyl và hidroxyl
B. hidroxyl và amino C. cacboxyl và amino
D. cacbonyl và amino
Câu 2: Amino axit là hợp chất hữu cơ
A. đa chức có chứa 2 nhóm chức COOH và NH2
B. đa chức có chứa 2 loại nhóm chức COOH và NH2
C. tạp chức, có chứa 2 nhóm chức COOH và NH2
D. cơ tạp chức, có chứa 2 loại nhóm chức COOH và NH2
Câu 3: Công thức tổng quát của amino axit là:
A.-H2N-R-COOH B. -H2N-R(COOH)x
C. H2N-R-COOH
D. R(NH2)x(COOH)y
Câu 4: ở điều kiện thường, các amino axit :
A. đều là chất khí.
C. đều là chất lỏng.
B. đều là chất rắn.
D. có thể là rắn, lỏng hay khí tuỳ thuộc vào từng amino axit cụ thể.
Câu 5: Chỉ ra nội dung sai:
A. Amino axit là những chất rắn, kết tinh. B. Amino axit ít tan trong nước, tan tốt trong các dung môi hữu cơ.
C.Amino axit có vị hơi ngọt.
D.Amino axit có tính chất lưỡng tính.
goïi laø:
C
NH
Caâu 6: Nhoùm
O

A. Nhóm cacbonyl. B. Nhóm amino axit.
C.Nhóm peptit.
D. Nhóm amit.
Câu 7: Các amino axit :
A. dễ bay hơi. B.khó bay hơi.
C.không bị bay hơi.
D.khó hay dễ bay hơi tuỳ thuộc vào khối lượng phân tử
của amino axit.
Câu 8: Glixin còn có tên là :
A. Axit amino axetic B. Axit –amino propionic C. Axit –amino propionic D. Axit –amino butiric
Câu 9: Công thức cấu tạo của alanin là:
A. H2N-CH2-COOH.
B. C6H5NH2. C. CH3-CH(NH2)-COOH.
D. H2N-CH2-CH2-COOH.
Câu 10: Tên gọi của các chất sau:
H2N-CH2-COOH; H2N-(CH2)2COOH, HOOC-(CH2)2CH(NH2)COOH; CH3-CH(NH2)-COOH lần lượt là:
A. Axit -amino propionic, axit glutamic, alanin, glixin B. glixin, - amino propionic, axit glutaric, alanin
C. glixin, - amino propionic, axit glutamic, alanin D. alanin, Axit - amino propionic, axit glutamic, glixin
Câu 11: Số đồng phân của các aminoaxit có công thức phân tử C 3H7O2N và C4H9O2N là:
A. 3 và 4
B. 3 và 5
C. 2 và 5
D. 2 và 4
Câu 12: Trạng thái và tính tan của các amino axit là :
A. chất rắn không tan trong nước .
B. chất lỏng không tan trong nước
C. chất rắn dễ tan trong nước .
D. chất lỏng dễ tan trong nước .
Câu 13: Khẳng định về tính chất vật lý nào của aminoaxit dưới dây không đúng?
A. Tất cả đều là chất rắn.
B. Tất cả đều là tinh thể, màu trắng.
C. Tất cả đều tan trong nước.
D. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao.
Câu 14: Trong những tính chất vật lý sau :
1. Dễ tan trong nước 2. Chất kết tinh 3. Mùi đặc trưng 4. Vị hơi ngọt 5. Không tan trong nước 6. Màu vàng
Tính chất vật lí nào của aminoaxit là :
A. 1,3,5,6
B. 1,4,6
C. 2,3,6
D. 1,2,4
Câu 15: Trong tất cả các cơ thể đ...
AMINO AXIT - PROTEIN
Câu 1: A mino axit là những hợp chất hữu cơ có chứa các nhóm chức :
A. cacboxyl và hidroxyl B. hidroxyl và amino C. cacboxyl và amino D. cacbonyl và amino
Câu 2: Amino axit là hợp chất hữu cơ
A. đa chức có chứa 2 nhóm chức COOH và NH
2
B. đa chức có chứa 2 loại nhóm chức COOH và NH
2
C. tạp chức, có chứa 2 nhóm chức COOH và NH
2
D. cơ tạp chức, có chứa 2 loại nhóm chức COOH và NH
2
Câu 3: Công thức tổng quát của amino axit là:
A.-H
2
N-R-COOH B. -H
2
N-R(COOH)
x
C. H
2
N-R-COOH D. R(NH
2
)
x
(COOH)
y
Câu 4: ở điều kiện thường, các amino axit :
A. đều là chất khí. C. đều là chất lỏng.
B. đều là chất rắn. D. có thể là rắn, lỏng hay khí tuỳ thuộc vào từng amino axit cụ thể.
Câu 5: Chỉ ra nội dung sai:
A. Amino axit là những chất rắn, kết tinh. B. Amino axit ít tan trong nước, tan tốt trong các dung môi hữu cơ.
C.Amino axit có vị hơi ngọt. D.Amino axit có tính chất lưỡng tính.
