Ktl-icon-tai-lieu

Aminoacid

Được đăng lên bởi HanaNgân Trần
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Thành phần tính chất lý- hoá của amino acid
1.1. Thành phần và cấu tạo của amino acid
Protein là polymer của các amio acid nối với nhau bằng các liên kết
cộng hoá trị là liên kết peptide. Protein có thể bị thuỷ phân tạo thành các
amino acid tự do bằng nhiều phương pháp khác nhau. Người ta đ・x・
định protein được cấu trúc từ 20 loại amino acid khác nhau.
Amino acid là chất hữu cơ mà phân tử chứa ít nhất một nhóm
carboxyl (COOH) và ít nhất một nhóm amino (NH2), trừ prolin chỉ có
nhóm NH (thực chất là một acid imin). Trong phân tử amino acid đều có
c・ nh COOH v・NH2 gắn với carbon ở vị trí . Hầu hết các amino
acid thu nhận được khi thuỷ phân protein đều ở dạng L- amino acid. Như
vậy các protein chỉ khác nhau ở mạch nhánh, hay còn gọi là chuỗi bên
(thường được ký hiệu: R).
\
Hình 1: Công thức cấu tạo
chung của các amino acid
1.2. Phân loại amino acid
amino acid được chia làm
5 nhóm:
-Nhóm I. Gồm 7 amino
acid có R không phân cực,
kỵ nước, đó là glycine,
alanine, proline, valine,
leucine, isoleucine và
methionine.
Hình 2: Công thức cấu tạo các
amino acid nhóm I
-Nhóm II Gồm 3 amino acid có
gốc R chứa nhân thơm, đó là
phenylalanine,
tyrosine
và
tryptophan.

Hình 3: Công thức cấu tạo các amino acid nhóm II
-Nhóm III. Gồm 5 amino acid có gốc R phân cực, không tích điện, đó là serine,
threonine, cysteine, aspargine và glutamine.

Hình 4: Công thức cấu tạo các amino acid nhóm III
- Nhóm IV. Gồm 3 amino acid có R tích điện dương, đó là lysine, histidine và arginine.
Hình 5: Công thức cấu tạo các
amino acid nhóm IV
- Nhóm V. Gồm 2 amino acid có
gốc R tích điện âm, đó là
aspartate và glutamate.

Hình 6: Công thức cấu tạo các amino acid nhóm V
1.3. Các aminno acid không thay thế, hay cần thiết.
Các amino acid được hình thành bằng nhiều con đường khác nhau. Như đã biết,
trong phân tử protein có khoảng 20 loại amino acid, tuy nhiên trong cơ thể người và động
vật không tổng hợp được tất cả các loại đó mà phải đưa từ ngoài vào qua thức ăn. Những
amino acid phải đưa từ ngoài vào đó gọi là các amino acid không thay thế. Ngày nay
người ta biết được có khoảng 8-10 loại amino acid không thay thế bao gồm: Met, Val,
Leu, Ile, Thr, Phe Trp, Lys, Arg và His, ngày nay người ta còn xem Cys cũng là một
amino acid không thay thế.
1.4 các amino acid thường gặp
Bảng 1.4 Các amino acid thường gặp
Tên amino
Tên amino acid gọi theo danh pháp
Tên
Ký
Khối
acid
hoá học
viết
hiệu
lượng
tắt
(Mr)
Glycine
α-aminoacetic
Gly
G
75
Alanine
α-aminoprpionic
Ala
A
89
Proline
α-pirolidincarboxylic
Pro
...
I. Thành phần tính chất lý- hoá của amino acid
1.1. Thành phần và cấu tạo của amino acid
Protein là polymer của các amio acid nối với nhau bằng các liên kết
cộng hoá trị là liên kết peptide. Protein có thể bị thuỷ phân tạo thành các
amino acid tự do bằng nhiều phương pháp khác nhau. Người ta đ・x・
định protein được cấu trúc từ 20 loại amino acid khác nhau.
Amino acid là chất hữu cơ mà phân tử chứa ít nhất một nhóm
carboxyl (COOH) và ít nhất một nhóm amino (NH2), trừ prolin chỉ có
nhóm NH (thực chất là một acid imin). Trong phân tử amino acid đều có
c・ nh COOH v ・NH2 gắn với carbon ở vị trí . Hầu hết các amino
acid thu nhận được khi thuỷ phân protein đều ở dạng L- amino acid. Như
vậy các protein chỉ khác nhau ở mạch nhánh, hay còn gọi là chuỗi bên
(thường được ký hiệu: R).
\
Hình 1: Công thức cấu tạo
chung của các amino acid
1.2. Phân loại amino acid
amino acid được chia làm
5 nhóm:
-Nhóm I. Gồm 7 amino
acid có R không phân cực,
kỵ nước, đó glycine,
alanine, proline, valine,
leucine, isoleucine
methionine.
Hình 2: Công thức cấu tạo các
amino acid nhóm I
-Nhóm II Gồm 3 amino acid có
gốc R chứa nhân thơm, đó
phenylalanine, tyrosine
tryptophan.
Aminoacid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Aminoacid - Người đăng: HanaNgân Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Aminoacid 9 10 150