Ktl-icon-tai-lieu

An Introduction to Statistical Inference and Data Analysis (Michael W. Trosset)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 225 trang   |   Lượt xem: 7437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
An Introduction to Statistical
Inference and Data Analysis
Michael W. Trosset1
April 3, 2001

1

Department of Mathematics, College of William & Mary, P.O. Box 8795,
Williamsburg, VA 23187-8795.

Contents
1 Mathematical
1.1 Sets . . .
1.2 Counting
1.3 Functions
1.4 Limits . .
1.5 Exercises

Preliminaries
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

5
5
9
14
15
16

2 Probability
2.1 Interpretations of Probability
2.2 Axioms of Probability . . . .
2.3 Finite Sample Spaces . . . . .
2.4 Conditional Probability . . .
2.5 Random Variables . . . . . .
2.6 Exercises . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

17
17
18
26
32
43
51

3 Discrete Random Variables
3.1 Basic Concepts . . . . . .
3.2 Examples . . . . . . . . .
3.3 Expectation . . . . . . . .
3.4 Binomial Distributions . .
3.5 Exercises . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

55
55
56
61
72
77

4 Continuous Random Variables
4.1 A Motivating Example . . . . .
4.2 Basic Concepts . . . . . . . . .
4.3 Elementary Examples . . . . .
4.4 Normal Distributions . . . . . .
4.5 Normal Sampling Distributions

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

81
81
85
88
93
97

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1

2

CONTENTS
4.6

Exercises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5 Quantifying Population Attributes
5.1 Symmetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Quantiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 The Median of a Population . . . . . . .
5.2.2 The Interquartile Range of a Population
5.3 The Method of Least Squares . . . . . . . . . .
5.3.1 The Mean of a Population . . . . . . . .
5.3.2 The Standard Deviation of a Population
5.4 Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
....
An Introduction to Statistical
Inference and Data Analysis
Michael W. Trosset
1
April 3, 2001
1
Department of Mathematics, College of William & Mary, P.O. Box 8795,
Williamsburg, VA 23187-8795.
An Introduction to Statistical Inference and Data Analysis (Michael W. Trosset) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An Introduction to Statistical Inference and Data Analysis (Michael W. Trosset) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
225 Vietnamese
An Introduction to Statistical Inference and Data Analysis (Michael W. Trosset) 9 10 910