C NH
O
Caâu 6: Nhoùm
goïi laø:
A. Nhóm cacbonyl. B. Nhóm amino axit. C.Nhóm peptit. D. Nhóm amit.
Câu 7: Các amino axit :
A. dễ bay hơi. B.khó bay hơi. C.không bị bay hơi. D.khó hay dễ bay hơi tuỳ thuộc vào khối lượng phân tử
của amino axit.
Câu 8: Glixin còn có tên là :
A. Axit amino axetic B. Axit –amino propionic C. Axit –amino propionic D. Axit –amino butiric
Câu 9: Công thức cấu tạo của alanin là:
A. H
2
N-CH
2
-COOH. B. C
6
H
5
NH
2
. C. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH. D. H
2
N-CH
2
-CH
2
-COOH.
Câu 10: Tên gọi của các chất sau:
H
2
N-CH
2
-COOH; H
2
N-(CH
2
)
2
COOH, HOOC-(CH
2
)
2
CH(NH
2
)COOH; CH
3
-CH(NH
2
)-COOH lần lượt là:
A. Axit -amino propionic, axit glutamic, alanin, glixin B. glixin, - amino propionic, axit glutaric, alanin
C. glixin, - amino propionic, axit glutamic, alanin D. alanin, Axit - amino propionic, axit glutamic, glixin
Câu 11: Số đồng phân của các aminoaxit có công thức phân tử C
3
H
7
O
2
N và C
4
H
9
O
2
N là:
A. 3 và 4 B. 3 và 5 C. 2 và 5 D. 2 và 4
Câu 12: Trạng thái và tính tan của các amino axit là :
A. chất rắn không tan trong nước . B. chất lỏng không tan trong nước
C. chất rắn dễ tan trong nước . D. chất lỏng dễ tan trong nước .
Câu 13: Khẳng định về tính chất vật lý nào của aminoaxit dưới dây không đúng?
A. Tất cả đều là chất rắn. B. Tất cả đều là tinh thể, màu trắng.
C. Tất cả đều tan trong nước. D. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao.
Câu 14: Trong những tính chất vật lý sau :
1. Dễ tan trong nước 2. Chất kết tinh 3. Mùi đặc trưng 4. Vị hơi ngọt 5. Không tan trong nước 6. Màu vàng
Tính chất vật lí nào của aminoaxit là :
A. 1,3,5,6 B. 1,4,6 C. 2,3,6 D. 1,2,4
Câu 15: Trong tất cả các cơ thể động vật, thực vật đều có:
A. lipit. B. protein. C. Glucozơ. D. saccarozơ.
Câu 16: Bản chất của các men xúc tác là :
A. Lipit. B. Gluxit. C. Protein. D. Amino axit.
Câu 17: Khi thuỷ phân protein đến cùng thu được
A. glucozơ. B. amino axit. C. chuỗi polipeptit. D. amin.
Câu 18: Khi thuỷ phân protein đến cùng, thu được bao nhiêu amino axit khác nhau?
A. 10 B. 20 C. 40 D. 30
Câu 19: Sự kết tủa protein bằng nhiệt được gọi là :
A. Sự đông đặc. B. Sự đông tụ. C. Sự đông kết. D. Sự đông rắn.
Câu 20: Dung dịch lòng trắng trứng gọi là dung dịch
A. cazein. B. anbumin. C. hemoglobin. D. insulin.
Câu 21: Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu canh cua là do:
A. sự đông tụ B. sự đông rắn C. sự đông đặc D. sự đông kết
Câu 22: Hiện tượng xảy ra khi cho axit nitric đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng và đun nóng:
A. Xuất hiện màu trắng B. Xuất hiện màu vàng C. Xuất hiện màu xanh D. Xuất hiện màu tím
Câu 23: Hiện tượng xảy ra khi cho đồng (II) hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng :
A. Xuất hiện màu đỏ C. Xuất hiện màu vàng
1
AMINO AXIT - PROTEIN - Trang 2
AMINO AXIT - PROTEIN - Người đăng: trancaoductinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
AMINO AXIT - PROTEIN 9 10 525